Bijgewerkt: 30 juni 2022

Eigen bijdrage langdurige gebruikers zorg aan huis is gestegen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/Rijksoverheid
24-01-2017

Vanaf 2014 is de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komen te vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het compenseren van minima en chronisch zieken. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer in reactie op het CBS-rapport 'Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurige zorggebruikers'.

Van Rijn: 'Het kabinet heeft al 50 miljoen euro extra uitgetrokken voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Uit dit onderzoek haal ik twee signalen. Eén: Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten. Twee: mede omdat 2015 een overgangsjaar was, is het van belang de eigen betalingen te blijven volgen.'

De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van vier weken, 12 euro meer dan het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De eigen bijdrage voor zorg aan huis groeide in 2015 onder andere door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door het afschaffen van deze korting zou bij gelijkblijvend zorggebruik de eigen bijdrage in 2015 met 50 procent stijgen. Onder andere doordat een deel van de gemeenten zelf een korting toepaste, is de gemiddelde stijging uitgekomen op bijna 34 %.  

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis, alleenstaanden zonder vermogen


Gemeenten kunnen zelf bepalen of en voor welke inkomensgroepen ze deze korting toepassen. Naast het aanpassen van de eigen bijdrage kunnen gemeenten ook andere compenserende maatregelen treffen, zoals een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of bijzondere bijstand. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in de berekende eigen bijdragen.

Grootste procentuele stijging bij lagere inkomens. Voor alleenstaanden met een inkomen onder 20 duizend euro zonder vermogen is de eigen bijdrage in 2015 procentueel gezien het meest gestegen, met 40 procent. Ze betaalden gemiddeld 5 euro meer per zorgperiode van vier weken dan in 2014. De hoogte van de eigen bijdrage voor langdurige zorg hangt af van zorggebruik, inkomen, vermogen, huishoudenssamenstelling en leeftijd. AOW-gerechtigde zorggebruikers betalen over het algemeen een hogere eigen bijdrage dan niet-AOW gerechtigden in dezelfde inkomensgroep.

Een verklaring hiervoor is, dat AOW-gerechtigde zorggebruikers gemiddeld meer zorg aan huis ontvangen. Daarnaast is voor alleenstaande AOW’ers zonder vermogen met een bruto inkomen tot 20 duizend euro de eigen bijdrage relatief gezien sterker gestegen dan voor niet-AOW’ers: van gemiddeld 15 euro per vier weken in 2014 naar 21 euro in 2015. Voor alleenstaande niet-AOW’ers in deze inkomensgroep steeg de eigen bijdrage van gemiddeld 12 euro in 2014 naar 16 euro in 2015.

Bij zorggebruikers met een bruto-inkomen vanaf 20 duizend euro valt op, dat de eigen bijdrage van AOW’ers in alle jaren hoger is dan de eigen bijdrage van niet AOW-gerechtigde zorggebruikers. Dit hangt samen met de verschillende inkomensgrenzen voor AOW’ers en niet-AOW’ers die gehanteerd worden bij het bepalen van de maximale eigen bijdrage en verschillen in de hoogte van de maximale eigen bijdrage. Deze grens ligt voor de laagste inkomens van niet-AOW’ers op 22 duizend euro, en voor AOW’ers op 16 duizend euro. Bij een inkomen van 25 duizend euro is de maximale eigen bijdrage van een niet-AOW’er ongeveer 50 euro en voor een AOW’er bijna 116 euro.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.