Bijgewerkt: 20 juni 2024

Evaluatie van het Energiebeleidsplan 2013-2016 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2015

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd, ontvangt u bijgaand ter informatie de evaluatie van het energiebeleidsplan 2013-2016. Het plan had als doel een maximale bijdrage te leveren aan de lange termijn ambitie om regionaal in 2040 alle benodigde energie duurzaam op te wekken en zoveel mogelijk energie te besparen. Uit de evaluatie blijkt, dat de helft van de 28 projecten is gerealiseerd, of in voorbereiding is en een deel wordt ondergebracht bij een nog in regionaal verband op te richten Energieloket. Gemeentelijke gebouwen en scholen zijn verduurzaamd. Zo heeft recentelijk de Roelof Venemaschool zonnepanelen op het dak gekregen en het raadhuis krijgt er ca. 600.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Met het ontknopen van een grote strik hebben wethouder Peter Bot en directeur Herman Exalto van Eneco Warmte en Koude het nieuwe Warmtestation Amstelveen officieel in gebruik gesteld op 26 juni 2014. Het warmtestation ligt aan de Meester Guillaume (Willem) van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet


Bij vervangen van openbare verlichting kiezen we voor LED, onlangs zijn snelladers geplaatst om het elektrisch rijden te stimuleren en samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partijen hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. Een deel van de beoogde projecten is echter uitgesteld, of gestopt. In sommige gevallen is het uitvoeringsplan door nieuwe ontwikkelingen ingehaald en was het slimmer om prioriteit te leggen bij kansrijkere initiatieven, zoals die in MRA-verband. In andere gevallen was er te weinig draagvlak om activiteiten tot een goed einde te brengen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot (Burgerbelangen Amstelveen) wethouder Duurzaamheid


Waar staan we nu? In 2013 heeft de raad gekozen voor de uitvoering van een groot aantal projecten en activiteiten, grotendeels in regionaal verband. Ondanks alle inzet en resultaten die zijn behaald, is onvoldoende voortgang geboekt om de uitgesproken ambitie voor een energieneutrale regio in 2040 te realiseren. Sterker nog, als we alle beoogde activiteiten uit het plan hadden uitgevoerd, hadden we de doelstellingen evenmin behaald. Terwijl ik deze brief schrijf is de klimaattop in Parijs in volle gang. Duidelijk is, dat we wereldwijd voor een grote uitdaging staan. De consensus over de opwarming van de aarde groeit. Het is een mondiaal probleem, dat we niet alleen kunnen overlaten aan wereldleiders.

De uitdaging die voor ons ligt, is om samen met andere partners in de stad en in de regio nieuwe doelen en strategieën te bepalen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie, kan inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren en lokale mobiliteit verduurzamen. Daarbij zijn we mede afhankelijk van de inzet en bereidheid van inwoners en ondernemers en van kaders die door uw raad worden gesteld. Bij het verduurzamen van woningvoorraad zijn woningcorporaties bijvoorbeeld afhankelijk van de medewerking van hun huurders.

Nieuwe duurzaamheidsaanpak. Amstelveen is een prachtige, groene stad met volop bedrijvigheid en internationale aantrekkingskracht. Deze Amstelveense kwaliteiten willen we behouden. Het college geeft in het collegeprogramma aan dat duurzaamheid gaat over rekening houden met volgende generaties in de volle breedte van gemeentelijke beleidsterreinen. Een nieuwe duurzaamheidsaanpak biedt de kans om hier richting aan te geven. Dat doen we door gezamenlijk slimme keuzes te maken voor de toekomst met oog voor mens, milieu en economie. Ik wil u uitnodigen om samen met mij na te denken over een toekomstbestendig Amstelveen tijdens een werkconferentie die we in het voorjaar 2016 organiseren. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de nieuwe aanpak.

Met vriendelijke groet,

Peter Bot, wethouder DuurzaamheidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.