Bijgewerkt: 28 november 2022

Feiten en cijfers van de inbraken in Amstelveen in 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2013

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) over de inbraken in Amstelveen t/m 2012

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u de 8ste factsheet woninginbraken aan. De factsheet toont een positief beeld als het gaat om het aantal woninginbraken. De trend gaat opnieuw (stevig) de goede kant op, maar is nog steeds niet 'stabiel'. Ten opzichte van de regio en de rest van Nederland wijkt de dalende trend in Amstelveen gunstig af.

Het aantal inbraken is de laagste sinds jaren. Daders die in Amstelveen actief waren, zijn aangehouden. De extra inzet van politie, OM, gemeente en bewoners (preventieve beveiligingsmaatregelen) hebben wat dat betreft effect.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 6 februari 2013


De tekst van de factsheet verschilt op onderdelen niet van de inhoud van vorige factsheets. Dit hangt samen met het feit, dat de inzet in de strijd tegen woninginbraken onverminderd wordt voortgezet en in die zin een aantal activiteiten gelijk zijn gebleven. In 2013wordt de aanpak (zie het actieplan integrale veiligheid 2013) aangevuld met extra aandacht voor alarminstallaties. Een alarminstallatie is een goede aanvulling op goed hang- en sluit werk.

Factsheet 8

Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 31 december 2012

1. Cijfers woninginbraken

In de vergadering van de gemeenteraadscommissie ABM van 23 september 2010 is aandacht gevraagd voor de cijfers en aanpak van woninginbraken in Amstelveen. Dit is inmiddels de 8ste factsheet met informatie over de cijfers op het gebied van woninginbraak en de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en justitie. In onderstaande tabellen staan de gegevens over de periode 2008 tot en met 2012 .

inbraak Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Tabel 1 Amstelveen Noord en Zuid met de aangiften opgenomen diefstal en inbraak in woningen


inbraak Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Tabel 2 Amstelveen per wijk met de aangiften opgenomen diefstal en inbraak in woningen


(Alleen inbraken in woningen)

In Amstelveen Noord is het aantal inbraken in 2012 ten opzichte van 2011 aanzienlijk afgenomen. De dalende trend die in 2011 is ingezet heeft zich voortgezet. In de wijken Kostverloren en Kronenburg is wel sprake van een toename.

In Amstelveen Zuid is het aantal inbraken eveneens fors afgenomen. In de wijk Keizer Karelpark worden nog steeds de meeste inbraken gepleegd. In Westwijk-West is sprake van een toename van het aantal inbraken.

In de gehele regio Amsterdam-Amstelland is sprake van een toename van het aantal inbraken met 6,4 %. De forse Amstelveense afname van het aantal inbraken is dan ook een goed resultaat van de inzet.

Ondanks de afname is het aantal inbraken nog niet op het niveau van het aantal in 2009. Mede gezien het Integraal veiligheidsbeleid waarin gestreefd naar een afname van 10% ten opzichte van 2009 wordt de extra inzet op het gebied van woninginbraken in 2013 gecontinueerd. In het actieplan 2013 is de aanpak van inbraken daarom wederom een van de speerpunten.

1.1 Dader informatie

Voor de politie blijft het opsporen van de daders van woninginbraken lastig. De daders blijken uit heel Nederland te komen, maar ook uit Amstelveen en het buitenland. Het zijn bovendien steeds andere groepen daders. Zo blijkt bijvoorbeeld uit verhoren, dat daders 's morgens pas besluiten in welke stad ze gaan inbreken. De politie zet nieuwe technieken in om daders op te sporen. Hieronder een overzicht van de acties die door de politie in Amstelveen zijn uitgevoerd. In de volgende paragraaf is een toelichting opgenomen.

In het jaar 2011

Forensische Onderzoeken: 560 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 223/ Amstelveen Zuid 298

Nazorg: Amstelveen Noord 251 / Amstelveen Zuid 290

Aanhoudingen: 56 (sommige daders hebben meerdere Inbraken gepleegd)

In het jaar 2012

Forensische Onderzoeken: 417 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 223/ Amstelveen Zuid 281

Nazorg: Amstelveen Noord 209 / Amstelveen Zuid 233

Aanhoudingen: 36 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

2. De aanpak

Bij de aanpak van woninginbraken werken gemeente en politie nauw samen, In goed overleg met het Openbaar Ministerie is een aantal extra activiteiten en middelen ingezet om de stijging van het aantal woninginbraken te keren.

2.1. Politie

Inbraakteam politie

De politie Amsterdam-Amstelland zet specifiek voor Amstelveen negen extra rechercheurs in. Zij zijn afkomstig uit de rest van het district en vrijgemaakt om woninginbraken te bestrijden. De politie besteedt veel aandacht aan sporenonderzoek (zoals DNA). Voorts is met het Openbaar Ministerie afgesproken, dat de allernieuwste methoden en technieken worden ingezet. Door technische verbeteringen zijn de DNA gegevens sinds kort ook sneller beschikbaar. In 2012 zijn 36 aanhoudingen verricht.

Buurtonderzoek

Bij elk woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek. Het percentage buurtonderzoeken ligt Inmiddels boven de 90%. Tijdens het buurtonderzoek worden bewoners gewezen op het belang van inbraakpreventie.

Extra controles

De politie houdt in samenwerking met de gemeente regelmatig scootercontroles op hotspots. Uit de praktijk blijkt namelijk, dat inbrekers (en overvallers) regelmatig gebruik maken van scooters. Vanafseptember, hebben er drie avonden per week gezamenlijke acties plaatsgevonden van het wijkteam Amstelveen Noord en Zuid in hotspot gebieden.

Aandacht voor nazorg

De nazorg na een inbraak is geïntensiveerd. Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden, dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed. Het percentage nazorggesprekken ligt boven de 95%.

Voetjesproject

Binnen het voetjesproject worden mensen gewezen op openstaande deuren en ramen. In Amstelveen is het aantal insluipingen 15% van het totaal. Met dit project hoopt de politie het aantal insluipingen te verminderen.

Daderregie

Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten, De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Near Repeat

De politie en de gemeente hebben in de periode april tot augustus en de periode november en januari 2013 de Near Repeat aanpak ingezet. De commissie ABM is hierover reeds geïnformeerd. De resultaten van Near Repeat zijn veelbelovend. Uit de rapportage blijkt, dat het aantal herhalingsinbraken in de maanden november en december 2012 ten opzichte van dezelfde maanden in 2011 in de drie wijken waarop de focus lag is gemiddeld teruggebracht met 21%. In de overige wijken is het aantal herhalingsinbraken minder sterk gedaald, namelijk met gemiddeld 3%.

De aanpak heeft inmiddels landelijk navolging gekregen. Zo hanteert de politie Naarden sinds kort een besmettingsbrief, waarin omwonenden gewaarschuwd worden voor mogelijk inbraken. In Amstelveen gebeurt dit via de buurtonderzoeken en de surveillances van Near Repeat. De resultaten in de gemeente Naarden zullen nauwlettend worden gevolgd.

2.2. Gemeente Amstelveen

Voorlichting

In de afgelopen periode heeft er op vier zaterdagen een informatiekraam bij winkelcentra gestaan, In deze kraam was diverse informatie beschikbaar rond inbraakpreventie. Ook in 2013 staan diverse voorlichtingsbijeenkomsten op het programma. De eerste hebben op 22 en 29 januari 2013 plaatsgevonden in de Westwijk. De opkomst bij deze eerste bijeenkomsten in 2013 was hoog.

Communicatie

Begin februari 2012 Is de campagne 'Beveilig uw huis nu' herhaald. Begin juli volgde een zomercampagne, waarin mensen wordt gewezen op het goed achterlaten van hun woning wanneer zij op vakantie gingen. In september is eveneens aandacht geweest voor inbraakpreventie op de site en driehoeksborden. In oktober heeft een aantal inbraakpreventiebijeenkomsten plaats gevonden, ook voor senioren. In 2013 wordt de campagne 'beveilig uw huls nu' voortgezet.

Toezicht door bikerteam gemeente

Het gemeentelijk bikerteam houdt regelmatig toezicht bij achterpaden van woningen. Achterpaden zijn kwetsbaar voor inbraken. Daarnaast hebben zowel de straatcoaches en handhavers een preventieve werking in verband met hun aanwezigheid, ook in de avond en vroege nacht, in de wijken.

Politiekeurmerk veilig wonen

Het politiekeurmerk stelt eisen aan de 'sociale' veiligheid van de openbare ruimte, de gebouwen en de woningen. De wijken Westwijk Zuid-West, Westwijk Zuid-Oost, Bovenkerk Oost, het project Mozaiek en Uilenstede zijn conform het voorschriften Politie Keurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. In 2012 is de openbare ruimte Bovenkerk Oost conform het politiekeurmerk gecertificeerd. Dit betekent, dat de woningen optimaal inbraakwerend zijn en dat de openbare ruimte sociaal veilig is ingericht.

Beveiliging achterpaden

Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde. De gemeente Amstelveen ondersteunt daarom het afsluiten van achterpaden. In 2012 zijn twee achterpaden afgesloten.

Aanbrengen kierstandhouders

In 2011 is in samenwerking met Eigenhaard en de stichting Belklus een project gestart voor geheel Amstelveen, waarbij ouderen gratis een kierstandhouder kunnen laten monteren. De kierstandhouder is met name gericht op het tegengaan van babbeltrucs en insluipingen. Inmiddels zijn ongeveer 800 kierstandhouder geplaatst. Daarnaast is in 2012 een project gestart om het woningbestand van Eigen Haard in de wijk Keizer Karelpark te voorzien van deurkierstandhouders. De uitvoering is begin januari 2013 gestart. Nog eens 900 huurders hebben zich inmiddels aangemeld. Onder deskundige begeleiding plaatsen leerlingen van scholengemeenschap Panta Rhei de nieuwe kierstandhouders.

Invoering Burgernet, burgers betrekken bij de opsporing

Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig, of een vermist persoon. De politie stuurt mensen die meedoen met Burgernet binnen een bepaalde cirkel een spraakbericht of sms. Die mensen wordt gevraagd uit te kijken naar een verdacht, of vermist persoo, of voertuig. Eind 2012 waren 3675 Amstelveners aangesloten op Burgernet. Burgernet is in 2012 een aantal keer ingezet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.