Bijgewerkt: 11 mei 2021

Fijn stof reductie proef langs rijksweg A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-12-2011

Rond 20 december 2011 wordt langs de rijksweg A9 ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een fijn stof reductiesysteem. Hoewel de fijn stof berekening in de A9 zone voldoet aan de rijksnormen, vindt de gemeente Amstelveen het belangrijk om actief bij te dragen aan kennisontwikkeling voor nieuwe mogelijkheden om fijn stof af te vangen.

Het fijn stof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert in het experiment samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA) en wil hiermee een bijdrage leveren aan het regionale beleid voor de verbetering van luchtkwaliteit. De proef duurt tot 20 januari. Eind maart 2012 worden de uitkomsten van de proef verwacht.

A9  Amstelveen
(Bron Privé collectie - 2011)

Deze foto is gemaakt tijdens de aanleg van de rijksweg A9 in 1968, toen de fijn stof uitstoot nog erg laag was. 43 jaar later is het verkeer vele malen drukker geworden en de luchtvervuiling groeit nog steeds


CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Milieu en Energie: “Met deze proef willen we meer inzicht krijgen in de toekomstige mogelijkheden om fijn stof af te vangen. Milieumaatregelen en -handhaving in de omgeving van de A9 is en blijft een verantwoordelijkheid van het rijk. Echter door in regioverband aan deze technische proef mee te doen wil de gemeente mogelijke technische oplossingen voor de toekomst stimuleren en aandragen.”

Maatregelen voor een schonere lucht

De gemeente neemt verder al verschillende maatregelen in regioverband om luchtkwaliteit te verbeteren, zowel voor CO2- reductie als voor het verminderen van fijn stof. Zo stelt de gemeente milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer en heeft zij de afgelopen jaren haar wagenpark voorzien van roetfilters. Daarnaast stimuleert de gemeente elektrisch rijden door het uitrollen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte, voert de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden. Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl/luchtkwaliteit.

Fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling.

Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "Particulate Matter";

- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof).



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.