Bijgewerkt: 5 maart 2024

Financiële problemen bij het inburgeringsonderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2019

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de acute financiële problemen van Stichting VluchtelingenWerk Inburgering:

'Geachte raad,

Stichting VluchtelingenWerk Amstelland (SVA) heeft zich na de zomer van 2018 tot de portefeuillehouder gewend met het verzoek tot ondersteuning vanwege acute financiële problemen van Stichting VluchtelingenWerk Inburgering (SVI) en de gevolgen die dat voor de inburgering van Amstelveense statushouders kan hebben. Eerder, in november 2017, heeft SVA de gemeente geïnformeerd dat een bepaalde groep statushouders moeite heeft om binnen de wettelijk gestelde termijn in te burgeren en daarmee moeite heeft om het inburgeringstraject te bekostigen. SVI en SVA spelen een belangrijke rol bij de integratie van statushouders in onze gemeente. SVA voert voor de gemeente de maatschappelijke begeleiding van statushouders na hun plaatsing uit. SVI verzorgt inburgeringsonderwijs dat bijdraagt aan participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


SVI is tijdens de vluchtelingencrisis van 2016 opgericht vanuit SVA. De organisaties zijn nauw met elkaar verbonden: zij delen enkele bestuursleden, SVI huurt ruimte van SVA en een aantal personeelsleden werkt voor beide organisaties. SVA verschafte SVI bij de oprichting in 2016 een lening van ongeveer € 25.000. In de jaren daarna is de lening van SVA aan SVI verder opgelopen. De kredietverhouding tussen SVA en SVI is in juni 2017 geformaliseerd in een tussen beide stichtingen opgemaakte kredietovereenkomst met een kredietlimiet van € 175.000. SVI heeft nu problemen met de terugbetaling van het restant (circa € 117.000) en daarnaast waarschijnlijk ook met betaling van aanzienlijke, nog door SVA te factureren, bedragen.

Op verzoek van de gemeente hebben SVA en SVI medio december 2018 de financiële situatie nader toegelicht.

Zij geven als reden voor de financiële problemen aan dat het budget, dat het Rijk in vorm van een lening beschikbaar stelt aan statushouders, ontoereikend is voor analfabete statushouders. Juist bij SVI meldden zich volgens SVI en SVA veel van zulke statushouders. SVI voert haar maatschappelijke taak ruimhartig uit en zet onderwijs aan analfabete inburgeraars voort, totdat zij hun verplichte inburgeringsexamen behalen. In de ogen van SVI voorkomt zij met dit beleid dat statushouders schulden hebben en stagneren in hun integratieproces. De besturen van beide instellingen geven aan dat de continuïteit van SVI en daarmee het inburgeringsonderwijs onder druk staan. Het college erkent dat SVI met haar beleid bijdraagt aan de inburgering en daarmee aan de participatie van statushouders in onze gemeente echter vraagt zich ook af of het business concept van SVI niet onvoldoende stevig is.Het college vindt inburgeringsonderwijs voor Amstelveense cursisten van groot belang. Daarom willen wij onderzoeken of, en zo ja hoe, de gemeente kan bijdragen aan de continuïteit van dit onderwijs aan Amstelveense statushouders ingeschreven bij SVI. Daarbij nemen wij in acht dat de gemeente formeel geen rol speelt bij de uitvoering van de Wet Inburgering. Vraag is of de continuïteit van dit onderwijs gewaarborgd kan worden via SVI. Zodra wij meer inzicht hebben in de situatie en weten of en welke maatregelen nodig zijn om het onderwijs te waarborgen, zullen wij u nader informeren.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de financiële positie van SVA als de lening en andere facturen aan SVI niet of slechts beperkt inbaar blijken. SVA is in belangrijke mate afhankelijk van een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Wij willen zo spoedig mogelijk met SVA in gesprek over de aard van de risico’s en eventuele maatregelen. Over de uitkomsten hiervan zullen wij u informeren, zodra deze bekend zijn, op zijn laatst in april 2019.

In 2020 wordt inburgering (weer) een gemeentelijke taak. Het ligt voor de hand dat wij in samenspraak met uw raad onze verantwoordelijkheden voor inburgering, maatschappelijke begeleiding, taalscholing en eventuele re-integratie opnieuw gaan vormgeven. Om deze reden en omdat het aantal statushouders het afgelopen jaar flink is gedaald, zullen wij ook de relatie met SVA herijken.'

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst en de burgemeester, Bas EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.