Bijgewerkt: 2 augustus 2021

Financiering van de restauratie Bovenkerkse Urbanuskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Lucas G. Brockhoff
13-05-2011

De heer Lucas G. Brockhoff, voorzitter van de Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus (kerk) stuurde dit bericht naar ons: Omdat er in de locale pers verschillende cijfers aangaande de restauratiekosten werden gehanteerd, zou dit stukje wat meer duidelijk kunnen brengen.

urbanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De St. Urbanuskerk in Bovenkerk


Van verschillende zijden kwamen vragen op ons af, hoe de parochie de komende restauratie denkt te kunnen financieren. Onderstaand geven wij u daarover graag een stuk informatie.

Wanneer een grote restauratie aan een Rijksmonument, in dit geval de Bovenkerkse Urbanus moet plaatsvinden, zijn daarvoor onder andere twee belangrijke zaken door de Rijksdienst voorgeschreven en dat zijn: „een begroting en een financieel dekkingsplan.‟

Welnu, beide liggen voor. Nu zullen wij u niet vermoeien door alle 24 bladen van de zeer gedetailleerde begroting voor te leggen. Voldoende lijkt het ons dat u weet, dat deze begroting, inclusief de BTW een bedrag beloopt van € 2.531.155,39

Dat is een flink bedrag en het heeft het parochiebestuur heel wat hoofdbrekens gekost om daarvoor een dekkingsplan te maken.

Hieronder vindt u dit plan:

urbanus Amstelveen
(Bron Lucas G. Brockhoff - 2011)

Dekkingsplan restauratie Bovenkerkse Urbanuskerk


U ziet, dat het parochiebestuur, overigens met instemming van het Bisdom, € 900.000, - zal inzetten uit eigen vermogen. Ook de elk jaar uit te trekken post voor onderhoud zal over de komende vijf jaar worden aangewend voor de restauratie. Het totaal eigen vermogen, of liever “ons spaarbankboekje”, bestaat ongeveer voor de helft uit onroerend goed en voor de andere helft uit beleggingen.

Het deel van het eigen vermogen, dat uit onroerend goed bestaat „vervreemden‟ zou een heel slechte zaak zijn, en is ons bovendien niet toegestaan, maar ook verdere aantasting van het eigen vermogen moet zo veel mogelijk worden vermeden. Uit de staat van baten en lasten van de parochie over 2009 blijkt, dat er over dat jaar al een nadelig resultaat is en dat dit de komende jaren verder zal oplopen.

De heer Sander Kneppers, lid van de restauratiecommisie legt het uit, waarom is een stevige opknapbeurt nodig, om de St. Urbanuskerk veilig te stellen

Deze nadelige saldi zijn mede ontstaan door teruglopende inkomsten vanwege de tijdelijke sluiting van de kerk en door de preventieve veiligheidsmaatregelen die wij hebben moeten nemen. Het moet duidelijk zijn, dat in de toekomst bij verdere aantasting van het eigen vermogen de opbrengsten uit bezittingen volstrekt onvoldoende zijn om in de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten te voorzien.

Het is daarom, dat wij hopen door fundraising een hoger bedrag dan de genoemde € 92.500,- bij elkaar te krijgen. Gelukkig zullen de kosten voor de restauratie niet in één jaar, maar over een periode van vijf jaar worden uitgegeven, hoewel de piek in het jaar 2011 zal liggen. Deze periode van vijf jaar moet voldoende ruimte bieden voor corrigerende maatregelen.

urbanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jaap Bond (r) gedeputeerde CDA, overhandigt een chipolata taart in Bovenkerk aan de heer Lucas G. Brockhoff, voorzitter van de Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus op 21 februari 2001


Nu moet de begroting wel gezien worden als een richtlijn, want er zijn daarin zeker een paar posten die in de praktijk qua kosten een ander beeld zullen laten zien. Allereerst is daar het advies van november 2010 van de eerste Restauratiecommissie om het fundatieherstel niet partieel, maar onder de gehele kerk door te voeren. Dit advies is door het parochiebestuur overgenomen.

Op de tweede plaats is daar de BTW. Gerekend is met 19 %, maar, vanwege de stimulering voor de in problemen geraakte bouwsector zou dit wellicht 6 % kunnen worden. Ongewisse factoren, negatief zowel als positief. Het is mede daarom, dat de huidige Restauratiecommissie er van overtuigd is, dat de bovengenoemde begroting niet zal worden overschreden. Wij blijven u informeren, daar heeft u recht op en dat is onze plicht.

Namens de Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus, Lucas G. Brockhoff, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.