Bijgewerkt: 25 juni 2022

GL Amstelveen tegen uitvoering Nota Fiets

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
31-10-2009

GroenLinks Amstelveen is tegen aangekondigde bezuiniging op de uitvoering van de plannen voor verbetering van de voorzieningen voor fietsers. Op initiatief van GroenLinks kwam er vorig jaar structureel € 500.000,- per jaar op de begroting- meldt in een persbericht GroenLinks Amstelveen.

Dat bedrag was ook volgens verkeerswet Tabak nodig om de beleidsnota ‘Fiets’ te kunnen uitvoeren. Maar nu heeft het college op de begroting 2010 dat bedrag naar een ton teruggeschroefd. Raadslid Hans Koot van GroenLinks heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

GroenLinks wil doorgaan met de uitvoering van betere en veilige fietspaden, veilige fietsenstallingen bij bushaltes en aanpak van gevaarlijke kruispunten voor een schoon, duurzaam en gezond Amstelveen. De fiets moet in Amstelveen kunnen concurreren met de auto. Zonder onderbouwing dit besluit ongedaan maken verbaast GroenLinks zeer.

“Geacht College,

U heeft als college het voornemen om € 400.000,- per jaar te gaan bezuinigen op de uitvoering van de nota Fiets. Bij de begroting 2010 willen wij een afgewogen keuze maken tussen de verschillende bezuinigingsvoorstellen. Uw college, bij monde van wethouder Tabak, gaf in juni 2008 aan dat dit budget structureel per jaar nodig is om de maatregelen uit de nota Fiets vanaf 2010 uit te kunnen voeren. Zonder onderbouwing maakt u dit besluit nu ongedaan. Dat verbaast ons zeer! Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen aan uw college:

1.  Waarom vindt u juist dit bezuinigingsvoorstel verdedigbaar?

2.  Welke maatregelen worden bij het doorvoeren van deze bezuiniging niet meer uitgevoerd?

3.  In hoeverre bent u het GroenLinks eens dat het schrappen van € 400.000 een ernstige verschraling van de fietsvoorzieningen in Amstelveen zal betekenen en dat de ambities van dit College voor verbetering van fietsvoorzieningen daarmee beslist niet gerealiseerd zullen worden?

4.  Welke maatregelen worden in uw optie de komende jaren wel uitgevoerd voor het budget van € 100.000,- per jaar

GroenLinks heeft niet die informatie gekregen tbv de begroting 2010 op basis waarvan wij bezuinigen kunnen afwegen m.b.v. de aanpak van boven en onder de zaagtand. Het is daarmee uiterst lastig te beoordelen welke andere bezuinigingsmaatregelen mogelijk zijn.

5.  Welke andere bezuinigingsmaatregelen op het verkeersterrein heeft u overwogen? Waarom zijn die alternatieven afgevallen?

6.  Gelijktijdig met de middelen voor de Nota Fiets is bij de kadernota 2009 ook voor een groot bedrag middelen gereserveerd voor ander maatregelen. In hoeverre zijn die andere maatregelen volgens u ook mogelijke bezuinigingsposten?

Tenslotte verzoek ik u dringend, om de quick scan van de inventarisatie, die is gehouden bij het opstellen van de Kadernota 2010 met ombuigingsmogelijkheden van 13 miljoen (blz. 23 Kadernota 2010) toe te zenden voor de bespreking in de raadscommissies zodat de raad ook nog zelf enige afwegingen kan maken.”

Met vriendelijke groet,

Drs. Hans Koot, raadslid Fractie GroenLinks Amstelveen

Download: Nota Fiets 2006-2015 (pdf) Lees ook: De Fietsersbond is boos op Burgemeester en Wethouders van AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.