Bijgewerkt: 21 september 2021

Geactualiseerde visie op de toekomst van de Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2015

Het College B en W van Amstelveen heeft een Plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van een geactualiseerde visie op de toekomst van de Noorder Legmeerpolder. Verschillende ontwikkelingen, waaronder de Rijks regelgeving rond Schiphol (het Luchthaven Indelings Besluit (LIB), de veranderende omstandigheden binnen de glastuinbouw-sector (Greenport) en de kansen voor verduurzaming, vragen om een herbezinning van de huidige visie op de Noorder Legmeerpolder.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2015)

Glastuinbouw in het Noordelijke deel van de Legmeerpolder


Het is van belang om helderheid te bieden en keuzes te maken ten aanzien van woningbouw, glastuinbouw, agrarische nevenactiviteiten en misschien ook andere functies binnen de Noorder Legmeerpolder. De diversiteit en samenhang aan belangen, functies en onzekerheden maakt het opstellen van een vastomlijnd, gedetailleerd eindbeeld voor de polder niet wenselijk. Er wordt dan ook – in overleg met belanghebbenden - toegewerkt naar een drietal scenario’s: voor de korte-, middellange- en lange termijn.  

De komende periode vinden er gesprekken plaats met belanghebbenden en externe partijen over de opgave, uitgangspunten en kansen voor de Noorder Legmeerpolder. Over de concept scenariovisie vindt later dit jaar inspraak plaats, waarna de visie aan het college en gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.