Bijgewerkt: 5 juni 2023

Gebeurtenissen rond de realisatie van de Hospice Amsteloever

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Hospice Amsteloever
10-10-2022

Het is alweer even geleden dat we u voor het laatst op de hoogte hebben gebracht van de status rondom de realisatie van Hospice Amsteloever in Amstelveen. Reden hiervoor is dat er in de afgelopen periode een heleboel is gebeurd en de ontwikkelingen elkaar snel hebben opgevolgd!  In deze Nieuwbrief informeren wij u graag over wat er in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden inclusief de laatste stand van zaken.

Waar waren we ook alweer gebleven?
De laatste keer dat we u informeerden zag het er allemaal positief uit. Op de locatie aan de Lindenlaan zou naast het hospice eveneens een nieuw medisch centrum en 2 kleine woonzorgtorens worden gerealiseerd. In mei 2021 presenteerde de gemeente hiervoor een eerste kavelindeling. Op basis van de op dat moment door de gemeente toegekende kavel is door een door het stichtingsbestuur ingeschakelde architect een ontwerp van het hospice gebouw gemaakt, dat na diverse afstemmingen met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester uiteindelijk is goedgekeurd.

Er werd op basis van het goedgekeurde bouwontwerp en de toegewezen kavel een “Intentieovereenkomst tot de aankoop van de bouwgrond" opgesteld dat feitelijk klaar was voor ondertekening zodra daarvoor binnen de gemeente geldende goedkeuringsprocedures zou zijn doorlopen. Concreet werden daarmee begin dit jaar de voorbereidingen getroffen om over te gaan tot aankoop van de benodigde grond en werd (in overleg met de beoogde aannemer) gemikt op het “slaan van de eerste paal” in de maand augustus 2022.

Foto Amstelveen
(Foto AVA - 2022)

Joop Siemers promotor van de hospice en Ben Westendorp burgerlid van Actief voor Amstelveen
in februari 2022 voor de flyer van de hospice

Daarnaast werd op ambtelijk niveau van de gemeente overleg gevoerd met het stichtingsbestuur van het hospice over mogelijke een subsidieverlening voor de dekking van de exploitatiekosten van het hospice in de eerste jaren i.v.m. de geldende subsidieregeling vanuit het Rijk. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 verklaarden de VVD en AVA het hospice initiatief van harte te steunen. Dus met vol goede moed gingen wij verder met de realisatie van het hospice project!

En toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen
Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werden wij evenwel geconfronteerd met de eerste berichten over een gewijzigde indeling van het terrein  aan de Lindenlaan. Reden hiervoor is dat naast de al geplande realisatie van het gezondheidscentrum, het hospice en twee klein woonzorgtorens van Amstelring alsnog een kinderdagverblijf als 4de voorziening dient te worden gepland op het terrein aan de Lindenlaan.

In het door de 4 coalitiepartijen ontwikkelde “politieke” akkoord met de titel “Warm hart voor Amstelveen; kansen voor de toekomst” is onder andere het volgende opgenomen; ”We maken ruimte voor een nieuw verpleegtehuis, een hospice, meer zorgwoningen en nieuwe huisartsenpraktijken. Uitgangspunt is een waardevol en respectvol levenseinde”.

Verbazing en teleurstelling
Ondanks het feit dat de Gemeente Amstelveen in het laatst gevoerde overleg heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat op de korte termijn een Hospice wordt gerealiseerd in Amstelveen is de realiteit hiervan evenwel “weerbarstiger”!  De realiteit is helaas, dat nieuwbouw van het hospice al dan niet geïntegreerd in de eveneens op de locatie te bouwen nieuwe zorgappartementen helaas geen optie meer is voor de Stichting. Dit gezien de door Gemeente Amstelveen geschetste daarbij te verwachten doorlooptijd van 3 tot 5 jaar met alle toekomstig financiële onzekerheden van dien! Dit als gevolg van onder andere in de komende jaren te verwachten  verdere stijging van de bouwkosten,  financieringsrente, energie- en loonkosten.

Foto Amstelveen
(Bron Stichting Hospice Amsteloever - 2022)

De exterieur van de hospice op het ontwerp

Daarnaast is tijdens het laatste overleg met de Gemeente Amstelveen een verschil van mening ontstaan over de schaalgrootte van het hospice. De Gemeente Amstelveen gaat uit van een te realiseren hospice met 4 bedden in plaats van de door ons begrootte 6 bedden. Door het terug schalen van 6 naar 4 bedden wordt het eveneens voor de stichting niet mogelijk om voor de langere termijn een sluitende financiële begroting te op te stellen! Uiteindelijk zijn tijdens het laatst op 7 september 2022 met de betrokken wethouders Floor Gordon en Marijn van Ballegooijen gevoerde overleg de volgende 4 opties voor de realisatie van Het Hospice besproken:

 • Zelf bouwen op locatie, maar kleinschaliger met een verwachte doorlooptijd 3-5 jaar;
 • Integratie van het hospice in een van de te bouwen zorgappartementen gebouwen eveneens met een te verwachten doorlooptijd van 3 – 5 jaar;
 • Het op korte termijn realiseren van een noodgebouw op de locatie Lindenlaan en
 • Het realiseren van het hospice in een door de Gemeente Amstelveen beoogd bestaand gebouw.

  Tijdens het desbetreffende overleg is door beide wethouders aangegeven dat;
 • De Gemeente Amstelveen nog steeds voorstander is van de komst van een hospice in Amstelveen;
 • De gemeente in dit kader ook bereid is om het exploitatietekort in de eerste 2 jaar voor haar rekening te nemen ter overbrugging van de periode dat vanuit het Rijk geen of beperkte subsidie wordt verstrekt o.b.v. de bestaande landelijke regeling;
 • Behoudens de bestaande jaarlijkse WMO-vergoeding de gemeente niet is bereid om een verder jaarlijkse subsidie te verstrekken;
 • De subsidie evenwel alleen wordt verstrekt als kan worden aangetoond dat voor het hospice een solide financiële begroting voor de komende jaren aanwezig is


 • Hierbij aangetekend dat door Gemeente Amstelveen wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van de eerder door ons overlegde exploitatiebegroting. Deze twijfel wordt mede veroorzaakt omdat volgens de Gemeente Amstelveen maar ruimte is voor een hospice met 4 kamers. Echter uit een door het bestuur met de gemeente besproken, gehouden onderzoek, waarbij niet alleen met een aantal betrokken organisaties, doch ook met de VPTZ is gesproken bleek, dat er binnen de Gemeente Amstelveen wel degelijk behoefte is aan een hospice met 6 bedden.

  Wat nu nog te doen vanuit het bestuur?
  Het in dit stadium opnieuw opstellen van een sluitende exploitatiebegroting voor de komende jaren is -zoals eerder in deze Nieuwsbrief is aangegeven- voor het stichtingsbestuur onmogelijk gezien de huidige verwachting, dat het Hospice pas na 3 tot 5 jaar gerealiseerd kan worden.

  De komende periode zal derhalve in overleg met Gemeente Amstelveen een verder inhoudelijke afstemming plaatsvinden over de verschillende opties, teneinde definitief te kunnen bepalen of de realisatie van het hospice door de stichting nog steeds haalbaar is. Het eerstvolgende vervolg-overleg hierover op ambtelijk niveau staat gepland voor 11 oktober 2022.

  Deadline ja of nee?
  Het bestuur van de Stichting Hospice Amsteloever heeft in haar laatste bestuursvergadering uitgesproken dat op 1 januari 2023 volledige duidelijkheid moet zijn over de realisatie van het hospice in Amstelveen. Als op deze datum die duidelijkheid er nog niet is dan zal de stichting besluiten haar verdere initiatieven met betrekking tot de realisatie van een hospice in de gemeente Amstelveen te staken en de realisatie van een hospice aan andere marktpartijen overlaten.

  Conclusie
  Vanaf 2015 is stap voor stap gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van een hospice in Amstelveen. Eind 2021 leek de bouw van een hospice met 6 plaatsen binnen handbereik en zouden de contracten over grondaankoop en de bouwovereenkomst met de beoogde bouwer ondertekend worden door betrokken partijen. De financiering van het geheel was tot stand gebracht inclusief de dekking van een mogelijke verhoging van de bouwkosten; wat de exploitatie betreft was een constructief overleg gaande met betrokken gemeentelijke afdeling en toen?

  Veranderende inzichten en inkleuring op politiek niveau, nieuw gemelde procedures zoals omgevingsvergunning, inspraak etc. en een daarbij behorende vertraging van minimaal 4 jaren bij eventuele nieuwbouw. Naast deze bouwvertraging heeft tevens de inmiddels ontstane discussie over het noodzakelijk maximum aantal bedden in het hospice het huidige initiatief van de stichting voor de realisatie van een hospice in Amstelveen “op losse schroeven gezet”!

  De komende 3 maanden zal derhalve duidelijk moeten worden of het doek definitief valt voor het initiatief van de realisatie van Hospice Amsteloever; het bestuur hoopt hierbij alsnog op een positieve wending in dit al jaren durend project. Vooruitkijkend ziet het bestuur slechts nu nog 1 mogelijkheid voor de realisatie van Hospice Amsteloever; in voor alle partijen aanvaardbaar bestaand pand in Amstelveen. Eenieder begrijpt dat dan sprake is van een verbouwing en inrichting conform het eerdere opgestelde programma van eisen, maar daar zet het huidige Stichtingsbestuur graag haar schouders onder. Rest ons eenieder die ons tot nu toe door woord en daad heeft gesteund vanaf deze plaats te bedanken; mede dankzij deze steun vinden wij de kracht om door te gaan op de weg naar de uiteindelijke realisatie van een hospice in Amstelveen.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.