Bijgewerkt: 20 juni 2024

Geen centraal georganiseerde vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-12-2015

Mevrouw Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling van 2015-2016:

'Geachte raadsleden,

Graag informeer ik u over het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling in Amstelveen en onze overwegingen om als gemeente geen centraal vuurwerk te organiseren. Vorig jaar heeft u in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen aandacht gevraagd voor een goede balans tussen de vrijheid tot afsteken van vuurwerk en vuurwerkvrije zones in het kader van overlast voor de omgeving. Ik heb u daarop aangegeven, dat ik de ervaringen bij de jaarwisseling 2014/2015 wilde afwachten. Daarnaast was de oproep van de (voormalige) minister van Veiligheid en Justitie in 2014, om als gemeente zelf vuurwerk te organiseren, voor mij aanleiding dit jaar te laten onderzoeken, of een centraal vuurwerk vanuit de gemeente Amstelveen een goed initiatief zou zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw Mirjam van ?t Veld, burgemeester van Amstelveen


Geen centraal vuurwerk. Om te komen tot een goede afweging, of we zelf een centraal vuurwerk moet organiseren, is onderzocht wat er vanuit organisatorisch en financieel oogpunt nodig is. Daarnaast zijn ervaringen van vergelijkbare gemeenten geïnventariseerd. Hieruit blijkt, dat de organisatie van een centraal vuurwerk de gemeente een forse financiële investering en ambtelijke capaciteit kost, terwijl de ervaren overlast in de gemeente naar verwachting niet afneemt. Op grond hiervan heb ik besloten af te zien van de organisatie van een centraal vuurwerk. Particuliere initiatieven op dit gebied kunnen wel ondersteund worden.

Lokaal beleid. Amstelveen heeft de afgelopen jaren via een aanwijzingsbesluit op grond van APV artikel
2.26 voor een breed scala aan locaties een vuurwerkverbod ingesteld ter voorkoming van gevaar, schade of overlast. Het is dan ook strafbaar in deze vuurwerkvrije zones vuurwerk af te steken binnen het (sinds vorig jaar verkorte) tijdsbestek van 31 december 2015 18.00 uur tot 02.00 uur 1 januari 2016.

De ervaringen met overlast door vuurwerk in Amstelveen zijn afgelopen jaren relatief gunstig, dat ik, mede in het licht van de handhaafbaarheid, het aantal vuurwerkvrije zones wil beperken via een aanpassing van het aanwijzingsbesluit in verband met de komende herziening van de APV. De APV is geagendeerd voor de vergadering van 16 december 2015.

In de aanloop van dit besluit zal komende jaarwisseling de noodzaak en reikwijdte van deze vuurwerkvrije zones via het afstemmingsoverleg tussen politie en gemeente nadrukkelijk gemonitord worden om tot een gefundeerde toewijzing te komen van de meest noodzakelijke locaties. Dit jaar zal nog worden gehandhaafd volgens het huidige aanwijzingsbesluit, waarbij prioriteit wordt gegeven aan bejaarden- en verpleegtehuizen, (heem)parken en schoolpleinen.

Wij zullen in de aanloop van de jaarwisseling natuurlijk ook de afsteektijden scherp handhaven via doelmatige afspraken tussen politie en handhaving van de gemeente. Deze afspraken worden vastgelegd in het geactualiseerde Draaiboek Oud en Nieuw.

De landelijk genomen maatregelen voor de aanpak van zwaar en illegaal vuurwerk en de extra bestuurlijke en operationele inspanningen hebben in het gehele land bij de jaarwisseling van 2014/2015 hun vruchten afgeworpen. Voor de volledigheid volgen hieronder de regels die het landelijke beleid omvatten:

Kortere afsteektijden voor vuurwerk. Particulieren mogen alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de (meeste) winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. Import illegaal en zwaar vuurwerk beperken. Vuurwerkbedrijven hebben sinds 2015 een vergunning nodig om vuurwerk te im- porteren. Dit beperkt de handel in illegaal vuurwerk.

Extra controle op illegaal vuurwerk bij postpakketdiensten. Postpakketdiensten controleren extra op zwaar, illegaal vuurwerk. Verbod op verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan particulieren. Omdat dit vuurwerk elke jaarwisseling veel (oog) letsel veroorzaakt wordt, met het verbod in 2015, naar verwachting het aantal slachtoffers door vuurwerkongevallen verminderd. Verkoop professioneel vuurwerk aan particulieren beperken. Vanaf 2017 komt er mogelijk een Europees paspoort voor professionals die vuurwerkshows organiseren. Importeurs en producenten mogen dan alleen nog professioneel vuurwerk verkopen aan personen met zo’n paspoort. Dit beperkt de illegale verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren zonder dit paspoort.

Communicatie en preventie. Als ondersteuning van onze aanpak zetten we ook in op voorlichting. Stichting Halt geeft op diverse Amstelveense basisscholen voorlichting over (de overlast en risico’s van) het afsteken van vuurwerk en extra voorlichting over het gebruik voor veiligheidsbrillen. Ik heb recent nog tijdens een bezoek aan het KKC in het kader van een landelijke actie voor veilig vuurwerk, aandacht besteed aan het veilig afsteken van vuurwerk. Voor de jaarwisseling vragen we in gemeentelijke publicaties (website en gemeentepagina) en social media extra aandacht voor de overlast van vuurwerk en de re- gels die gelden.

Ik hoop u zo in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld


APV Artikel 2.26 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.