Bijgewerkt: 21 maart 2023

Geen financieel haalbaar het bouwplan aan de Parelvisserslaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-03-2023

Op de locatie Parelvisserslaan 1 en Carmenlaan zouden ongeveer 350 woningen komen, waarvan circa 50% middelduur. De ontwikkeling zou plaatsvinden op de locatie, waar nu het kantoorgebouw Energiek staat, de groene zone tussen Energiek en de Carmenlaan en langs het water aan de Carmenlaan.

Het College B en W van Amstelveen informeert u dat wij na intensieve gesprekken met marktpartijen over de integrale ontwikkeling van locatie Carmenlaan-De Parelvisserslaan tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake is van een financieel haalbaar plan. Daarom hebben wij op 14 maart 2023 het besluit genomen om de samenwerking met de twee marktpartijen te beëindigen.

Sinds uw raad op 2 februari 2017 de Startnotitie Carmenlaan heeft vastgesteld, is er door partijen met veel inzet uitvoering gegeven aan de tussen de gemeente en de betrokken marktpartijen gemaakte (proces)afspraken over het onderzoeken van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de beoogde integrale ontwikkeling van de locatie Carmenlaan-De Parelvisserslaan.

In november 2019 is door partijen een stedenbouwkundig plan opgeleverd dat als basis kon dienen voor de vervolgstappen. Dit plan week op onderdelen af van de Startnotitie Carmenlaan en begin 2020 zijn raadsleden en omwonenden geïnformeerd over de stand van zaken en is het plan aan hen toegelicht.Om het proces na vele jaren tot een afronding te kunnen brengen, is tussen partijen uiteindelijk een duidelijke procesafspraak gemaakt over het vastzetten van het stedenbouwkundig plan van november 2019, met enkele aanvullende ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden, en een duidelijke afspraak over de wijze waarop de financiële haalbaarheid door de betrokken partijen zou worden bepaald. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de wijze waarop het taxatieproces zou worden doorlopen voor de in de ontwikkeling betrokken grondtransacties.

In het kader van de Europese staatssteunregels is het de gemeente niet toegestaan om gronden te verkopen tegen een koopsom die lager is dan de prijs die kan worden onderbouwd door middel van een onafhankelijke taxatie. Voor het aankopen van gronden geldt dat de koopsom niet hoger mag zijn dan de getaxeerde prijs. Voor de gemeente waren er bij deze integrale ontwikkeling twee verkooptransacties en één aankoop transactie aan de orde waarvan de koopsom moest worden bepaald. Daarnaast was er sprake van wettelijk kostenverhaal voor een ontwikkeling op particulier terrein.

Hoewel het gebruikelijk is dat de gemeente zelfstandig een opdracht verstrekt aan een onafhankelijke taxateur, is in dit geval, ter voorkoming van mogelijke discussies over de uitkomst van een enkelvoudige taxatie, meteen gekozen voor een drie partijen taxatie ter vaststelling van de verschillende taxatiewaardes. Partijen hebben zich over en weer schriftelijk akkoord verklaard met de spelregels van dit laatste gedeelte van het proces van het bepalen van de haalbaarheid van de gewenste ontwikkeling. Daarbij was het duidelijk voor alle betrokkenen dat het doorlopen van dit proces er ook toe zou kunnen leiden dat de samenwerking tussen partijen tot een einde zou komen.

Op basis van de resultaten van dit zorgvuldig doorlopen proces, kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de marktpartijen na het afronden van het taxatieproces hebben aangegeven dat de planontwikkeling voor hen financieel niet haalbaar is. Uit de gemaakte afspraken volgt dan dat de samenwerking tussen partijen nu ten einde komt en er geen vervolg-overeenkomsten tot stand zullen komen.

Wij betreuren de uitkomst van een langdurig proces, waarbij wij hebben moeten vaststellen dat ondanks de enorme inspanning die de betrokken partijen met elkaar hebben geleverd, het integrale plan voor de ontwikkeling van woningen, kantoren en horecavoorzieningen op deze locatie niet haalbaar is. We kunnen hierdoor geen uitvoering geven aan de kaders van de ontwikkeling zoals beschreven in de op 2 februari 2017 door uw raad vastgestelde Startnotitie Carmenlaan.

Voor onze gemeentelijke locatie Carmenlaan heeft het de hoogste prioriteit om deze tot ontwikkeling te brengen. Wij beraden ons daarvoor op een wenselijke invulling, die passend is bij onze actuele ambities. Wij komen via het gebruikelijke proces bij u terug met een voorstel voor de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten. Na vaststelling daarvan kan de planologische procedure worden doorlopen en tot realisatie worden gekomen van de gewenste invulling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.