Bijgewerkt: 31 maart 2023

Geen overwerk van brandweerpersoneel in Amstelland

Nieuws -> Brandweer

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2016

Brandweerpersoneel in Amstelland werkt vanaf 10 juni 2016 niet meer over. Daardoor kan de hulpverlening in gevaar komen, want er trekken minder brandweerwagens uit de kazerne. Aanleiding voor de actie is een cao-conflict in verband met de verdwijning van de levensloopregeling, de AOW leeftijd stijgt en er kan weinig extra pensioen worden opgebouwd.

Drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de landelijke CAO onderhandelingen brandweerpersoneel:

'Geachte Raadsleden,

Met deze brief wil ik u informeren over de landelijke CAO onderhandelingen brandweerpersoneel. Het werkgeverschap van het brandweerpersoneel is van de gemeenten naar de veiligheidsregio's verschoven op basis van de wet op de Veiligheidsregio's. Er is gekozen om voor het brandweerpersoneel de collectieve gemeentelijke arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) te volgen. Voor een limitatief aantal brandweer-specifieke onderwerpen, waaronder het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), is per september 2014 de Brandweerkamer door de VNG ingesteld. Deze heeft tot doel het collectief werkgeverschap van de veiligheidsregio's te organiseren en het overleg met de vakorganisaties te voeren.

De brandweerkamer en de vakbonden onderhandelen al geruime tijd over herziening van het FLO- overgangsrecht. De VNG heeft gisteren alle burgemeesters geïnformeerd over de laatste van zaken van deze onderhandelingen middels een communiqué. Dit communiqué doe ik u bij deze ter informatie toekomen, deze biedt inzage in de laatste stand van zaken.

Het is mijn voornemen u nader te informeren bij verdere ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Drs. M.M. Van’t Veld, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en lid onderhandelingsdelegatie brandweerkamer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Dinsdag, 7 juni 2016

Communiqué van de Brandweerkamer aan:

-     de besturen van de Veiligheidsregio's

-     tevens aan de burgemeesters van de gemeenten

-     de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) de Raad van Brandweercommandanten (RBC)

Het LOBA

Brandweerkamer (ingesteld door de VNG) en vakbonden voeren in het LOBA (Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden) overleg over de herziening van het FLO-overgangsrecht. Herziening is nodig, omdat de belangrijke pijlers onder het FLO-overgangsrecht wijzigen door verandering in wetgeving:

-     de levensloopregeling verdwijnt;

-     de AOW leeftijd stijgt;

-     er kan weinig extra pensioen worden opgebouwd;

-     er is een boete gezet op arrangementen voor vervroegd uittreden (RVU heffing).

Vandaag is de onderhandelingsdelegatie van de brandweerkamer tijdens een ingelast LOBA door de vakbonden geïnformeerd over de uitkomsten van hun landelijk beraad dat op 25 mei plaatsvond, naast het communiqué, dat wij al eerder van hen hadden ontvangen. Voor de tweede keer nemen de bonden hun inzet teruglopende de onderhandelingen en bleken onvoldoende mandaat te hebben. Het nieuwe mandaat stelt nieuwe en aanzienlijk zwaardere eisen. De hoofdlijnen van dat landelijk beraad gaan in bijlage bij dit communiqué: Uitkomsten landelijk beraad van de vakbonden

Verzwaring van het eisenpakket door de vakbonden

De brandweerkamer constateert met spijt, dat de uitkomst van het landelijk beraad feitelijk leidt tot een substantiële verzwaring van het eisenpakket, dat de vakbonden in hun meest recente voorstel aan de brandweerkamer hadden gedaan. Op een aantal punten (hoofdlijnen) zijn de eisen zelfs verzwaard ten opzichte van de initiële inzet van de vakbonden, van januari dit jaar:

-    de ondergrens voor het uittreden uit de repressieve functie komt wat betreft de bonden nog lager te liggen (was 58, zou 56 moeten worden);

-    de vakbonden stellen het maken van een netto-inkomenafspraak voor de non-activiteitsperiode randvoorwaardelijk om tot een akkoord te komen, en willen bovendien een inkomensgarantie in plaats van de in 2006 afgesproken werkgarantie, voor medewerkers van boven de 50 die afgekeurd zijn voor de repressieve dienst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Het gebouw van de Brandweer Amstelveen aan de Oranjebaan 1. Het is onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de 6 gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn


Nieuwe onderhandelingsfocus van de vakbonden

Ook constateert de brandweerkamer, dat de vakbonden de onderhandelingen over de herziening van de regeling FLO-overgangsrecht verbreden. Dit gaat in tegen de LOBA-afspraak om de focus eerst te richten op het huidige FLO-overgangsrecht. Zo blijkt, dat de vakbonden:

-     aangeven, dat de af te spreken absolute leeftijdsgrens voor het mogen werken in een repressieve functie niet alleen van toepassing zou moeten zijn op mensen met overgangsrecht FLO (bezwarende functie), maar op alle medewerkers in een repressieve functie;

-     niet, zoals afgesproken, eerst het overleg willen afronden over de grote groep die op 31 december 2005 0-20 jaar in dienst was om vervolgens te overleggen over de kleine groep met meer dan 20 dienstjaren, maar nu beide groepen tegelijkertijd in het overleg wil betrekken.

Betekenis landelijk beraad van de vakbonden

De brandweerkamer komt tot de conclusie, dat de vakbonden zodoende niet langer, zoals afgesproken, overleg willen voeren over de herziening van het FLO-overgangsrecht, maar over hoofdstuk 9a en 9b van de CAR in zijn geheel, feitelijk te verstaan als een heronderhandeling op, c.q. openbreken van de in 2006 bereikte CAO-akkoorden. De bonden betrekken nu ook het brandweerpersoneel, dat helemaal niet valt onder het FLO-overgangsrecht bij de onderhandelingen.

-     Daarbij is het opmerkelijk, dat de vakbonden niet langer willen spreken over de medewerkers in een bezwarende functie (waar de CAR van spreekt), maar over medewerkers in een repressieve functie, dus kennelijk ook over vrijwilligers en ieder ander die geen bezwarende functie in de zin van de CAR heeft.

-     Ook is het opvallend, dat de mogelijkheden voor het personeel, dat op of vanaf 1 januari 2006 in dienst is gekomen zouden moeten worden beperkt; de verplichte uittredeleeftijd uit de repressieve functie houdt immers in dat niet iedereen het huidige recht om maximaal 20 jaar in een bezwarende functie te kunnen werken kan claimen.

De brandweerkamer ziet de aangescherpte eisen in beide opzichten (zowel voor vrijwilligers als voor medewerkers in dienst op, of na 1 januari 2006) als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van een grote populatie aan brandweermedewerkers, niet noodzakelijkerwijze allen aangesloten bij de vakbonden.

Hoe verder?

De brandweerkamer vraagt zich af in hoeverre het nu gevoerd overleg nog serieus valt voort te zetten, nu blijkt dat:

-    de vakbonden voor de tweede keer dit jaar hun inzet lopende het overleg terugnemen en terug komen met een aanmerkelijk verzwaard eisenpakket ten opzichte van hun aanvankelijke inzet;

-    kennelijk, anders dan afgesproken, niet het FLO-overgangsrecht onderwerp van overleg blijkt te zijn, maar feitelijk het CAO-akkoord van 2006 als geheel (heronderhandelen).

Het feit, dat de LOBA-delegatie van de vakbonden kennelijk maar steeds geen, of onvoldoende mandaat van zijn achterban heeft roept bij de brandweerkamer ook vragen op.

De brandweerkamer heeft de vakbonden in overweging gegeven de nu ontstane situatie te herzien. De brandweerkamer wil niet keer op keer worden geconfronteerd met een immer veranderende positie van de bonden.

Waar staan de werkgevers voor?

Na een jaar van constructief overleg, waarbij de werkgever keer op keer belangrijke concessies heeft gedaan, zijn wij nu zeer teleurgesteld. Voor de brandweerkamer blijft zorgvuldig werkgeverschap voor alle brandweermensen voorop staan. Dat blijkt wat betreft de brandweerkamer alleen al uit het feit al in januari te hebben aangegeven bereid te zijn te willen spreken over inkomenszekerheid.

De brandweerkamer wil gevoel tonen voor de belasting van de brandweerman en een betrouwbaar werkgever zijn. Maar ook blijft de brandweerkamer bij zijn standpunt, dat nieuwe afspraken uitlegbaar en maatschappelijk acceptabel moeten zijn. Daarbij mogen voor de brandweer, ook wat betreft langer doorwerken, geen andere maatstaven gelden dan voor anderen die ook getroffen worden door aangepaste wet- en regelgeving en in zware beroepen langer aan het werk moeten blijven. Partijen hebben afgesproken elkaar op 20 juni 2016 weer te ontmoeten.

Anny Attema, voorzitter onderhandelingsdelegatie van de BrandweerkamerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.