Bijgewerkt: 25 juni 2024

Geld voor schone Noord-Hollandse lucht

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
21-07-2008

Een schonere lucht boven Noord-Holland? De provincie zet er sterk op in door 5.000.000 euro te reserveren voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de deelverordening ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ goedgekeurd. Met deze deelverordening wil de provincie de luchtkwaliteit verder verbeteren dan de wettelijk geldende normen en lokale overheden. Daarbij stimuleert de provincie marktpartijen zodat deze maatregelen nemen.

Luchten Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Schone luchten boven Amstelveen


De deelverordening is een aanvulling op de subsidieverordening ‘lokale maatregelen luchtkwaliteit NH 2008’. Dit is, samen met andere regionale programma’s en een landelijk beleidsdeel, een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM heeft hiervoor ruim € 14.000.000,- beschikbaar gesteld. Zo hoopt het Rijk in heel Nederland een betere luchtkwaliteit te bereiken.

Het bedrag van € 5.000.000,- is gereserveerd voor de periode 2007-2011. Provinciale Staten moeten de subsidieregeling nog definitief accorderen. Twee keer per jaar kunnen lokale overheden en marktpartijen subsidieaanvragen indienen. De aanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief, mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxide. De eerste indieningsperiode zal tussen 1 september en 1 oktober 2008 liggen.

Meer informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie is op het digitale subsidieloket te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.