Bijgewerkt: 3 juli 2022

Gemeente geeft subsidies aan Amstelveense instellingen zonder dat doel duidelijk is

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-04-2008

De gemeente Amstelveen subsidieert jaarlijks instellingen zonder dat zij duidelijk heeft gemaakt wat ze met die subsidie wil bereiken. Hierdoor kan de gemeente maar ook de raad niet controleren of de subsidie het gewenste resultaat heeft gehad. Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoeksrapport ‘Het resultaat geldt’ van de Rekenkamercommissie Amstelveen naar outputgestuurde subsidies.

Sinds 2003 werkt de gemeente Amstelveen met een nieuwe wijze van subsidiëren. Doel is het geld niet beschikbaar te stellen bij een globaal werkplan van de instelling, maar de gelden nadrukkelijker te koppelen aan een concreet doel en activiteiten. Als de gemeenteraad bijvoorbeeld meer kinderen tussen 10 en 14 jaar wil laten sporten, kan ze de Stichting Amstelveens Sportbedrijf vragen activiteiten te ontwikkelen om dit doel bereiken en daar een subsidie aan koppelen.

Na een jaar evalueert zowel de gemeente als de instelling of de aanpak succesvol is geweest. Als dat niet of minder het geval is, kan de gemeente minder subsidie uitkeren dan eerder was afgesproken. Wat de Rekenkamercommissie nu in haar onderzoek constateert is dat het doel in een aantal gevallen vaag is geformuleerd, waardoor achteraf niet kan worden vastgesteld of het wel gehaald is.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de raad van Amstelveen niet in voldoende mate over het benodigde inzicht beschikt om de inzet van de betreffende middelen te kunnen beoordelen en desgewenst bij te sturen. Simpel gezegd: de noodzakelijke informatie om een dergelijk oordeel te kunnen geven, heeft de raad niet. De verantwoording die de instellingen jaarlijks afleggen biedt wel voldoende inzicht voor de beoordeling van de financiële resultaten, maar het inzicht in de bereikte maatschappelijke effecten staat nog in de kinderschoenen.

Dat inzicht is niet vergroot door de invoering van outputgestuurde subsidiëring. Mede hierdoor kan de raad onvoldoende zijn rol oppakken om beleidsdoelen te formuleren of te herformuleren. Maar, dat ligt niet alleen aan het ontbreken van informatie. De raad neemt zelf ook geen initiatief om de voortgang en de uitkomsten van dit subsidiebeleid te controleren. Verder heeft de Rekenkamercommissie geconstateerd dat de ambtelijke contacten met de instellingen op orde zijn, maar dat de bestuurlijke betrokkenheid door wethouders en raad zeer beperkt is. Het gaat hier wel om publiek geld waarmee maatschappelijke doelen worden nagestreefd.

Om aan de geconstateerde tekortkomingen tegemoet te komen doet de  Rekenkamercommissie enkele aanbevelingen. Deze gaan onder andere over het beter formuleren van de beleidsdoelen en over het houden van een discussie over op welke manier de raad geïnformeerd wil worden over de voortgang en prestaties van de instellingen. Een andere aanbeveling is dat het college van burgemeester en wethouders meer prioriteit aan de contacten met de gesubsidieerde instellingen geeft en daar ook verantwoordelijkheid in neemt.

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Amstelveen doet onderzoek naar de doelmatigheid en doelgerichtheid van het gemeentelijk beleid. Dit onderzoek is het derde onderzoek van de Rekenkamercommissie. Het eerste onderzoek ging over de mislukte fusie tussen de gemeentelijke sociale diensten van Amstelveen en Haarlemmermeer, het tweede naar de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften. De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, van wie drie onafhankelijke leden en twee raadsleden. Dit onderzoek is uitgevoerd tussen september 2007 en maart 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.