Bijgewerkt: 10 mei 2021

Gemeentebestuur Amstelveen zet het spel weer op de wagen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Stichting Beschermers Amstelland
24-08-2008

Het college van B & W van Amstelveen heeft zich bereid verklaard om haar medewerking te verlenen aan het stichten van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Die moet dan wel bescheidener van opzet zijn dan in de plannen zoals die tot nu toe aan de orde waren.

De gemeente is tot dit standpunt gekomen op basis van een advies van prof. Koeman. Dit advies is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan dat uit 1958 dateert. Een bestemmingsplan van een halve eeuw oud, dat door nalatigheid van de gemeente nooit is aangepast. Ondanks toezeggingen om dat wel te doen.

B & W bruuskeren met dit besluit de Provincie. In de Provinciale Staten van 19 december 2007 werd immers een amendement aangenomen om de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder niet toe te staan. Krachtige signalen uit de samenleving tellen kennelijk minder voor het bestuur van Amstelveen dan een juridisch advies dat de grenzen van de wet opzoekt.

Ondanks het feit dat een rendabele exploitatie van een golfbaan waar de gemeente nu ruimte voor maakt nauwelijks denkbaar is, moet worden gevreesd dat de heer Loogman het besluit van B & W voldoende basis vindt om zijn plannen door te zetten. Dat betekent een nieuwe ronde van plannen maken, plannen toetsen en uiteindelijk waarschijnlijk een rechter die uitspraak zal moeten doen.

Beschermers Amstelland staat voor de rust en de ruimte van het landschap. Wij zullen de ontwikkelingen in samenwerking met andere belangenorganisaties dan ook nauwgezet volgen. Jammer dat kostbare tijd en energie van vrijwilligers voor een deel weer zal moeten worden aangewend om een ongewenste ontwikkeling tegen te houden. Tijd en energie die we liever steken in het ontwikkelen van plannen die wel recht doen aan het agrarische karakter van de Bovenkerkerpolder. En aan recreatie voor de velen die rust en ruimte zoeken.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:

-Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied voor boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven.

-De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

-Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de baathebbers bij het gebied hun steentje bijdragen aan de instandhouding ervan.

De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont.

Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.