Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Gezamenlijke persconferentie van Von der Leyen met president Macron

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
07-01-2022De Franse president Emmanuel Macron heeft op vrijdag 7 januari 2022  in het Elysee-paleis in Parijs voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen verwelkomd. Frankrijk heeft op 1 januari 2022 het roer overgenomen van het zes maanden durende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Een leidmotief van het Franse voorzitterschap in de komende zes maanden is de behoefte aan meer autonomie voor het blok van 27 landen. Tot de belangrijkste thema's die Frankrijk wil bevorderen, behoren de invoering van een EU-minimumloon, een koolstofheffing op ingevoerde producten en de hervorming van de fiscale regels van de EU.

Verklaring van Ursula von der Leyen president van de Europese Commissie tijdens de gezamenlijke persconferentie met Emmanuel Macron president van Frankrijk in Parijs op 7 januari 2022 over de presentatie van het activiteitenprogramma van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU:

'Hartelijk dank, Président, beste Emmanuel,

Ik ben verheugd hier samen met het college van commissarissen het begin van het Franse voorzitterschap van de Raad te markeren. Frankrijk neemt deze gewaardeerde verantwoordelijkheid op zich in zeer bijzondere omstandigheden: de volksgezondheidssituatie met betrekking tot COVID-19 is nog steeds zorgwekkend. Wij ondernemen echter krachtige actie op het gebied van de vaccinatie. Zo hebben wij bijna 70% van de gehele bevolking en bijna 80% van de volwassenen in Europa kunnen vaccineren. Wij hebben niet alleen 1,2 miljard vaccindoses aan de Europeanen geleverd, maar tegelijkertijd hebben wij ook 1,5 miljard vaccindoses naar meer dan 150 landen uitgevoerd. Bovendien steunen we de economie massaal, met name met 800 miljard euro in het kader van het herstelprogramma NextGenerationEU.

Dit betekent echter niet dat andere problemen worden vergeten. Zo zijn er bijvoorbeeld, zoals u al zei, voorzitter, aanzienlijke spanningen voor onze deur, zoals blijkt uit de militaire druk van Rusland op Oekraïne en de intimidatie van Moldavië. Ik ben dan ook verheugd dat een land met het politieke gewicht en de ervaring van Frankrijk op zo'n delicaat moment het voorzitterschap van de Raad op zich neemt. De stem van Frankrijk weerklinkt tot ver in de omtrek. En Europa ligt Frankrijk na aan het hart.
Er staan enkele belangrijke dossiers op onze agenda. Allereerst natuurlijk het klimaat. De Commissie heeft gedetailleerde en ambitieuze voorstellen gedaan om onze doelstelling te bereiken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. Wij willen dit bereiken op een manier die economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig is. Ik weet hoe belangrijk dit evenwicht voor u is, voorzitter, en wij delen deze ambitie volledig. Wij rekenen dan ook op het Franse voorzitterschap om deze voorstellen vooruit te helpen.

Ten tweede, de digitale overgang. Het is onze gemeenschappelijke ambitie om van Europa een echte digitale macht in de wereld te maken, gestructureerd volgens onze regels en waarden. Vorig jaar hebben wij ambitieuze voorstellen gedaan, onze wetgeving inzake digitale markten en diensten, om innovatie te bevorderen en tegelijkertijd de grote platforms hun democratische verantwoordelijkheid te laten nemen. Ik hoop en ben er zeker van dat het Franse voorzitterschap op deze punten snel vooruitgang zal boeken, omdat zij, zoals wij weten, centraal staan in de bezorgdheid van de Europese burgers.

Meer in het algemeen moeten wij, zoals u zei, ons economisch model blijven versterken, dat van een concurrerende en sociale economie. Wij werken aan een nieuw model voor Europese groei, natuurlijk vormgegeven door de Green Deal, de Digitale Agenda en Veerkracht, in de geest van NextGenerationEU. Dit is gebaseerd op excellentie, duurzaamheid en een concurrerende Europese industrie. Het verheugt mij dat onze prioriteiten ook op dit gebied samenvallen, bijvoorbeeld ons initiatief om een concurrerende waterstofsector te ontwikkelen en zo de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Tot slot wil ik voor dit nieuwe groeimodel het voorstel noemen dat de Commissie drie weken geleden heeft ingediend over de belasting van multinationals. De Europese Unie is een van de eersten om deze historische hervorming inzake het minimumbelastingtarief, zoals overeengekomen door de OESO en de G20, door te voeren. Ik hoop dat wij tijdens het Franse voorzitterschap snel tot een akkoord zullen komen, want deze hervorming is nodig om een eerlijke mondiale groei te waarborgen.

Een ander belangrijk onderwerp is grensbeheer en de versterking van het Schengengebied, onze ruimte van vrij verkeer. Deze ruimte vormt de kern van het Europese project, maar is door een aantal crisissen verzwakt. Daarom willen wij de openheid van de binnengrenzen van de Europese Unie herstellen, behouden en versterken. Daartoe hebben wij in december voorstellen voor hervormingen in die richting ingediend. En ik hoop dat het Franse Voorzitterschap de nodige impulsen zal kunnen geven om op dit punt vooruitgang te boeken. Uiteraard houdt dit ook in dat het beheer van de buitengrenzen moet worden versterkt, dat smokkelnetwerken moeten worden bestreden en dat moet worden samengewerkt met de landen van herkomst en doorreis. Daarom wil ik ook dat er snel vooruitgang wordt geboekt met ons pact inzake migratie en asiel, dat juist een dergelijke alomvattende aanpak biedt.

Ten tweede zijn wij het erover eens dat er behoefte is aan een echte Defensie-Unie. Een Defensie-Unie die ons voorbereidt op nieuwe bedreigingen in de toekomst. Bijvoorbeeld de volgende hybride aanval, ongeacht waar die vandaan komt. Laten we het dus eens worden over onze prioriteiten aan de hand van ons strategisch kompas, dat een soort witboek over defensie is. Ik ben zeer verheugd dat het Franse voorzitterschap zich voor deze kwestie heeft ingezet. Ik heb hoge verwachtingen van de discussie over dit onderwerp tijdens de top in maart. Ik denk dat het hoog tijd is dat het Europa van de defensie in een hogere versnelling gaat.

Tenslotte zou ik het willen hebben over onze betrekkingen met Afrika. In het kader van de COVID-19 pandemie moeten wij uiteraard onze steun aan dit continent opvoeren, zowel wat de vaccins als wat de economische gevolgen betreft. Maar afgezien van deze crisis is Afrika uiteraard een belangrijke partner voor de toekomst van ons continent, omdat het een geopolitieke, economische en demografische ruimte is die van essentieel belang zal zijn in de wereld van morgen. Ik kijk er dan ook naar uit om op de top tussen de Europese Unie en Afrika, die in februari in Brussel zal plaatsvinden, te bespreken hoe we ons partnerschap kunnen verdiepen.

Dit is een schets van een ambitieuze agenda voor de komende zes maanden. Voorzitter, u kunt rekenen op de inzet van de Commissie. En ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid hier.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.