Bijgewerkt: 28 juni 2022

Groei van duurzaam beleggingen in de pensioensector

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
25-09-2016

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit het onderzoek (pdf 36 pagina's) van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector. De groei manifesteert zich op verschillende vlakken. Het aantal pensioenfondsen, dat duurzaam belegt neemt toe, het aanbod in duurzame beleggingsproducten groeit en de manieren, waarop fondsen invulling geven aan hun (duurzame) beleggingsbeleid is aan het verbreden. Daarbij wordt duurzaam beleggen dieper verankerd in de organisaties en maakt het steeds meer deel uit van de risicobeheersing.

Dat de inzet op duurzaamheid geen tijdelijke aangelegenheid is, blijkt uit gesprekken met de pensioensector, maar is ook op te maken uit het feit, dat fondsen duurzaamheid verankeren in hun investment beliefs. Het aantal pensioenfondsen, dat duurzaamheid hierin opneemt, is de afgelopen jaren snel gestegen. Van 45% in 2013 tot 74% in 2015. In 2015 geeft 88% van de pensioenfondsen aan een duurzaamheidsbeleid te hebben ontwikkeld, waarbij de verschillen in intensiteit en ambitie groot zijn. Uit het onderzoek komt naar voren, dat met name de grotere pensioenfondsen stappen zetten om duurzaamheid te integreren in hun beleggingsbeleid, en daarmee wereldwijd in de voorhoede zitten.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Deelnemers van het pensioenfonds


Van reputatierisico naar financieel risico naar financiële kans. Duidelijk is, dat de aandacht voor duurzaam beleggen verdiept. Waar het  aanvankelijk gedreven werd door de reputatierisico’s die maatschappelijk als ‘fout’ gepercipieerde beleggingen met zich meebrengen, zien we het accent nadrukkelijk verschuiven van reputatierisico naar financieel risico en naar financiële kans. Duurzaamheid is daarmee op de agenda gekomen als onderdeel van de risicobeheersing én als goede en kansrijke investering.

Vervolgacties. Duurzaam beleggen krijgt blijvende aandacht van de pensioensector en de keten eromheen, en dus ook van DNB. DNB ziet positieve ontwikkelingen in de sector en wil de aandacht voor duurzame financiering en houdbaarheid op lange termijn verder vergroten en stimuleren. Dit past binnen de missie om bij te dragen aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland. Tijdens het onderzoek zijn daarom vervolgacties opgetekend, waarmee vanuit verschillende perspectieven een goede bijdrage kan worden geleverd aan een stabiele ontwikkeling van duurzaam beleggen. De vervolgacties en meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten vindt u in het rapport: Duurzaam beleggen in de Nederlandse pensioensector

Pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Eerste pijler pensioenfondsen (zoals de AOW in Nederland) vallen onder de verordening 1408/71 over de toepassing van sociale zekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinnen bij grensoverschrijding. Het doel van deze verordening is opgebouwde rechten te behouden en verblijf in het buitenland geen negatieve factor voor de pensioenopbouw te laten zijn.

De richtlijn 2003/41/EG over het werk van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening regelt de tweede pijlerpensioensector in de Europese Unie. De richtlijn moest op 23 september 2005 in de nationale wetgeving zijn ingevoerd. In de praktijk is dit in twee lidstaten nog niet het geval. De Europese Commissie is tegen deze lidstaten een inbreukprocedure begonnen. De richtlijn schept het pan-Europese pensioenfonds en procedures voor deze fondsen. Een onafhankelijk comité van toezichthouders werkt deze procedures nader uit. Er bestaan nog geen pan-Europese pensioenfondsen, omdat de fiscale behandeling van pensioenfondsen, pensioenen en pensioenbeleggingen per lidstaat erg kan verschillen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.