Bijgewerkt: 2 december 2022

HBO instelling in Amstelveen is een lange termijn doelstelling

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-10-2012

Op 1 oktober 2012 kregen de leden van de gemeenteraad van Amstelveen deze zogenoemde 'raadsbrief':

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de gemeenteraad van 4 juli 2012 is u toegezegd, dat u geïnformeerd wordt over de plannen voor vestiging van een HBO-instelling binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen. Hierbij de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen.

Amstelveen wil een stad zijn die ambitie uitstraalt. Daarbij hoort onderwijs van een hoge kwaliteit en op verschillende niveaus. Het basis- en voortgezet onderwijs is van goede kwaliteit, met de ambitie deze kwaliteit nog verder te verbeteren. Sinds een jaar heeft het MBO in Amstelveen een nieuw elan gekregen met een nieuw gebouw en een nieuwe ambitie in het MBO College Amstelland.

Hebben jongeren de capaciteiten en ambitie en willen zij verder op een HBO- of Universitaire opleiding, dan zijn zij aangewezen op Amsterdam, of een andere stad. Sinds 2010 heeft de hogeschool Inholland een vestiging in Amstelveen Noord (Prof. J. H. Bavincklaan) voor de opleidingen op het gebied van onderwijs, theologie en levensbeschouwing.

Amstelveen onderscheidt zich van andere steden van de Metropoolregio door een uitgebreid aanbod van hoogwaardig onderwijs, internationale voorzieningen en een interessante ligging. Dit maakt Amstelveen aantrekkelijk als woonplaats voor hoogopgeleide inwoners en als vestigingsplaats van hoogwaardige bedrijven.

Een vestiging van een HBO-opleiding, gericht op bijvoorbeeld de reclamesector en/of zakelijke dienstverlening, zou een goede aanvulling zijn op het aanbod aan onderwijs en op de economie in Amstelveen. Voor een HBO-vestiging is een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding een voorwaarde. Amstelveen is al een belangrijke woonplaats voor studenten met op haar grondgebied de grootste studentencampus van Nederland (Uilenstede) in de wijk Kronenburg.

In deze wijk is sprake van leegstand van kantoren (zie onze notitie over Kantorenleegstand u toegezonden op 31 juli 2012). De gemeente onderzoekt kansen voor bestemmingsverbreding indit gebied, bijv. ten behoeve van een opleiding op HBO-niveau. Complementair daaraan is, dat het college studeert op uitbreiding van de studentencampus Uilenstede.

Er hebben in het verleden aftastende gesprekken met een HBO-instelling en universiteit uit Amsterdam plaatsgevonden, zonder resultaat. Uit de strategische plannen van zowel de Hogeschool van Amsterdam en van Inholland blijkt, dat beide meer willen centraliseren en moeten bezuinigen op hun huisvestingskosten. Daarnaast is het door strakke rijksregels moeilijk een nieuwe rijksbekostigde HBO-opleiding te starten.

Er lijken daarom meer kansen te zijn voor particulier/commercieel onderwijs, dan voor door het Rijk bekostigd onderwijs. Amstelveen zou zichzelf vanwege het aanwezige aanbod van locaties met een relatief gunstige prijs op deze markt kunnen profileren. Een extra stimulans zal de ontwikkeling van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding zijn, immers, de meeste studenten maken gebruik van het openbaar vervoer. De realisatie van een vestiging van een HBO-opleiding in Amstelveen is een lange termijn doelstelling. Er zijn vele partijen bij betrokken. Bij de aanpak van de leegstand van kantoren blijft het kantorenteam alert op signalen en kansen een HBO-vestiging aan te trekken in Amstelveen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, mr. R. J. T. Schurink, de burgemeester mr. J. H. C. van Zanen

[HBO? Het Hoger BeroepsOnderwijs, dat wordt afgekort als HBO, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs in Nederland. Het hoger onderwijs kent de volgende structuur:

-een verkorte tweejarige studie, leidende tot een associate degree;

-een gebruikelijke drie- of vierjarige bacheloropleiding;

- kan gevolgd zijn door één of twee, of uitzonderlijk meerjarige master-opleiding. (red.)]Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.