Bijgewerkt: 25 juli 2024

Herontwikkeling van de locatie aan de Amsteldijk Zuid 105

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-07-2019

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de herontwikkeling van de locatie van het voormalige eetcafé 'De Zwarte Kat' aan de Amsteldijk Zuid 105:

'Geachte raad,

Op 25 juni 2019 hebben de heer Jurrien, bewoner van buurtschap De Zwarte Kat, en mevrouw Meulenbelt, namens de dorpsraad Nes aan de Amstel, gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht bij de commissie Ruimte, Wonen en Natuur om hun zorgen uit te spreken over het voortbestaan van café De Zwarte Kat. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende raadsfracties en lokale media vragen gesteld. Graag willen wij u middels deze brief de actuele stand van zaken geven ten aanzien de ontwikkeling van Amsteldijk Zuid 105 (Zwarte Kat). Dit doen we door de vergunningprocedure stap voor stap te doorlopen en aan te geven welke communicatiemomenten er zijn geweest.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

Op de gevel van Amsteldijk Zuid 101, is een afbeelding van een zwarte kat ingemetseld. Dit was het logo van de op deze plaats in 1646 geopende café van Willemszoon Kat uit Kudelstaart. Het café was in bedrijf tot 1940, bijna 300 jaar lang. Op nummer 105 was restaurant De Zwarte Kat gevestigd, eigendom van de familie Van den Busken


Op 4 juli 2017 is door de gemeente de Quick Scan Amsteldijk Zuid 105 vastgesteld, waarna de eigenaar van het perceel aan de Amsteldijk Zuid 105 in overleg met de gemeente is gekomen tot een voorlopig ontwerp voor drie vrijstaande woningen op het betreffende perceel. De gemeente heeft ingestemd met dit voorlopig ontwerp. Tussen partijen is vervolgens een overeenkomst tot kostenverhaal gesloten, welke door het college van B en W is bekrachtigd en waarvan een kennisgeving is gepubliceerd in het Gemeenteblad op 21 februari 2019 (kenmerk Z-2018/043597).Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst heeft gedurende 6 weken na publicatie van de kennisgeving, ter inzage gelegen bij de Balie Bouwen van de gemeente Amstelveen.

Op 26 april 2019 is de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van drie vrijstaande woningen gepubliceerd in het Gemeenteblad en op 1 mei 2019 in het Amstelveens Nieuwsblad. De aanvraag omgevingsvergunning betreft een omgevingsvergunning in af- wijking van het bestaande bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’. De aanvraag omgevings- vergunning in afwijking van het bestemmingsplan is in behandeling genomen, maar is nog niet verleend. Zoals hierboven is aangegeven is op de gebruikelijke momenten via de website van de gemeente, het Gemeenteblad en de gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsblad over het voorgenomen bouwplan gecommuniceerd/gepubliceerd. Er volgen ook nog diverse momenten in de te doorlopen ruimtelijke procedure waarop belanghebbenden van zich kunnen laten horen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het eetcafé De Zwarte Kat werd in 1872 geopend en sloot in september 2017 haar deuren


Verdere inspraakmomenten. Alvorens de omgevingsvergunning voor het betreffende bouwplan aan de Amsteldijk Zuid 105 kan worden verleend, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning, zodra deze gereed is, ter visie gelegd en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De gemeente beantwoordt eventuele zienswijzen, waarna de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd. Indien de gemeenteraad deze verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan afgeven. De omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na het ongebruikt verstrijken van de beroeps- termijn (6 weken).

In het algemeen geldt dat indien een bouwplan niet past binnen het bestaande bestemmingsplan, een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan dan wel een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Ongeacht om hoeveel woningen het gaat. De gemeenteraad is altijd betrokken bij elke wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. Dit gebeurt of in een eerder stadium bij het vaststellen van een Startnotitie door de gemeenteraad of bij het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad bij een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Horeca-bestemming. Bij een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan (zoals bij Amsteldijk Zuid 105 het geval is) blijft de oorspronkelijke bestemming gehandhaafd in het bestemmingsplan. Dat is in dit geval de horeca-bestemming. Het gaat om een maatwerk afwijking voor een bouwplan en geen echte wijziging van het bestemmingsplan. Bij een eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan wordt de op grond van de omgevingsvergunning verkregen bestemming in het bestemmingsplan vastgelegd en vervalt de oude bestemming.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen/Hoogeveen Architecten - 2019)

Het voorlopig ontwerp voor drie vrijstaande woningen op het perceel aan de Amsteldijk Zuid 105


In behandeling. Op dit moment hebben wij de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan in behandeling. We verwachten nog dit jaar de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te kunnen leggen. We publiceren dit in het Gemeenteblad, in het Amstelveens Nieuwsblad en op de website. De omwonenden van Amsteldijk Zuid 105 worden door middel van een huis aan huis verspreide brief hierover geïnformeerd.

Monumentale status. Bij het meldpunt monumenten is een verzoek ingediend om Amsteldijk Zuid 105 tot gemeentelijk monument aan te wijzen. De commissie ruimtelijke kwaliteit (erfgoedcommissie) heeft dit verzoek op 1 juli 2019 besproken en ziet onvoldoende aanleiding voor het ondersteunen van een aanwijzing tot gemeentelijk monument. De bouwhistorische waarde van het pand is op het eerste gezicht uiterst summier. De cultuurhistorische waarde van het café is verbonden aan een ander pand in de directe nabijheid. De commissie stelt voor het pand voorafgaand aan hun volgende vergadering (op 15 juli) te bezoeken om eventuele twijfel weg te nemen.'

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst, de burgemeester, Tjapko PoppensAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.