Bijgewerkt: 25 juli 2024

Herstel van vrede en stabiliteit in Oekraïne is een gedeelde verantwoordelijkheid

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
03-04-2022

De Europese Unie en China hebben op 1 april 2022 hun 23ste bilaterale top via videoconferentie gehouden. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hielden de topontmoeting met China's premier Li Keqiang, gevolgd door uitwisselingen met China's president Xi Jinping -meldt de Europese Raad.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei het volgende: 'Als grote wereldmachten moeten de EU en China samenwerken om de oorlog van Rusland in Oekraïne zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het behoud van vrede en stabiliteit, en van een veilige en duurzame wereld. De belangrijkste internationale normen en beginselen moeten worden geëerbiedigd. Wij rekenen op de steun van China om een duurzaam staakt-het-vuren tot stand te brengen, een einde te maken aan de niet te rechtvaardigen oorlog en de dramatische humanitaire crisis die daardoor is ontstaan, aan te pakken.'

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei: 'Wij hebben onderstreept dat de Russische inval in Oekraïne niet alleen een beslissend moment is voor ons continent, maar ook voor onze relatie met de rest van de wereld. Het internationaal recht en de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne moeten worden geëerbiedigd. China heeft, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, een bijzondere verantwoordelijkheid. Geen enkele Europese burger zou begrip hebben voor steun aan het vermogen van Rusland om oorlog te voeren. We hebben ook besproken hoe we kunnen samenwerken op verschillende gebieden, zoals mondiale voedselzekerheid, klimaatverandering en de strijd tegen COVID.'Ruslands militaire agressie tegen Oekraïne. De EU en China bespraken uitvoerig de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, die de veiligheid in de wereld en de wereldeconomie, alsook de voedsel- en energiezekerheid in gevaar brengt. De EU benadrukte dat haar belangrijkste prioriteit erin bestaat een einde te maken aan de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte invasie van Rusland in Oekraïne, een soeverein land en een belangrijke partner van de EU. De EU benadrukte ook dat het van belang is dat Rusland humanitaire hulp toelaat en humanitaire corridors vrijwaart, en zich onthoudt van aanvallen op de burgerbevolking en de infrastructuur.

De EU herinnerde aan de verantwoordelijkheid van de EU en China om zich als wereldactoren in te zetten voor vrede en stabiliteit, en riep China op zijn steun te verlenen aan de inspanningen om onmiddellijk een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne, in overeenstemming met China's rol in de wereld als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, en met zijn unieke nauwe betrekkingen met Rusland.

De EU onderstreepte dat de invasie van Rusland in Oekraïne in strijd was met de belangrijkste normen en beginselen van het internationaal recht, zoals die zijn neergelegd in het VN-Handvest en de basisdocumenten van de OVSE, met name de eerbiediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit. Rusland heeft daarmee doelbewust de Europese veiligheidsstructuur ondermijnd, met inbegrip van de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, waarbij het partij is.

De EU herinnerde eraan dat de internationale sancties tegen Rusland uitsluitend zijn ingesteld om een einde te maken aan de Russische agressie, ondanks de aanzienlijke economische gevolgen voor de EU en haar partners wereldwijd. Het omzeilen van de gevolgen van de sancties of het verlenen van hulp aan Rusland zou het bloedvergieten verlengen en leiden tot een nog groter verlies aan mensenlevens onder de burgerbevolking en tot een nog grotere ontwrichting van de economie. De EU zal met haar partners samenwerken om Rusland en degenen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en voor eventuele schendingen van het internationaal en het internationaal humanitair recht, ter verantwoording te roepen. Alle pogingen om de sancties te omzeilen of Rusland op andere manieren te helpen, moeten worden gestopt.

Bilaterale betrekkingen. De EU verklaarde teleurgesteld te zijn over de ongerechtvaardigde sancties van China, onder meer tegen leden van het Europees Parlement, en over de dwangmaatregelen tegen de eengemaakte markt en de lidstaten van de EU. Zij riep China op dergelijke acties te staken met het oog op een productiever engagement dat beide partijen ten goede zou komen.

Het herstel van de COVID-19-pandemie blijft een gedeelde prioriteit. De leiders bespraken de samenwerking bij de vaccinatiecampagne en de heropening van de economie. De EU bevestigde haar toezegging om met China en andere lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie te werken aan een nieuwe overeenkomst inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieën.

De EU wees erop dat de reeds lang bestaande bezorgdheid over de markttoegang en het investeringsklimaat in China moet worden weggenomen, met het oog op een evenwichtige handels- en economische relatie. De leiders gaven de handels- en economische dialoog op hoog niveau de opdracht om vóór de zomer concrete manieren te vinden om op deze punten vooruitgang te boeken. Zij kwamen overeen de overeenkomst tussen de EU en China betreffende de bescherming van geografische aanduidingen in de nabije toekomst uit te breiden.De leiders kwamen overeen te blijven samenwerken op het gebied van klimaatverandering en energietransitie, wat nodig is om deze urgente mondiale uitdaging aan te pakken. De EU benadrukte het belang van aanvullende maatregelen, onder meer inzake de geleidelijke afschaffing van steenkool, in de aanloop naar COP 27 in Sharm-El Sheikh. De EU en China zullen samenwerken om tijdens de COP15 in Kunming een robuust en ambitieus nieuw mondiaal kader voor biodiversiteit tot stand te brengen. De dialoog op hoog niveau over milieu en klimaat zal nog voor de zomer bijeenkomen.

De EU wees op het belang van een transparant en concurrerend klimaat voor de digitale economie, en van een betrouwbaar en ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie. Zij uitte haar bezorgdheid over de toegenomen dreigingen voor de cyberveiligheid en riep op tot verantwoordelijk staatsgedrag in cyberspace. De EU en China zullen de digitale dialoog op hoog niveau hervatten.

De EU herhaalde haar bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in China, waaronder de behandeling van personen die tot minderheden behoren en mensenrechtenverdedigers, en wees daarbij op individuele gevallen, alsook over de ontmanteling van het "één land, twee systemen"-systeem in Hongkong. De EU verwacht dat de hervatting van een inhoudelijke mensenrechtendialoog deze punten van zorg zal aanpakken. De EU bevestigde haar gehechtheid aan haar één-China-beleid, maar uitte ook haar bezorgdheid over de toegenomen spanningen tussen China en China. De leiders hebben ook gesproken over de situatie in Afghanistan, Myanmar en op het Koreaanse schiereiland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.