Bijgewerkt: 5 juni 2023

Het 14de Diwali Festival Amstelveen is terug op het Stadsplein Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2022

Het India Diwali Festival Amstelveen is terug van weggeweest en wordt voor de 14de keer georganiseerd en gevierd op het Stadsplein in Amstelveen! Op zaterdag 22 oktober 2022 van 12.00 tot 19.00 uur is het festival toegankelijk voor jong en oud.

Adam Elzakalai (VVD) Wethouder Economische Zaken: 'Amstelveen is echt een internationale stad, met een grote culturele diversiteit. We streven ernaar een inclusieve stad te zijn die diversiteit omarmt, omdat we willen dat alle inwoners zich thuis voelen en elkaar beter leren kennen. Ik bedank daarom de organisatie, stichtingen en sponsoren voor het mogelijk maken van dit verbindende evenement.'

Burgemeester Tjapko Poppens: 'De gemeente stimuleert dat inwoners met verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten meer met elkaar in contact komen. Het India Diwali Festival is een mooi voorbeeld van een laagdrempelig evenement waar Amstelveners met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met de rijke Indiase cultuur. Een mooi evenement voor Amstelveen.'

Diwali wordt in heel India gevierd, ongeacht de achtergrond of religie. Diwali is een belangrijke tijd, want het symboliseert de overwinning van het goede over het kwade en het licht over de duisternis. Het programma is kleurrijk net als andere jaren! Er treden vele artiesten op. En uiteraard zijn er verschillende restaurants met heerlijke gerechten waar u uw smaakpapillen kunt laten prikkelen.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

Diwali Festival Amstelveen verbindt mensen van verschillende culturen en achtergronden met elkaar. Niet alleen mensen uit India maar ook lokale inwoners, expats en andere internationals zijn trouwe bezoekers van het festival. Belangrijk doel van het Diwali Festival in Amstelveen is het versterken van de relaties tussen de Indiase zakenwereld en de lokale en regionale bedrijven en het verbinden van de Indiase gemeenschap met andere Amstelveners en de bedrijven in Amstelveen en omgeving.Het Diwali Festival was een initiatief van de heer Gopal Ramanathan. Zijn nalatenschap is nog steeds zichtbaar via het officiële platform van Stichting Diwali Festival. Organisaties, bedrijven en gemeente Amstelveen vormen samen het bestuur van de stichting. De vorige 13 edities van het festival waren een groot succes. De organisatie hoopt dat de 14De editie van het festival op zaterdag 22 oktober 2022 wederom een groot succes wordt.

Diwali (IAST: dīpāvalī) is een festival van lichtjes en is een van de belangrijkste festivals die gevierd worden door hindoes, jains en sikhs. Het festival duurt gewoonlijk vijf dagen, of zes in sommige streken van India, en wordt gevierd tijdens de hindoeïstische lunisolaire maand Kartika (tussen half oktober en half november). Een van de meest populaire festivals van het hindoeïsme, Diwali symboliseert de spirituele "overwinning van licht op duisternis, goed op kwaad, en kennis op onwetendheid". Het feest wordt algemeen geassocieerd met Lakshmi, godin van de voorspoed, en Ganesha, god van de wijsheid en de verwijderaar van obstakels, met vele andere regionale tradities die de feestdag verbinden met Sita en Rama, Vishnu, Krishna, Durga, Shiva, Kali, Hanuman, Kubera, Yama, Yami, Dhanvantari, of Vishvakarman. Verder is het een viering van de dag waarop Rama terugkeerde naar zijn koninkrijk in Ayodhya met zijn vrouw Sita en zijn broer Lakshmana, nadat hij in Lanka de demon Ravana had verslagen en 14 jaar in ballingschap had doorgebracht.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Godin Lakshmi staand op een lotus, geschilderd in 1896 door Raja Ravi Varma een Indiase kunstschilder. Zij is een van de belangrijkste godinnen in het hindoeïsme. Zij is de godin van rijkdom, fortuin, macht, schoonheid, vruchtbaarheid en voorspoed en wordt geassocieerd met Maya ('Illusie'). Samen met Parvati en Saraswati vormt ze de Tridevi van de hindoegodinnen

In de aanloop naar Deepavali bereiden feestvierders zich voor door hun huizen en werkplekken schoon te maken, te renoveren en te versieren met diya's (olielampen) en rangolis (kleurrijke kunstcirkelpatronen). Tijdens Diwali dragen mensen hun mooiste kleren, verlichten ze het interieur en de buitenkant van hun huizen met diya's en rangoli, voeren ze vereringsceremonies uit voor Lakshmi, de godin van voorspoed en rijkdom, steken ze vuurwerk af en nemen ze deel aan familiefeesten, waarbij mithai (snoep) en geschenken worden gedeeld. Diwali is ook een belangrijk cultureel evenement voor de Hindoe-, Sikh- en Jain-diaspora.

The India Diwali Festival Amstelveen is back and will be organised and celebrated at the Stadsplein in Amstelveen for the 14th time! On Saturday 22 October 2022 from 12.00 to 19.00, the festival is open to young and old alike.

Adam Elzakalai (VVD) Alderman for Economic Affairs: 'Amstelveen is truly an international city, with great cultural diversity. We strive to be an inclusive city that embraces diversity, because we want all residents to feel at home and get to know each other better. I therefore thank the organisers, foundations and sponsors for making this connecting event possible.'

Mayor Tjapko Poppens: 'The municipality encourages residents of different cultural backgrounds and nationalities to interact more. The India Diwali Festival is a great example of a low-threshold event where Amstelveeners from different backgrounds can meet and get to know the rich Indian culture. A great event for Amstelveen.'

Diwali is celebrated throughout India, regardless of background or religion. Diwali is an important time, as it symbolises the victory of good over evil and light over darkness. The programme is colourful like other years! There are many artists performing. And of course there are various restaurants with delicious dishes where you can let your taste buds tingle.

Diwali Festival Amstelveen connects people from different cultures and backgrounds. Not only people from India but also locals, expats and other internationals are loyal visitors of the festival. An important goal of the Diwali Festival in Amstelveen is to strengthen relations between the Indian business community and local and regional companies and to connect the Indian community with other Amstelveen residents and the businesses in Amstelveen and its surroundings.The Diwali Festival was an initiative of Mr Gopal Ramanathan. His legacy is still visible through the official platform of Diwali Festival Foundation. Organisations, businesses and Amstelveen municipality together form the board of the foundation. The previous 13 editions of the festival were a great success. The organisation hopes that the 14th edition of the festival on Saturday 22 October 2022 will be another great success.

Diwali (IAST: dīpāvalī) is a festival of lights and is one of the most important festivals celebrated by Hindus, Jains and Sikhs. The festival usually lasts five days, or six in some regions of India, and is celebrated during the Hindu lunisolar month of Kartika (between mid-October and mid-November). One of the most popular festivals of Hinduism, Diwali symbolises the spiritual "victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance". The festival is commonly associated with Lakshmi, goddess of prosperity, and Ganesha, god of wisdom and remover of obstacles, with many other regional traditions linking the holiday with Sita and Rama, Vishnu, Krishna, Durga, Shiva, Kali, Hanuman, Kubera, Yama, Yami, Dhanvantari, or Vishvakarman. Further, it is a celebration of the day when Rama returned to his kingdom in Ayodhya with his wife Sita and brother Lakshmana, after defeating the demon Ravana in Lanka and spending 14 years in exile.

In the run-up to Deepavali, revellers prepare by cleaning, renovating and decorating their homes and workplaces with diyas (oil lamps) and rangolis (colourful art circle patterns). During Diwali, people wear their finest clothes, illuminate the interior and exterior of their houses with diyas and rangolis, perform worship ceremonies to Lakshmi, the goddess of prosperity and wealth, set off fireworks and take part in family celebrations, where mithai (sweets) and gifts are shared. Diwali is also an important cultural event for the Hindu, Sikh and Jain diaspora.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.