Bijgewerkt: 1 april 2023

Het Alleman Kwartier bouwproject wordt aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-06-2022

Op 1 juli 2020 stelde de gemeenteraad van Amstelveen de na buurtconsultatie aangepaste startnotitie vast voor de ontwikkeling van het gebied rond de voormalige Bankrashal. Onder de projectnaam "Alleman Kwartier" stemde de raad in met het uitwerken van de plannen voor een nieuw wijkcentrum met medisch centrum en apotheek en drie woongebouwen met in totaal 146 woningen.

Graag informeren wij u dat we na het doorlopen van een onafhankelijk mediation (bemiddeling) traject met het bestuur van Stichting Allemansbelang tot overeenstemming gekomen zijn over de aanpassing van een woongebouw in het project Alleman Kwartier. Wij zullen het bestemmingsplan opstellen op basis van het aangepaste woongebouw G2 dat is gesitueerd tussen het Oostelijk Halfrond en Den Bloeyenden Wijngaerdt op gemeentegrond waar eerst de Bankrashal stond.

Verbetering leefbaarheid in plan Alleman Kwartier. Zoals u weet heeft een aantal omwonenden zich verenigd in stichting Allemansbelang en zij vertegenwoordigt bewoners van de wijk. De stichting heeft bezwaren geuit tegen de omvang en hoogte van G2. Wij zijn naar aanleiding van de raadsbehandeling van het project met stichting Allemansbelang in gesprek gegaan over de optimalisering van de leefbaarheid vanwege het woongebouw G2 aan Oostelijk Halfrond. Wij hebben ons daarbij rekenschap gegeven van de door de stichting geuite bezwaren en met een nieuwe blik gekeken naar de stedenbouwkundige en groene kwaliteit van het bewuste woongebouw in relatie tot behoud van een leefbare omgeving.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Aangepaste alternatief van het bouwproject Alleman Kwartier


Mediation en bereikte compromis. Er ligt nu na mediation en actieve participatie een compromis van hoge ruimtelijke kwaliteit dat ruimte biedt aan 33 gevarieerde woningen (was 56 woningen) met veel aandacht en ruimte voor groen en parkeren wat de leefbaarheid ten goede komt. Dit plan kan op onze instemming rekenen en van het bestuur van Stichting Allemansbelang. Tijdens de bemiddeling is afgesproken dat vervolgens de stichting draagvlak voor dit aangepaste plan gaat peilen in de buurt.

Aanpassing bewuste woongebouw. De aanpassing van het woongebouw houdt het volgende in: drie en vier bouwlagen en een variatie aan 33 koopwoningen in het middensegment, bestaande uit grondgebonden woningen van twee etages, maisonnettes, appartementen en studio's zonder ondergrondse maar met een overkapte parkeergarage en daarboven een binnentuin. Het oorspronkelijke plan luidde: één of mogelijk twee opgesplitste gebouwen van vijf bouwlagen en circa 56 koopappartementen in het middensegment midden met een ondergrondse parkeergarage.

Financieel resultaat. Zoals in de startnotitie staat vermeld, is de ontwikkeling van het Alleman Kwartier, deels op grond van de gemeente (actieve grondexploitatie) en deels op grond van Eigen Haard (facilitaire grondexploitatie). De kosten voor het bouwen van het wijkcentrum maken geen deel uit van de nog vast te stellen grondexploitatie. Doordat het woonprogramma verandert, wijzigt ook het financiële resultaat dat aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd. In het project wordt ook de realisatie van een wijkcentrum voorzien. De kosten van de realisatie van het wijkcentrum worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Verdere proces. Wij hebben afgesproken met Stichting Allemansbelang, dat zij, nadat wij u hebben geïnformeerd over dit besluit, alle buurtbewoners uitnodigt om een toelichting te geven op het aangepaste plan en om maximale ondersteuning voor het aangepaste plan te krijgen. Wij rekenen erop dat deze planaanpassing breder gedragen wordt en zullen voor het vervolg van het project de plannen hierop aanpassen. Dit houdt in een aanpassing van de onderzoeken, het opstellen van ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie. Na afronding daarvan zullen wij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Raadsgesprek. In aanloop naar het vaststellen van het bestemmingsplan, krijgt u de gelegenheid om via een raadsgesprek op de hoogte te worden gesteld van het verkregen draagvlak vanuit de buurt voor G2 nieuw door Stichting Allemansbelang. Lees ook:  Studie planaanpassing woongebouw G2 in project Alleman Kwartier (pdf 12 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.