Bijgewerkt: 7 december 2023

Het College B en W van Amstelveen presenteert Begroting 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-10-2014

Extra investering in veiligheid en afronden vernieuwing schoolgebouwen

Het College B en W van Amstelveen presenteert een structureel sluitende meerjarenbegroting. In 2015 wordt er 7 miljoen euro extra voor onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld om de vernieuwing van de schoolgebouwen af te ronden. Dit levert een incidenteel tekort op van 2.6 miljoen euro. Dit tekort komt ten laste van de algemene reserve. De begroting 2015 is behoedzaam, maar laat wel ruimte voor initiatieven. Ook investeert ze dit jaar (wederom) extra in veiligheid.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Vlnr.: Rein Schurink gemeentesecretaris, Herbert Raat (VVD) wethouder, Peter Bot (BBA) wethouder, Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder, Mirjam van 't Veld (CDA) burgemeester en Maaike Veeningen, (D66) wethouder


De gemeente zet in op behoud van de kwaliteit van Amstelveen

De afgelopen jaren heeft er een bezuinigingsronde plaatsgevonden, waardoor Amstelveen financieel gezond op koers ligt. Onder andere de vastgoedcrisis en de teruglopende inkomsten van het Rijk dwingen ons om wederom een behoedzame begroting te presenteren. Amstelveen wil financieel gezond blijven in onzekere tijden, maar tegelijkertijd niet inboeten op de ruimtelijke en sociale kwaliteit.

In de kadernota is al eerder vastgesteld, dat er een incidenteel tekort op de begroting mag voorkomen van 2.6 miljoen euro om nieuwe goede schoolgebouwen op te leveren. Hiermee wordt het plan onderwijshuisvesting uitgevoerd en kan ieder kind in Amstelveen in een gezonde prettige omgeving naar school. Verder zet het college in op behoud van de hoge kwaliteit van de leefomgeving (o.a. groen, veilig met een hoog woongenot) en zorgt zij ervoor, dat het grote aanbod aan voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en educatieve voorzieningen gehandhaafd blijft.

Daarnaast heeft het college als belangrijke taak het realiseren van een verantwoorde invoering van de taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd (decentralisaties sociaal domein). Wat betreft de interne organisatie snijdt de gemeente diep in eigen vlees. Er zal een sobere bedrijfsvoering worden gevoerd, met bezuinigingen op de interne organisatie.

Extra geld voor veiligheid

Er is ruimte voor initiatieven. Het college maakt daarvoor in 2015 eenmalig 636.000 euro vrij en start met een structurele investering van 2 miljoen euro voor nieuw beleid, te beginnen met 1 miljoen euro in 2015. Het college investeert extra in veiligheid, bijvoorbeeld door flexibel cameratoezicht te faciliteren. Ook zet het college o.a. in op het tegengaan van de verloedering van Kronenburg, het aanpakken van de woonfraude en woonoverlast, het stimuleren van maatschappelijke stages en het bevorderen van de veiligheid in het verkeer (o.a. alcoholcursus in verkeer). Daarnaast is er in 2015 nog 385.000 euro voor nieuwe initiatieven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.