Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het College van B en W in actie voor een veilige woonomgeving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2014

Het college van B en W van Amstelveen heeft het actieprogramma veilige woonomgeving vastgesteld. Aanleiding voor dit programma is een toename van het illegaal gebruik van woningen in Amstelveen, met name als het gaat om hennepplantages. Gezien deze toename is gekozen voor een integrale aanpak. In het actieprogramma wordt naast handhaving ook ingezet op  preventie en het intensiever bundelen van krachten met partners.

Burgemeester Mirjam van ‘Veld: Het ingezette beleid wordt onverminderd voortgezet. Ik vind een veilige woonomgeving voor onze inwoners ontzettend belangrijk. Vooral hennepplantages in woningen, met kans op brandgevaar, zijn uit den boze. Inzet hierop is meer dan noodzakelijk, zeker gezien de toename dit jaar. Ook meer voorlichting aan eigenaren van woningen is nodig. Particulieren die hun woning verhuren zijn niet altijd op de hoogte van de risico’s die ze lopen of zich bewust zijn van de gevaren van het verhuren van een woning aan een onbekende derde. Betere screening is hard nodig, ook bij woningbemiddelaars.”

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

Het College B en W van Amstelveen


De gemeente is het afgelopen jaar gestart om samen met de politie in gesprek te gaan met eigenaren van grote wooncomplexen, vaak grote institutionele beleggers en verenigingen van eigenaren van flatcomplexen (vve’s) om het belang van een goede screening en toezicht onder hun aandacht te brengen. Met name om met elkaar te bezien op welke manier de krachten gebundeld zouden kunnen worden. Als voorbeeld wordt bekeken, of binnen de wettelijke kaders informatie van bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP voorheen GBA) met elkaar uitgewisseld kan worden. Op dit moment worden alleen nog met woningbouwvereniging Eigen Haard gegevens uitgewisseld.

In het kader van verdere samenwerking wil het college ook bezien of het bestaande Doorzonconvenant met nieuwe particuliere partners kan worden afgesloten. Gesprekken hierover met vastgoedeigenaren en vve’s zijn tot dusver positief verlopen. Ook illegale onderhuur krijgt prioriteit van het college. De  bestrijding van deze fraude is in de eerste plaats van belang vanuit een oogpunt van rechtvaardige woonruimteverdeling en het leefbaar houden van wijken en buurten.

Het beleid, dat in 2012 is ontwikkeld wordt voorgezet. Dit betekent, dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om woningen te sluiten als er sprake is van een overtreding in het kader van de Opiumwet. Het gaat daarbij vooral om woningen die niet in gebruik zijn bij vaste bewoners maar vaak worden gebruikt door “katvangers”. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie. Daarnaast heeft het op orde houden van de BRP prioriteit binnen de gemeente. Wanneer sprake is van onduidelijkheid bij adressen, wordt onderzoek gedaan en worden verdachte panden bezocht. Waar nodig wordt in samenspraak met de politie doorgepakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.