Bijgewerkt: 23 juni 2024

Het Europees Jaar van de jeugd 2022

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
08-10-2022

Op 4 oktober 2022 hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger het jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de Europese Unie voor 2022-2027 goedgekeurd in Straatsburg: het allereerste beleidskader ooit voor een strategisch partnerschap met jongeren wereldwijd om een veerkrachtigere, inclusievere en duurzamere toekomst op te bouwen.

Het actieplan zal internationale toezeggingen (bijvoorbeeld de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de Klimaatovereenkomst van Parijs) helpen nakomen door de zinvolle participatie en de armslag van jongeren in het externe optreden van de EU te vergroten.

Foto Amstelveen
(Foto Dati Bendo/EU - 2021)

Josep Borrell Fontelles, een Spaanse politicus hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie

Volgens de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Josep Borrell: 'Zijn er nooit eerder in de wereld meer jongeren geweest. Helaas leven 600 miljoen jongeren in conflictzones of onder moeilijke omstandigheden en ongeveer 264 miljoen kinderen en jongeren gaan niet naar school. De afgelopen jaren is ook gebleken hoe jongeren het zwaarst worden getroffen door crises en instabiliteit als gevolg van gewapende conflicten, toenemende ongelijkheid en wereldwijde problemen zoals de klimaatverandering, de aantasting van het milieu of de COVID-19-pandemie. Wij moeten ervoor zorgen dat jongeren de nodige middelen en kansen krijgen om zich volledig te ontwikkelen en aan het dagelijks leven deel te nemen. Zij zijn de volwassenen van morgen en we moeten in hun heden en toekomst investeren.'

Volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Democratie en Demografie, Dubravka Šuica: 'Zal het jongerenactieplan een belangrijke bijdrage leveren aan ons streven naar solidariteit tussen de generaties en rechtvaardigheid, nu de wereld een demografische transitie doormaakt. We moeten kinderen en jongeren overal ter wereld meer inspraak geven, ervoor zorgen dat ze echte kansen krijgen en het recht van jongeren promoten om zich daadwerkelijk te engageren, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. We zijn collectief verantwoordelijk om meer democratische, gelijke en vreedzame samenlevingen op te bouwen, ook voor de toekomstige generaties.'

Volgens commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen: 'Komt het jongerenactieplan tegemoet aan onze belofte jongeren centraal te stellen bij het externe optreden van de EU voor duurzame ontwikkeling, gelijkheid en vrede en hen een echte stem te geven bij de opbouw van een betere toekomst. We hebben naar de jongeren geluisterd en zullen hen op zinvolle wijze inspraak en meer armslag geven, met hen in contact treden en hen tegelijkertijd kansen bieden, te beginnen met de Global Gateway-strategie: het aanbod van de EU aan partners om investeringen te doen ten behoeve van de bevolking en de planeet.'

Foto Amstelveen
(Foto Lukasz Kobus/EU - 2019)

Dubravka Šuica (1957) vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie. Zij is een Kroatische politicus van de christendemocratische partij HDZ.

Het jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de EU is gebaseerd op drie actiepijlers die het partnerschap van de EU met jongeren in de partnerlanden zullen helpen vormgeven: een partnerschap voor meer inspraak: doel is jongeren meer inspraak te geven bij het beleid en de besluitvorming. Jongeren vragen en verdienen een alomvattende aanpak om een zinvolle, inclusieve en doeltreffende participatie van jongeren te waarborgen. De EU is vastbesloten de inspraak en het leiderschap van jongeren – en met name jonge vrouwen, meisjes, jonge activisten en jongerenorganisaties – wereldwijd te vergroten op alle bestuursniveaus – van binnenlandse politiek tot multilaterale fora – en binnen de beleidsvorming van de EU. Een partnerschap voor meer armslag: doel is ongelijkheden te bestrijden en jongeren met de nodige vaardigheden en middelen uit te rusten om succesvol te zijn;

De positie van jongeren wordt versterkt wanneer naar hun stem wordt geluisterd en de ongelijkheden waarmee ze in hun leven worden geconfronteerd, worden aangepakt. De EU zal steun blijven verlenen om het onderwijs wereldwijd te hervormen (niet in de laatste plaats via de investeringen in het kader van Global Gateway), jongeren betere economische kansen te bieden, jongeren beter uit te rusten om tot duurzame ontwikkeling en de groene en de digitale transitie wereldwijd bij te dragen, en de gezondheid, het geestelijk en lichamelijk welzijn van jongeren en hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te bevorderen. De EU zal bijzondere aandacht blijven besteden aan kinderen en jongeren die in conflictsituaties leven. Een partnerschap om contacten te leggen: doel is jongeren meer mogelijkheden te geven om te netwerken en met leeftijdsgenoten wereldwijd in contact te treden.

De EU streeft ernaar mobiliteit, uitwisselingen en netwerken van jongeren te bevorderen als een essentieel aspect van de intermenselijke dimensie van de Global Gateway-strategie. Doel is diversiteit en inclusiviteit te waarborgen, met bijzondere aandacht voor sociale en economische obstakels, de digitale kloof en de risico's van desinformatie. Het jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de EU zal lopende initiatieven versterken en nieuwe belangrijke initiatieven voor jongeren wereldwijd nemen. Het gaat onder meer om de volgende initiatieven:

Het initiatief 'Youth and Women in Democracy' (Jongeren en vrouwen in de democratie) met een budget van 40 miljoen euro zal jongeren, jonge activisten en door jongeren geleide organisaties wereldwijd meer inspraak en een grotere leidinggevende rol verlenen door hun rechten, empowerment en participatie in openbare en politieke aangelegenheden te versterken. Het initiatief zal basisorganisaties en jonge activisten steun verlenen op het gebied van institutioneel toezicht, corruptiebestrijding, toezicht op verkiezingen, pleitbezorging van democratische hervormingen, burgereducatie, bevordering van het stemrecht, vrijheid van vereniging en vergadering en mensenrechten.

Het 'Youth Empowerment Fund' is een nieuw proefinitiatief met een budget van 10 miljoen euro dat directe financiële steun zal verlenen aan door jongeren geleide initiatieven in partnerlanden waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau, en met name de doelstellingen op het gebied van milieu, klimaatverandering en de inclusie van kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren.

De 'Africa-Europe Youth Academy' zal financiële steun ter waarde van 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor formele en informele leermogelijkheden en uitwisselingen voor jongeren die hun vaardigheden als leiders willen aanscherpen en netwerken willen opzetten van jongeren die in Afrika voor veranderingen willen zorgen.Het jongerenactieplan maakt deel uit van de inspanningen van de EU-instellingen om het Europees Jaar van de jeugd 2022 en de internationale dimensie ervan onder de aandacht te brengen en de belangrijke rol van jongeren bij de opbouw van een betere toekomst – groener, inclusiever en digitaler – te benadrukken.

Achtergrondinformatie. Het jongerenactieplan is het resultaat van uitgebreid overleg met meer dan 220 belanghebbenden wereldwijd, en met name met organisaties voor kinderrechten en jongerenorganisaties. Het actieplan beantwoordt aan de legitieme vraag van jongeren om op een meer gestructureerde wijze bij de beleids- en besluitvorming van de EU te worden betrokken, een vraag die ook tijdens de conferentie over de toekomst van Europa naar voren is gekomen. Het jongerenactieplan versterkt de internationale dimensie van de EU-strategie voor jongeren en bouwt voort op de EU-strategie voor de rechten van het kind.

Het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie – waarin wordt benadrukt dat jongeren op gelijke, volledige en betekenisvolle wijze moeten kunnen deelnemen aan het openbare en politieke leven – en de Europese pijler van sociale rechten hebben als inspiratiebron voor het actieplan gediend. Tot slot voert het actieplan het EU-genderactieplan III uit door bijzondere aandacht te schenken aan de empowerment van meisjes en jonge vrouwen.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie heeft voor een verslag over indicatoren met betrekking tot jongeren en een bijbehorende dataset gezorgd ter ondersteuning van de empirisch onderbouwde aanpak van het jongerenactieplan. Het verslag bevat internationale gegevens over jongeren met betrekking tot een reeks belangrijke thematische gebieden en doet aanbevelingen aan alle belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken met het oog op meer samenhang. Het jongerenactieplan zal ook de uitvoering van de VN-agenda voor jongeren, vrede en veiligheid ondersteunen en jongeren een grotere rol toebedelen bij het streven naar duurzame vrede, gerechtigheid, verzoening en de strijd tegen gewelddadig extremisme.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.