Bijgewerkt: 29 november 2022

Het Grondstoffenplan 2017-2021 van Amstelveen is geëvalueerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-07-2021

Het Grondstoffenplan 2017-2021 van Amstelveen is geëvalueerd. Amstelveen is goed op weg om de doelstellingen uit het plan te behalen. De Covid-19 pandemie heeft zijn weerslag gehad op de cijfers. In heel Nederland is meer restafval ingezameld door onder andere het thuiswerken. De doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2017-2021, te weten 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar, zijn nog niet gehaald. De verwachting is dat na de coronacrisis de doelstellingen weer binnen bereik komen.

Amstelveen is goed op weg om het huishoudelijk afval op een duurzame manier in te zamelen en te verwerken. Het afval inzamelsysteem is aangepast met de invoering van ‘Anders inzamelen’ in 2018 om de doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2017-2021 te kunnen halen. De doelstelling is om 75% van al het ingezamelde huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te komen tot niet meer dan gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Met het verhogen van de dienstverlening op de waardevolle grondstoffen PMD (Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken) en GFT/E (Groente-, Fruit, en Tuinafval en Etensresten) en het verlagen van de dienstverlening op restafval is het afval inzamelsysteem ‘omgekeerd’. Het is makkelijker geworden om afval gescheiden aan te bieden.De evaluatie geeft een terugblik op de implementatie van het plan met de invoering van ‘Anders inzamelen’ in 2018. Door middel van een vragenlijst zijn inwoners geraadpleegd over hun ervaringen met ‘Anders inzamelen’. Bewoners zijn betrokken bij de vraag hoe we ‘Anders inzamelen’ verder kunnen optimaliseren en er was een check of bewoners achter de hoofddoelstelling uit het plan staan: het verminderen van de hoeveelheid ingezameld restafval en het daarbij bevorderen van het hergebruik en de recycling van de overige ‘grondstoffen’.

De evaluatie sluit af met aanbevelingen voor nieuw grondstoffenbeleid. De aanbevelingen komen voort uit het bewonersonderzoek en de ervaringen van bewoners en team Afvalbeheer in de praktijk. Daarnaast zijn nieuwe (technische) ontwikkelingen meegenomen. Het evaluatierapport met het bewonersonderzoek vindt u als bijlage (pdf 56 pagina’s) bij deze brief. De aanbevelingen werken wij verder uit in een nieuw Grondstoffenplan. Dit plan willen wij u voor besluitvorming aanbieden in uw raadsvergadering van 15 december 2021.

Amstelveen volgt met haar afvalbeleid het landelijke beleid, waarin een ‘circulaire economie’ wordt beoogd. Dit betekent dat er dan geen afval meer is, maar alleen grondstoffen voor nieuwe producten. De landelijke doelstelling is dat van het huishoudelijk afval tenminste 75% wordt gescheiden, wat resulteert in gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner. Verreweg de meeste respondenten (80%) zijn het (helemaal) eens met de stelling dat het belangrijk is dat de gemeente minimaal de landelijke doelstelling nastreeft. Slecht 7% van de respondenten is het daar (helemaal) mee oneens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.