Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Het ILT advies over het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg is afgewezen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-06-2021

De heer Robert Breed senior inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 juni 2021 deze advies gestuurd naar het College B en W en  de gemeenteraad van Amstelveen:

Op donderdag 24 juni 2021 staat het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg ter vaststelling op de agenda van de Raad van de gemeente Amstelveen. Het plan maakt de realisatie van 2500 studentenwoningen mogelijk. Deze geplande woningen liggen in zone 4 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).

Realisatie van een dergelijk aantal woningen is alleen mogelijk met een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van de minister van IenW, af te geven door de ILT. Er is geen vvgb voor het huidige bestemmingsplan aangevraagd noch verleend. Ook is er geen wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarde van afgifte van een vvgb in het plan opgenomen. Uit de toelichting van het plan en aanpalende stukken bij het raadsvoorstel blijkt dat de gemeente van mening is dat het plan desondanks, ook in het licht van de voorgeschiedenis, past binnen de regels van het LIB. Dit is niet juist. Het voorliggende plan is in de huidige vorm in strijd met het LIB.

Ik wil u daarom dringend adviseren om het voorliggende plan morgen niet te laten vaststellen. De ILT is uiteraard bereid hierover met u in overleg te treden.

Hoogachtend, de inspecteur ILT/TOEZICHT PUBLIEKE INSTELLINGEN R.L. BreedHierbij het antwoord van het College B en W van Amstelveen op 24 juni 2021: Bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg

Geachte gemeenteraad,

Vanavond staat het bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg op de agenda van uw commissie RWN. Over de ontwikkeling van Kronenburg voeren we al jaren overleg met het Rijk, in het bijzonder met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), diens toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na een wijziging van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) in januari 2018 hebben wij samen met juristen grondig onderzoek gedaan naar de reikwijdte van nieuwe gemeentelijke bevoegdheden in het LIB en geconcludeerd dat ons bestemmingsplan past binnen die reikwijdte en binnen de regels van het LIB als juridisch toetsingskader voor de transformatie.

Gisteren ontvingen wij een (ongemotiveerd) advies van het ILT om eerst te zorgen voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb). Na zoveel jaar ruimte voor gesprek en ruim zes maanden na de ter inzage legging van het bestemmingsplan, kunnen wij het advies van de ILT niet plaatsen, na zich eerder te hebben onthouden van een reactie op het voorontwerp en een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Wegens gebrek aan motivatie leggen we deze brief dan ook terzijde.

Geen zienswijzen van hogere overheden. Provincie en directeur generaal Luchtvaart van I&W hebben in het voorjaar van 2019 Kronenburg bezocht waarbij de afspraak is gemaakt dat er een oplossing gevonden moet worden voor de transformatie van Kronenburg. Dit heeft geleid tot hernieuwd overleg met I&W en de provincie. Inmiddels was de gebiedsvisie voor Kronenburg door u vastgesteld en deze heeft positieve reacties opgeleverd van DUWOuwo, VU, provincie NH, MRA en Schiphol. Het voorontwerpbestemmingsplan is vervolgens toegestuurd aan I&W en heeft geen vragen opgeleverd. Het ontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan I&W en ILT en heeft geen reactie/zienswijze opgeleverd. DUWO, VU, Provincie NH, Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben opnieuw positief gereageerd.

Wijziging bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan dat voorligt, is nodig om bestaande bestemmingen te wijzigen om van Kronenburg een levendig woon-werkgebied te kunnen maken, en is de apotheose van ongelooflijk veel inzet van gebiedseigenaren, DUWO, VU, ambtenaren met steun van provincie, MRA (en Schiphol). De GGD sprak zich uit over het gezondheidsaspect. We hebben hetzelfde voor ogen: actie ondernemen om het grote tekort aan studentenwoningen op te vullen door versneld tijdelijk wonen mogelijk te maken met ook werk- en recreatieve voorzieningen in een nu nog desolaat kantorengebied. We willen Kronenburg, dat dagelijks al vele hotelgasten onderdak geeft, laten aansluiten op Uilenstede: een gebied dat onder dezelfde aanvliegroute van Schiphol ligt en 3500 studenten huisvest. Ons standpunt luidt: 2500 studentenkamers met campuscontracten zijn nodig om deze ontwikkeling tot stand te brengen en dit past binnen de regels van het gewijzigde LIB. Een verklaring van geen bezwaar van de minister is dan niet nodig. In het bestemmingsplan onderbouwen we onze motivatie.Wonen rond Schiphol. Wij begrijpen dat in gebieden rond luchthaven Schiphol regels gelden voor woningbouw. Vanwege geluidhinder, mogelijke gezondheidseffecten en de veiligheid. Daar hebben we dan ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. De uitkomsten zijn u bekend. De combinatie van de realisatie van studentenwoningen met campuscontracten maakt die effecten op deze plek zonder meer aanvaardbaar. Wij denken zelfs dat de effecten van het vliegverkeer op veiligheid en gezondheid bij het plan dat nu voorligt gunstiger zijn dan bij Kronenburg als monofunctionele kantorenlocatie.

Aandacht voor Kronenburg. Kronenburg staat op vele agenda’s: als één van de zeven sleutelgebieden van de MRA waarover met het ministerie BZK wordt gesproken in het kader van de ‘Woondeal’ en op de woonagenda van de provincie NH. Alle steun van hen. Kronenburg is zelfs opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie. Dat sterkte ons in onze planvorming.

Proces. Na vaststelling van het bestemmingsplan volgt een beroepstermijn voor bezwaarden. Vol vertrouwen in de realisatie van dit breed gedragen project adviseren wij u het bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg volgens agenda te behandelen. In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, burgemeester Tjapko Poppens en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst. Lees ook: Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.