Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Het aantal inbraken daalt spectaculair in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-06-2014

Woninginbraken in Amstelveen periode t/m mei 2014

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u de elfde factsheet woninginbraken aan. In totaliteit toont deze factsheet een positief beeld als het gaat om het aantal woningbraken in de eerste maanden van 2014 ten opzichte van het jaar 2013. Deze factsheet sluit aan op factsheet 10, van september 2013.

De factsheet biedt een overzicht van verschillende projecten en acties die de gemeente en/of politie hebben uitgevoerd om het aantal woninginbraken in de gemeente Amstelveen te verminderen. Uiteraard geeft de factsheet ook een overzicht van de actuele cijfers over woninginbraak. Niet alles in bijgaande factsheet is nieuw. Dit hangt samen met het feit, dat er sprake is van een onverminderde voortzetting van de inzet in de strijd tegen woninginbraken en in die zin een aantal activiteiten ongewijzigd zijn voortgezet. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, Fred de Graaf

1. Cijfers woninginbraken

Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de cijfers op het gebied van woninginbraak en de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en justitie. Hierbij factsheet 11 met daarin de actuele stand van zaken. In onderstaande tabellen staan de gegevens over de periode 2008 tot en met mei 2014.

Tabel 1 Amstelveen Noord totaal

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tabel 1 Amstelveen Noord totaal


Tabel 2 Amstelveen Zuid totaal

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tabel 2 Amstelveen Zuid totaal


Tabel 3 Amstelveen Noord per wijk/per maand

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tabel 3 Amstelveen Noord per wijk/per maand


Tabel 4 Amstelveen Zuid per wijk/per maand

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tabel 4 Amstelveen Zuid per wijk/per maand


De laatste cijfers laten zien, dat het aantal inbraken spectaculair aan het dalen zijn. In Amstelveen Noord is het aantal inbraken in de laatste twaalf maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2013 met 25% afgenomen. Komende juli kan er nog meer winst worden behaald. Vorig jaar juli werd er extreem veel ingebroken. Uit onderzoek blijkt in die maand waarschijnlijk één inbreker verantwoordelijk was voor een groot aantal inbraken.

In de wijken Elsrijk en Patrimonium worden de meeste inbraken gepleegd. De wijken met oudere woningen waar de inbraakwerendheid minder is blijven zeer aantrekkelijke voor inbrekers. In Amstelveen Zuid is het aantal inbraken eveneens afgenomen, een daling van 19% t.o.v. 2013. Ook hier werden vorige zomer relatief veel inbraken gepleegd. Ook hier is dus nog meer winst te behalen. Keizer Karelpark en Middenhoven zijn de 'hotspots' van de afgelopen maanden. Voor heel district Zuid (Amsterdam Zuid, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer) is er sprake van een afname van 21% in de laatste twaalf maanden t.o.v. 2013.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Politie onderzoeken tussen 2012-2014


1.1 Daderinformatie

Zoals in vorige factsheets is aangegeven, blijft het voor de politie het opsporen van de daders van woninginbraken lastig aangezien de daders niet alleen uit de regio, maar uit heel Nederland en ook het buitenland blijken te komen. Het zijn bovendien steeds andere groepen daders met verschillende inbraakmethoden. De politie zet diverse technieken in om daders op te sporen. Hieronder een overzicht van de acties die door de politie in Amstelveen zijn uitgevoerd. In de volgende paragraaf is een toelichting opgenomen.

2. De aanpak

Bij de aanpak van woninginbraken werken gemeente en politie nauw samen. In goed overleg met het Openbaar Ministerie is een aantal extra activiteiten en middelen ingezet om de stijging van het aantal woninginbraken te keren. Zoals u gewend bent staat hieronder de relevante ontwikkelingen c.q. een update van deze activiteiten.

2.1. Politie

Projectteam High Impact Criminaliteit. In district 4 is een project tegen High Impact Criminaliteit (HIC) gestart. In totaal zijn 35 personen vrijgemaakt om zich te richten op voornamelijk woninginbraken met vier teams: een opsporings- en afhandelingsteam, een toezichtteam, een informatieteam (deze teams zijn gestart op 1 juni 2013), en een team gericht op de persoonsgebonden aanpak, dat is gestart op 1 september 2013. Aan het HIC project is een speciale Officier van Justitie gekoppeld. In 2014 zet het projectteam HIC haar werkzaamheden voort.

Buurtonderzoek. Bij elke woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek. Het percentage buurtonderzoeken in 2013 lag op ca. 95%. Ook in 2014 wordt (waar mogelijk) na iedere woninginbraak een buurtonderzoek ingesteld. Tijdens het buurtonderzoek worden bewoners gewezen op het belang van inbraakpreventie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen


Extra controles

De politie houdt in samenwerking met de gemeente regelmatig scootercontroles op hotspots. Uit de praktijk blijkt namelijk, dat inbrekers (en overvallers) regelmatig gebruik maken van scooters.

Aandacht voor nazorg. Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden, dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed. Deze gesprekken worden ook in 2014 gevoerd.

Voetjesproject. Binnen het voetjesproject worden mensen gewezen op openstaande deuren en ramen. In Amstelveen is het aantal insluipingen 15% van het totaal. Deze methode van bewust maken wordt voortgezet.

Daderregie. Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Near Repeat. Vanaf april 2012 tot begin dit jaar is periodiek de Near Repeat-aanpak ingezet. Near Repeat is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en een particulier beveiligingsbureau. Capaciteit en financiën zijn hierbij de belangrijkste factoren. De commissie ABM is hierover diverse keren geïnformeerd. Near Repat is laatst ingezet, mede als onderdeel van het Donkere Dagen Offensief (zie hieronder) van 15 november 2013 tot en met 15 februari 2014. De resultaten van Near Repeat worden op dit moment geëvalueerd. De evaluatie heeft op zich laten wachten in verband met de drukke werkzaamheden in relatie tot de beschikbare tijd bij het team Veiligheid en Kabinet voor Koningsdag. Na het zomerreces zal de evaluatie worden voorgelegd aan de commissie.

2.2. Gemeente Amstelveen

Voorlichting. In de eerste maanden van 2014 zijn reeds een aantal buurtschouwen georganiseerd. Tijdens de buurtschouw wordt gekeken naar risico verhogende factoren (bijvoorbeeld open deuren en ramen, slechte verlichting, dichte begroeiing enzovoort). Op basis van constateringen tijdens de schouw worden bewoners voorgelicht over hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van woninginbraken in hun buurt. Op 26 juni 2014 staat een voorlichtingsavond gepland op het raadhuis. Hierbij zijn inwoners van Amstelveen welkom. De gemeente en politie geven voorlichting m.b.t. het thema woninginbraak. Naast deze algemene informatiebijeenkomsten besteden gemeente en politie regelmatig aandacht aan voorlichting aan ouderen. Zij zijn (ook) regelmatig het slachtoffer van babbeltrucs. Door het jaar heen vinden regelmatig bijeenkomsten specifiek voor ouderen plaats.

Communicatie. Momenteel (mei-juni 2014) zijn in Amstelveen posters te zien die mensen attenderen op het risico van woninginbraak. Daarnaast is veel informatie te vinden op de website van de gemeente Amstelveen en er vindt ook communicatie over dit onderwerp plaats tijdens de hierboven beschreven voorlichtingsactiviteiten.

Donkere dagen offensief. Afgelopen winter in de periode 15 november 2013 tot 15 februari 2014 heeft wederom het 'donkere dagen offensief' plaatsgevonden. Dit keer in samenwerking met de gemeente Amsterdam en met subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Gedurende het offensief zetten gemeente en politie extra in om een piek in het aantal inbraken (wat vaak gebeurt in de periode, dat het vroeg donker is) te beperken. Het offensief bestond uit: -verscherpt toezicht door gemeente en politie; -inzet Near Repeat (zie ook hierboven); -deur aan deur buurtvoorlichting over het thema woninginbraak om mensen bewust en alert het maken en houden; -extra communicatie naar de inwoners door een 'reclame' campagne.

Project Waaks. In samenwerking met de politie wordt het project "waaks" ingezet. Dit houdt in, dat de gemeente en de politie een beroep doen op hondenbezitters om actief te ondersteunen in de strijd tegen woninginbraken. Aan de hondenbezitters wordt gevraagd oplettend te zijn tijdens het uitlaten van de hond en de politie via 112 te bellen bij verdachte situaties. De politie kan dan snel handelen, zodat de pakkans wordt vergroot waardoor erger wordt voorkomen.

Politiekeurmerk veilig wonen. Het politiekeurmerk stelt eisen aan de 'sociale' veiligheid van de openbare ruimte, de gebouwen en de woningen. De laatst gebouwde wijken en een aantal woningbouwprojecten op inbreilocaties zijn conform het voorschriften Politie Keurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. Dit betekent, dat de woningen optimaal inbraak werend zijn. Ook in 2014 worden activiteiten voortgezet om zo veel mogelijk woningen PKVW gecertificeerd te krijgen.

Beveiliging achterpaden. Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde. De gemeente Amstelveen ondersteunt daarom het afsluiten van achterpaden via het verstrekken van subsidies. Gekeken worden naar de mogelijkheid om achterpaden ook te voorzien van particulier cameratoezicht.

Cameratoezicht. In Amstelveen is publiek cameratoezicht op het Westwijkplein en in het Stadshart. Het primaire doel van het cameratoezicht is niet het bestrijden van woninginbraak. Echter, belden kunnen wel een ondersteunde rol spelen bij opsporing en vervolging door de politie wanneer binnen het gezichtsveld van de camera's een inbraak is gepleegd. Camerabeelden worden standaard 7 dagen bewaard.

Invoering Burgernet, burgers betrekken bij de opsporing. Inmiddels is Burgernet alom bekend. Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig, of een vermist persoon. Het aantal burgernet acties in de regio is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Burgernet wordt ook ingezet bij inbraken. Het aantal deelnemers in de gemeente Amstelveen neemt snel toe. Tot en met juni 2014 hebben 5.472 Amstelveners zich aangemeld voor Burgernet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.