Bijgewerkt: 28 juni 2022

Het belastingplan van het kabinet Rutte II voor 2018

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-09-2017

De Nederlandse economie blijft groeien, ondersteund door een toename van de binnenlandse consumptie, de uitvoer, de overheidsbestedingen en de investeringen. De bedrijfsinvesteringen stijgen door de toegenomen productie en het groeiende producentenvertrouwen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld. De werkloosheid daalt snel, doordat het aantal banen toeneemt. De inflatie stijgt in beperkte mate. De gemiddelde huizenprijs stijgt snel en het aantal transacties is historisch hoog, maar de ontwikkelingen op de woningmarkt verschillen tussen regio's. De Nederlandse economie profiteert van het verbeterde economische beeld in de Eurozone en daarbuiten.

Maar er zijn ook risico's: Nederland wordt als open economie relatief hard geraakt als het economisch tij in Europa, of op mondiaal niveau keert. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de onzekere economische koers van de Verenigde Staten en (geo)politieke spanningen in onder andere Noord-Korea zijn bronnen van onzekerheid, die de groei van de Nederlandse economie kunnen beïnvloeden. Ook de gevolgen van het onconventionele monetair beleid - en op termijn de uitfasering daarvan - zijn onzeker. Ten slotte zijn de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs een urgente opgave voor de komende jaren.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) minister van Financiën


Belastingplan van het kabinet Rutte II

Voor u ligt het vijfde pakket Belastingplan van het kabinet Rutte II. Hierin vindt u vrijwel uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is, dat ze per 1 januari 2018 ingaan. Door een optelsom van onder meer jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen, is dit beleidsarme pakket Belastingplan 2018 toch nog een heel pakket geworden.

Koopkracht

Om tot een in de ogen van het kabinet evenwichtig koopkrachtbeeld te komen heeft het kabinet besloten om in 2018, net als de afgelopen jaren, maatregelen te treffen om de koopkracht van de Nederlandse huishoudens te verbeteren. Hierbij heeft het kabinet zijn demissionaire status in acht genomen. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgens de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) op achteruit te gaan.

Verder bleef de koopkrachtstijging van de huishoudens met de laagste inkomens volgens de genoemde ramingen achter bij de koopkracht van huishoudens met hoge inkomens. Het kabinet treft daarom maatregelen om de koopkracht van de groepen die achter dreigden te blijven, te repareren. Het koopkrachtpakket bevat zowel intensiveringen in de uitgaven als lastenmaatregelen. Fiscale maatregelen in het koopkrachtpakket zijn de verhoging (na indexatie) van de ouderenkorting met € 115 (€ 187 miljoen) en ter dekking van het pakket een verlaging (na indexatie) van de algemene heffingskorting en de alleenstaande ouderenkorting met respectievelijk € 8 en € 19 (€ 75 miljoen en € 20 miljoen).

Naast de opgenomen maatregelen in het pakket Belastingplan 2018 bevat het koopkrachtpakket een verhoging van de zorgtoeslag, temporisering van de verlaging van de bijstand, een verhoging van het kindgebonden budget en een verlaging van de inkomensondersteuning AOW. Met deze maatregelen wordt de koopkracht van Nederlandse huishoudens versterkt. Met name de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden wordt versterkt, zodat elke groep er in doorsnee op vooruitgaat in 2018.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2017)

Economische groei breed gedragen tussen 2012-2018


Aanpak ontwijking en misbruik

De aanpak van belastingontwijking en -ontduiking vraagt om voortdurende aandacht. Ook het pakket Belastingplan 2018 bevat daarom weer voorstellen die passen in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren om belastingontwijking actief en in internationale samenwerking aan te pakken. Daarnaast stelt het kabinet een aantal specifieke antimisbruikmaatregelen voor. Het kabinet wil de zogenoemde inkeerregeling volledig afschaffen. Dit betekent, dat belastingplichtigen die vermogen, of inkomen verzwijgen, niet meer wegkomen zonder vergrijpboete, ook al geven ze het binnen twee jaar alsnog aan. Daarnaast worden maatregelen genomen tegen de mogelijkheid tot estateplanning (plan met op elkaar afgestemde testamenten, schenkingsplannen en huwelijkse voorwaarden red.) via de huwelijkse voorwaarden. Verder wil het kabinet er een einde aan maken, dat het aantekenen van verzet automatisch een schorsende werking heeft in fiscale zaken. Dit om onnodig hoge kosten voor de Belastingdienst te voorkomen en oneigenlijk gebruik te bestrijden.

Het pakket Belastingplan bestaat ook dit jaar uit verschillende wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2018 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. De andere wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2018 zijn het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 (OFM 2018), het wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Lees verder: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) [pdf 33 pagina’s]. Download 'Miljoenennota 2018 (pdf 106 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.