Bijgewerkt: 8 december 2023

Het cameratoezicht en verruiming openingstijden horeca in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2017

Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat het cameratoezicht wordt verlengd op Campus Uilenstede en de stand van zaken van het proefproject verruiming openingstijden horeca:

'Geachte raadsleden,

Hierbij informeer ik u over enkele veiligheidsonderwerpen die ik graag nog voor mijn vertrek wil afronden. Dit betreft de verlenging van het cameratoezicht op Campus Uilenstede en de pilot verruiming openingstijden horeca.

Verlenging cameratoezicht Campus Uilenstede. Afgelopen week heb ik besloten het openbaar cameratoezicht op en rond Campus Uilenstede met een periode van drie jaar te verlengen tot 1 januari 2021. Het huidige toezicht is sinds maart 2016 operationeel. Cameratoezicht is een instrument, waarbij op bepaalde tijden live wordt uitgekeken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast kan cameratoezicht ook een belangrijke rol spelen bij opsporing van strafbare feiten, doordat beelden op het moment van melding, maar ook op een later moment, kunnen worden uitgekeken. Inmiddels zijn er op Uilenstede al diverse succesvolle opsporingsresultaten behaald.

Ik streef naar een veilig leefklimaat voor onze studenten. Het besluit tot verlenging van het toezicht is primair ingegeven door de afname van het aantal geregistreerde incidenten op de campus en de toename van het veiligheidsgevoel onder de bewoners. Voor de onderbouwing van mijn besluit verwijs ik u naar de evaluatie cameratoezicht, welke als bijlage bij deze brief is gevoegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Evaluatie pilot verruiming openingstijden horeca.

Aanleiding

In de gemeenteraadvergadering van 15 juni 2016 is met de raad afgesproken om gedurende een jaar een pilot te houden met verruimde openingstijden voor bepaalde categorie-en horeca. Doel van de pilot was te bezien in hoeverre horecaondernemingen de mogelijkheid kan worden geboden om structureel langer op te zijn. De pilot zou na een jaar geëvalueerd worden.

Voorliggende notitie omvat een korte omschrijving van: de deelnemers;

-de ervaringen die met de pilot zijn opgedaan; en de conclusies en aanbevelingen.

-Deelnemende ondernemingen

Oorspronkelijk was het de raadsfracties D66 en GroenLinks (die bij de burgemeester informeerden naar de mogelijkheden van verruimde openingstijden) te doen om het in de wijk Uilenstede gevestigde studentencafé II Caffe. Dit verzoek leidde echter tot een breder getrokken pilot, waarvoor specifieke categorieën horeca in Amstelveen in aanmerking kwamen voor deelname. Vier horecaondernemingen werden hiervoor per brief uitgenodigd. Alleen de Bells Club maakt sinds een jaar gebruik van verruimde openingstijden. Partycentrum Van den Adel is pas sinds december vorig jaar aangesloten als deelnemer. Opvallend is dat studentencafé II Caffe geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Il Caffè Uilenstede 346 in Amstelveen


Ervaringen met de pilot. Een van de voornaamste risico's van verruimde openingstijden die vooraf werd beschreven is een toename van overlast. Er is met de politie en handhaving gesproken over hun ervaringen. Rond de Bells Club ervaren omwonenden overlast. Deze bestaat met name uit luidruchtig publiek in de omgeving en wildplassers. In de periode september tot januari deden zich een aantal ernstigere verstoringen van de openbare orde voor, met vechtpartijen zowel binnen als buiten de club. Die incidenten zijn voor de burgemeester aanleiding geweest de Bells Club voor twee maanden uit te sluiten van deelname aan de pilot. Sinds april jl. is de club weer deelnemer en is het beeld rustig, behoudens incidentele meldingen van overlast. Voor wat betreft Partycentrum Van den Adel kunnen we kort zijn. Daar zijn in de periode van deelname aan de pilot geen meldingen of constateringen van overlast geweest.

Toezicht. Qua toezicht blijft de politie, net als voor de start van de pilot, benadrukken, dat zij een blijvende bijdrage van de gemeentelijk handhavers verwachten. Onder die Voorwaarde' zien zij geen belemmering voor continuering. De gemeentelijke handhavers geven aan incidenteel extra controles te hebben uitgevoerd. Deze controles hielden in dat een koppel handhavers tot later dan de reguliere 02.00 uur doorwerkte, waardoor zij ook bij de uitstroom van de Bells Club toezicht konden houden. Toezicht bij de Bells Club leverde met name bekeuringen voor wildplassen en constateringen van indrinken op straat door 18- jeugd op. Het extra toezicht kon binnen de huidige formatie worden ingevuld. Daarmee is er geen gebruik gemaakt van het extra geld, dat voor de start van de pilot aan de raad is gevraagd.De ondernemers. De ondernemers van de Bells Club en Partycentrum Van den Adel (Club Nouvelle) zijn van mening, dat de verruimde openingstijden voorzien in een behoefte van hun publiek en dat de uitstroom van publiek in de nacht hiermee vloeiender verloopt.

Conclusies en aanbevelingen. De conclusies die kunnen worden getrokken zijn dat:

de verruimde openingstijden voorzien in de behoefte van slechts twee ondernemers;

-de locatie van Partycentrum Van den Adel zich prima leent voor ruimere openingstijden;

-terugkerende overlast rond de Bells Club als risico aanwezig blijft. De overlast lijkt echter vooral samen te hangen met de aanwezigheid van een club in een woongebied en niet zozeer is toe te rekenen aan een verruimde openingstijd, behalve dat een club die langer open is wellicht aantrekkelijker is en dus meer publiek naar zich toetrekt;

-de Bells Club trekt jonger publiek dan Partycentrum Van den Adel. Jonger publiek zorgt vaker/sneller voor overlast.

De volgende aanbevelingen worden op basis van bovenstaande gedaan:

1)    Omdat slechts twee deelnemers van de geboden gelegenheid gebruik hebben gemaakt, wordt geadviseerd de uitzondering tot deze twee ondernemingen te beperken. Het aanwijsbesluit kan hierop zodanig aangepast worden, dat de gebiedsaanwijzing voor de wijk Uilenstede komt te vervallen. Voor een eventueel nieuw verzoek kan deze aanwijzing desgewenst opnieuw worden overwogen.

2)   Voor de huidige twee ondernemingen kan de toestemming voor verruimde openingstijden worden doorgetrokken middels een aanpassing van het huidige aanwijsbesluit tot een aanwijzing voor onbepaalde tijd. De burgemeester houdt te allen tijde het recht om aanvullende voorwaarden aan hen op te leggen, of de toestemming in te trekken als de situatie daar om vraagt.

3)    Het toezicht vanuit de gemeente kan op dezelfde manier worden ingevuld als in de pilotfase. Dat wil zeggen dat handhaving regelmatig controleert en daarbij incidenteel een late dienst inroostert om ook tot na de uitstroom het toezicht te houden bij met name de Bells Club.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van 't Veld

NB.Met het uitganspunt op incidentele basis een late (uitstroom) toezichtdienst te plannen kan het toezicht door de gemeentelijk handhavers binnen de huidige formatie worden ingevuld.Lees de volledige brief en de bijlagen: Combi raadsbrief Uilenstede en pilot horeca met II bijlagen (pdf 24 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.