Bijgewerkt: 1 april 2023

Het coalitieakkoord van Amstelveen is bekendgemaakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-06-2022

De overeenkomst tussen de VVD-, D66-, Partij van de Arbeid-Amstelveen en Goed voor Amstelveen bevat ons politiek akkoord voor de bestuursperiode 2022 tot en met 2026. Voor dit akkoord hebben we vele gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zijn ambitieus in onze doelen, realistisch in de uitvoering. We blijven investeren in een toekomstbestendige stad. Een Amstelveen met kansen voor iedereen.Een groene en gezonde stad in balans. De gemeente heeft een gezicht, ook in de wijk. We werken aan een inclusief Amstelveen, waarbij oog voor mensen leidend is in de uitvoering. We gaan aan de slag en doen dit in de uitwerking van diverse onderdelen van dit akkoord samen met de gemeenteraad.

Het is slechts een greep uit de plannen van de nieuwe coalitie. Maandag 20 juni 2022 presenteerden Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66), Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) hun coalitieakkoord ‘Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst’ op Kinderboerderij Elsenhove.

Gelijke kansen voor iedereen is een belangrijke pijler in onze plannen. We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk: in de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, en vanzelfsprekend ook in het onderwijs. Alles wat we doen op het gebied van werk, inkomen, schuldenproblematiek en armoedebeleid draagt bij aan het tegengaan van kansenongelijkheid. We hebben oog voor inwoners met een smalle beurs en zorgen dat zij kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Preventie en ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg maakt meedoen voor meer mensen mogelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat, Floor Gordon, Jacqueline Höcker en Marijn van Ballegooijen tijdens de bijeenkomst in Elsenhove op 20 juni 2022


Gezond en groen Amstelveen. Wij willen gezond stedelijk leven stimuleren en werken daaraan vanuit verschillende invalshoeken. Versterking van het groen in de stad is daarbij essentieel. We stimuleren en faciliteren veilig fietsverkeer om de bereikbaarheid te verbeteren en gezond gedrag te stimuleren. Sportstimulering zetten we in velerlei vorm voort en het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is een belangrijk uitgangspunt binnen ons sociaal beleid.

Groei in balans met voorzieningen. Wij onderkennen de noodzaak een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood en beschouwen een geleidelijke groei van Amstelveen naar 110.000 inwoners acceptabel en realistisch. We bouwen voor alle inkomensgroepen zodat Amstelveen gemengde wijken houdt. Leidend bij de ontwikkeling van Amstelveen zijn leefbaarheid, groen, maatschappelijke voorzieningen en de sociale samenhang in wijken en buurten.

Amstelveen heeft hart voor iedereen. Gelijke kansen voor iedereen is een belangrijke pijler in onze plannen. We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk: in de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, en vanzelfsprekend ook in het onderwijs. Alles wat we doen op het gebied van werk, inkomen, schuldenproblematiek en armoedebeleid draagt bij aan het tegengaan van kansenongelijkheid. We hebben oog voor inwoners met een smalle beurs en zorgen dat zij kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Preventie en ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg maakt meedoen voor meer mensen mogelijk.

De gemeente heeft een gezicht. Wij willen onze dienstverlening verbeteren en passen onze bestuursstijl aan om meer in verbinding te staan met onze inwoners. ‘Amstelveen komt naar u toe’ gaan we op verschillende manieren praktiseren. We kiezen voor een wijkgerichte benadering bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. We geven de gemeente een gezicht door in een aantal wijken een wijkmedewerker aan te stellen. Deze medewerker fungeert als aanspreekpunt voor inwoners, signaleert dingen die spelen in de wijk en verbindt het werk van wijkwelzijnswerkers, zorgverleners, handhavers en wijkagenten. Participatie bij nieuwe ontwikkelingen organiseren we tijdig en dichtbij. We versterken onze lobby richting Den Haag en zoeken actief medefinanciering voor plannen als Amstelveen dat nodig heeft.

Uitvoeringskracht. Wij willen bijdragen aan vergroting van het vertrouwen in de gemeente. Dat doen we door de menselijke maat leidend te laten zijn in de uitvoering: de vraag van de inwoner bepaalt de actie. Als de situatie van een inwoner daarom vraagt, fluiten we in de geest van de ‘WETstrijd’. We investeren in de kwaliteit van de uitvoering en maken alleen plannen die passen bij de beschikbare uitvoerings-kracht. We waken voor willekeur of discriminatie in de uitvoering. In een uit te werken financiële vertaalslag van onze ambities moet blijken welke voornemens, projecten en acties uit dit akkoord uitvoerbaar zijn en waar keuzes of herprioritering noodzakelijk is. Daar waar een tekort aan capaciteit op de arbeidsmarkt de uitvoering van plannen verhindert, durven we onorthodoxe wegen te bewandelen om geschikt personeel te vinden.

Raadsprogramma Sustainable Development Goals (SDG’s) (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). In april van 2022 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma SDG’s vastgesteld. In dit akkoord zijn de 17 abstracte duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties vertaald naar de lokale praktijk van Amstelveen. Onze plannen passen binnen de duurzaamheidsdoelen en wij omarmen het raadsinitiatief rond de SDG’s. De raadsambassadeurs voor de SDG’s ondersteunen wij. De uitvoering van ons coalitieakkoord prioriteren wij zo mogelijk binnen de jaarthema’s van de raad, zoals opgenomen in het raadsprogramma SDG’s: participatie in 2023, leefbaarheid in 2024 en inclusiviteit in 2025.

De coalitiepartners maakten van de gelegenheid gebruik om bekend te maken dat er voor het nieuwe college van B en W één nieuwe wethouder wordt voorgedragen; Adam Elzakalai (VVD), nu nog wethouder in Lelystad. Naast Elzakalai worden de huidige Amstelveense wethouders voorgedragen.

Herbert Raat, Floor Gordon, Marijn van Ballegooijen, Jacqueline Höcker

Download het coalitieakkoord 2022-2026 van Amstelveen 'Warm hart voor Amstelveen' (pdf 25 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.