Bijgewerkt: 19 oktober 2021

Het college B en W Amstelveen neemt afstand van de uitspraken van SP

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2021

Het college B en W Amstelveen heeft in de commissie Burgers en Samenleving van 15 september 2021 van de SP-Amstelveen fractie het zogenoemde 'Zwartboek 2021' ontvangen. Wij herkennen ons niet in het daarin geschetste beeld. Wij nemen uitdrukkelijk afstand van beschuldigingen van de SP-fractie ten aanzien van onze medewerkers.

De situaties die de SP-fractie aanhaalt zijn grotendeels bij ons bekend. Wij achten het niet juist om over individuele casussen in het openbaar te discussiëren. Wel merken wij op dat de situaties eenzijdig, selectief en onjuist zijn weergegeven. Uit klachtenprocedures komt naar voren dat de ondersteuning door de SP-hulpdienst vaak belemmerend en contraproductief werkt. Dat geldt ook voor de klachtenprocedure zelf. De SP-hulpdienst vraagt standaard om een schriftelijke afhandeling en zowel het klachtenteam als eventueel leidinggevenden lukt het vaak niet om in gesprek te komen met de betreffende cliënt. Onze ervaring met cliënten met soortgelijke casuïstiek die wel met ons in gesprek gaan, is dat wij bijna altijd tot een gezamenlijke oplossing komen.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2021)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving met het Zwartboek 2021 van SP op 15 september 2021


Met ongeveer 5.000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, waarvan 2.000 minima en 1.500 bijstandsgerechtigden, gaat er weleens iets mis. Het algemene beeld dat naar voren komt uit klachtenprocedures en cliënt ervaringsonderzoeken is dat het over het algemeen juist heel goed gaat in Amstelveen.

Waar het in individuele gevallen fout gaat in de uitvoering is het college altijd bereid deze opnieuw tegen het licht te houden. Meermaals is de SP-Amstelveen fractie uitgenodigd om deze met ons te bespreken. Waar een verschil van inzicht blijft zijn de gangbare procedures, via bezwaar en beroep of de klachtencoördinator en ombudsman, de aangewezen plek om tot een onafhankelijk oordeel te komen. In veel van de aangehaalde situaties is dat ook gebeurd. In enkele gevallen heeft dat tot aanpassingen geleid.

Het gevoerde beleid in Amstelveen is voor alle Amstelveners gelijk. In alle gevallen betrekken wij de persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen in de toepassing van dat beleid. Onze medewerkers zijn daarop getraind. Wanneer de SP-fractie het niet eens is met het gevoerde beleid is de raadzaal de aangewezen plek om dat aan de orde te stellen.

Wij gaan nog steeds graag rechtstreeks in gesprek met de Amstelveners wier situaties in dit boek beschreven staan om hun verhaal te horen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.