Bijgewerkt: 16 juni 2024

Het communiqué van de leiders van de G7 landen op 28 juni 2022

Nieuws -> EU

Bron: Europes Raad
28-06-2022

De 48e G7-top werd gehouden van 26 tot en met 28 juni 2022 in Schloss Elmau, Krün, Beierse Alpen, Duitsland. Duitsland was eerder gastheer van een G7-top in 2015 in Schloss Elmau, Beieren.

De Groep van Zeven (G7) is een intergouvernementeel politiek forum dat bestaat uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast is de Europese Unie een "niet-meegeteld lid". De leden zijn 's werelds grootste IMF geavanceerde economieën en rijkste liberale democratieën; de groep is officieel georganiseerd rond gedeelde waarden van pluralisme en representatief bestuur.  Vanaf 2020 is de collectieve groep goed voor meer dan 50 procent van de mondiale netto rijkdom (die 418 biljoen dollar bedraagt), 32 tot 46 procent van het mondiale bruto binnenlands product, en ongeveer 770 miljoen mensen of 10 procent van de wereldbevolking. De leden zijn grootmachten in mondiale aangelegenheden en onderhouden wederzijds nauwe politieke, economische, sociale, juridische, milieu-, militaire, religieuze, culturele en diplomatieke betrekkingen. Vanaf 2022 heeft Duitsland het roulerend voorzitterschap van de G7 op zich genomen, na het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk.'Wij, de leiders van de Groep van Zeven (G7), zijn op 26-28 juni 2022 bijeengekomen in Elmau, Duitsland, in gezelschap van de leiders van Argentinië, India, Indonesië, Senegal en Zuid-Afrika, en van Oekraïne.

In een tijd, waarin de wereld wordt bedreigd door verdeeldheid en schokken, staan wij, de G7, verenigd. Wij onderstrepen dat wij vastbesloten zijn om, samen met onze partners, de universele mensenrechten en democratische waarden, de op regels gebaseerde multilaterale orde en de veerkracht van onze democratische samenlevingen gezamenlijk te verdedigen. Aldus zullen wij de belangrijkste uitdagingen van onze tijd aanpakken:

Wij herhalen onze veroordeling van de illegale en niet te rechtvaardigen aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Wij zullen Oekraïne zo lang als nodig is terzijde staan en de nodige financiële, humanitaire, militaire en diplomatieke steun verlenen bij de moedige verdediging van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit. Wij zijn bereid om samen met belangstellende landen en instellingen en Oekraïne afspraken te maken over duurzame veiligheidstoezeggingen om Oekraïne te helpen zich te verdedigen en zijn vrije en democratische toekomst veilig te stellen.

Onze financiële steun bedraagt in 2022 meer dan 2,8 miljard USD aan humanitaire hulp, en wij zijn bereid 29,5 miljard USD aan begrotingssteun te verlenen, of hebben dit toegezegd en verstrekt. Wij zijn vastbesloten de wederopbouw van Oekraïne te steunen door middel van een internationale wederopbouwconferentie en een internationaal wederopbouwplan, die door Oekraïne in nauwe coördinatie met de internationale partners worden opgesteld en uitgevoerd.

Wij zullen Rusland zware en blijvende kosten blijven opleggen om een einde aan deze oorlog te helpen maken. Afgezien van de directe gevolgen ervan, belemmert de Russische agressie het wereldwijde herstel en leidt zij tot een dramatische verslechtering van de energiezekerheid en de toegang tot voedsel in de wereld. Daarom blijven wij onverminderd vasthouden aan onze ongekende coördinatie van sancties zolang dat nodig is, waarbij wij in elke fase eensgezind optreden, en zullen wij de inkomsten van Rusland, onder meer uit goud, verminderen.

Wij zullen de wereldeconomie helpen stabiliseren en transformeren en tegelijk de stijgende kosten van levensonderhoud voor onze burgers aanpakken. Wij zullen onze economische veiligheid coördineren, de veerkracht van de toeleveringsketens versterken en zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden.

Wij zullen onmiddellijk actie ondernemen om de energievoorziening veilig te stellen en prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden te beperken, onder meer door aanvullende maatregelen zoals prijsplafonds te onderzoeken. Wij bevestigen ons engagement om onze afhankelijkheid van Russische energie geleidelijk af te bouwen, zonder onze klimaat- en milieudoelstellingen in gevaar te brengen.

Met onze partners hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van het streefcijfer van 100 miljard dollar voor de meest kwetsbaren, voortbouwend op de toewijzing van bijzondere trekkingsrechten voor 2021. Om mensen te beschermen tegen honger en ondervoeding, en als reactie op de Russische bewapening van graan, zullen wij de mondiale voedsel- en voedingszekerheid vergroten via de Wereldalliantie voor voedselzekerheid. Wij zullen daartoe 4,5 miljard USD extra uittrekken, onze toezeggingen gestand doen om onze voedsel- en landbouwmarkten open te houden en onze inspanningen opvoeren om Oekraïne te helpen produceren en exporteren.

Wij onderschrijven de doelstellingen van een open en op samenwerking gebaseerde internationale klimaatclub, en zullen met onze partners werken aan de oprichting daarvan vóór eind 2022. Om dringende, ambitieuze en inclusieve maatregelen te nemen om ons aan te passen aan het 1,5°C-traject en de uitvoering van het Akkoord van Parijs te versnellen, verbinden wij ons ertoe de wegensector uiterlijk in 2030 sterk koolstofvrij te maken, de elektriciteitssector uiterlijk in 2035 volledig of grotendeels koolstofvrij te maken, en prioriteit te geven aan concrete en tijdige stappen naar de doelstelling van een versnelde uitfasering van binnenlandse, niet-geëxploiteerde steenkoolenergie.

Via ons Partnerschap voor wereldwijde infrastructuur en investeringen willen wij in de komende vijf jaar 600 miljard USD mobiliseren om de wereldwijde investeringskloof te verkleinen. Wij zullen onze samenwerking wereldwijd intensiveren, onder meer door te werken aan nieuwe partnerschappen voor een rechtvaardige energietransitie met Indonesië, India, Senegal en Vietnam, voortbouwend op ons bestaande partnerschap met Zuid-Afrika.

Om de huidige COVID-19-pandemie te overwinnen, zullen wij voortbouwen op onze verstrekking van meer dan 1,175 miljard vaccindoses sinds onze laatste bijeenkomst. Wij zullen ook toekomstige pandemieën en gezondheidsproblemen voorkomen, voorbereiden en erop reageren, onder meer via het G7-pact voor paraatheid bij pandemieën.

Geleid door de overtuiging dat democratische waarden ons sterker maken bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, zullen wij samenwerken met het maatschappelijk middenveld en onze partners buiten de G7 om de veerkracht van onze samenlevingen te versterken, de mensenrechten online en offline te bevorderen, desinformatie aan te pakken en gendergelijkheid te bewerkstelligen. Met deze gezamenlijke toezeggingen en maatregelen van vandaag, en door samen te werken met partners, zullen wij vooruitgang boeken op weg naar een rechtvaardige wereld.' Lees de volledige tekst van het communiqué hier (pdf 28 pagina’s Engels)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.