Bijgewerkt: 5 juni 2023

Het contract van de Uithoornlijn is ondertekend

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Vervoerregio Amsterdam
13-03-2020

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn.

Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Gerard Slegers (CDA) wethouder van Zaanstad, portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam en Jil Ligterink, directeur van Dura Vermeer Divisie Infra tijdens de ondertekening van het contract op 11 maart 2020 in Uithoorn


Met de ondertekening van het contract is bouwbedrijf Dura Vermeer definitief de aannemer voor de Uithoornlijn. De nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn wordt tussen 2020 en 2024 gerealiseerd. Gerard Slegers (CDA) wethouder van Zaanstad, portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, en Jil Ligterink, directeur Dura Vermeer Divisie Infra, ondertekenden het contract op woensdag 11 maart 2020 in Het Spoorhuis in Uithoorn.

Portefeuillehouder Gerard Slegers noemde de ondertekening een bijzonder moment voor Vervoerregio Amsterdam: 'Met de Uithoornlijn, als onderdeel van de Amsteltram, ontstaat een snelle en betrouwbare openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam. Deze eerste regionale tramverbinding is een belangrijk onderdeel van onze toekomstvisie: hoogwaardig OV voor een groeiend aantal reizigers. Bouwen kan helaas niet zonder hinder. De winnende aanpak geeft het vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt die hinder zoveel als mogelijk te beperken.' Ook Jan Hazen (VVD) wethouder van Uithoorn is blij met de komst van de Uithoornlijn: 'Het busvervoer in de regio staat erg onder druk door de toenemende drukte op het wegennet. Uithoorn blijft met een tram in de toekomst het best aangesloten op Amsterdam en de regio. Dat is belangrijk voor Uithoorn, want veel van onze inwoners werken, studeren of recreëren in Amsterdam of directe omgeving.'

De aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door projectorganisatie Metro en Tram. De aanbestedingsprocedure – een concurrentiegerichte dialoog - was gericht op het selecteren van de aanbieding met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer te beperken wogen zwaar mee in de beoordeling. Dura Vermeer werd hierop het beste beoordeeld.

Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Vlnr: Jan Hazen (VVD) wethouder van Uithoorn, Rob Kniesmijer projectleider bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Gerard Slegers van Vervoerregio Amsterdam, Simone Boogaard directeur projecten Metro en Tram bij de gemeente Amsterdam, Jil Ligterink van Dura Vermeer, Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer van Amstelveen en Jeroen Olthof (PvdA) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid met de trajectkaart van de Uithoornlijn


'Dit project is ons op het lijf geschreven. Bouwen is iets dat je samen doet, met de opdrachtgever, de partners en andere betrokkenen, zoals omwonenden, OV-bedrijven, reizigers en verkeersdeelnemers. Voor ons is het project geslaagd als we binnen tijd en budget de klus weten te klaren. Maar vooral wanneer ook de omgeving en projectpartners tevreden zijn over de realisatie.' - stelt directeur Jil Ligterink. De aanneemsom bedraagt circa 55 miljoen euro.

Maatwerkoplossingen. Dura Vermeer biedt een breed palet aan (maatwerk)oplossingen en maatregelen om het project soepel te laten verlopen en de hinder van de bouwwerkzaamheden te beperken. Zo is er een robuuste en realistische planning aangeboden met een hoge haalbaarheid, realistische doorlooptijden en ruime buffers. Daarnaast heeft Dura Vermeer veel aandacht voor de zogenaamde ‘systeemintegratie’: het naadloos op elkaar aan laten sluiten van zowel de eigen (technische) systemen als de systemen van de nevenopdrachtnemers die betrokken zijn om een werkend vervoersysteem te realiseren.

Aandacht voor omgeving, verkeer en OV. Om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer van Uithoorn te beperken werkt Dura Vermeer volgens een zorgvuldige en effectieve aanpak. Zo kiest de aannemer bijvoorbeeld voor een aanpak waarbij geen damwanden nodig zijn om de spoordijk te verstevigen. Waar mogelijk plaatst de aannemer de geluidschermen al in een vroeg stadium, zodat de werkzaamheden achter de schermen plaatsvinden. Dit beperkt zowel het geluid als de visuele hinder.

Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2020)

De trajectkaart van de Uithoornlijn


Voor de bouwlogistiek wordt onder andere gebruik gemaakt van een tijdelijke afrit ten noorden van de provinciale weg N201. Bouwverkeer maakt nauwelijks gebruik van de openbare wegen in Uithoorn en kruist in principe geen langzaam verkeer, bijvoorbeeld bij de fietsoversteek tussen Aan de Zoom en de Faunalaan. Die oversteek blijft gedurende de bouw in gebruik.

Daarnaast wordt grond waar mogelijk binnen het projectgebied hergebruikt, om aan- en afvoer van grond – extra transporten - zoveel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt is dat het busstation ondanks de werkzaamheden altijd bereikbaar blijft. Wel is een omleiding van het busverkeer noodzakelijk tijdens de werkzaamheden op de busbaan. Dura Vermeer treft maatregelen om de hinder op omleidingsroutes te beperken, door bijvoorbeeld extra overstapmogelijkheden te bieden. Communicatie met de omgeving speelt een belangrijke rol in de projectaanpak. Zo zetten zowel het projectteam als de aannemer verschillende communicatiemiddelen in om bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid te geven het project te volgen en eventuele meldingen – suggesties, vragen of klachten – direct door te geven.

Planning van het project. Dit jaar werkt Dura Vermeer het ontwerp en de planning uit en vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. De daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn duurt circa 2,5 jaar en start in 2021. Als de tramlijn in 2023 gereed is, vindt er een uitgebreide testperiode plaats. Naar verwachting rijdt de eerste reizigerstram in 2024 van en naar Uithoorn. Via de speciale projectwebsite – www.uithoornlijn.nl – worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.