Bijgewerkt: 2 december 2022

Het is druk op de basisscholen in Amstelveen-Noord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2012

Herbert Raat (VVD), wethouder Onderwijs informeert de commissieleden van Burgers en Samenleving:

Geachte commissieleden,

Tijdens de vergadering van uw commissie van dd. 28 november 2012 heb ik u kort geïnformeerd over de druk op de basisscholen in Amstelveen-Noord. De afgelopen maanden ontvingen we meerdere signalen van ouders die moeite hadden om hun kinderen te plaatsen op een basisschool in Randwijck, Elsrijk en Stadshart.

In deze brief informeren we u nader over de diverse ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. In september heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de betrokken schoolbesturen. In gezamenlijkheid zijn mogelijke oplossingsrichtingen verkend.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs


De belangrijkste oplossingsrichtingen zijn:

• Extra onderwijsruimte reserveren voor de toekomst in de oude Michiel de Ruyteschool (Catharina van Clevepark)

• Extra lokalen beschikbaar stellen voor Palet-Noord aan de Schaepmanlaan

• Onderzoeken, hoe in Bredescholen de onderwijs/kinderopvang ruimten gezamenlijk gebruikt kunnen worden.

Gedeeld ruimtegebruik Michiel de Ruyterschool

We zijn blij, dat de Michiel de Ruyterschool in goed overleg met KinderRijk tot een gedeeld ruimtegebruik is gekomen voor de instroomklas. Dit is een goede en creatieve wijze van samenwerken, wat in deze wijk met veel ruimtelijke beperkingen, een prachtige oplossing is.

Nieuwbouw Palet Noord niet toereikend

Palet-Noord trekt komend voorjaar in een nieuw schoolgebouw. Echter doordat de verjonging van de wijk gestaag doorzet, vallen de eerder gemaakte leerlingenprognoses tegen. Daardoor is er nog voordat de nieuwbouw beschikbaar is, alweer sprake van een capaciteitstekort voor deze school. Hoewel inhoudelijk de voordelen van een uni-locatie voor zich spreken, lijkt het in deze situatie niet haalbaar hier aan vast te houden.

Met name in een gebied, waar zoveel ruimtelijke beperkingen gelden, zoals het LIB (Luchthaven Indeling Besluit) is het moeilijk uitbreiding te realiseren. Omdat kinderen toch naar school moeten, kunnen doen we een dringend beroep op de schoolbesturen voor primair onderwijs om alle geboden mogelijkheden (o.a. extra lokalen aan de Schaepmanlaan) voor capaciteitsuitbreiding maximaal te benutten. Onderwijs voor kinderen uit deze wijken is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Gewijzigd aannamebeleid Amsterdam

De gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) heeft in samenwerking met de schoolbesturen het aannamebeleid gewijzigd voor het primair onderwijs, met als uitgangspunt 'ieder kind in de eigen buurt naar school'.

Dit betekent, dat Amstelveense leerlingen beperkt worden in hun toegang tot een Amsterdamse basisschool. Dit heeft vooral betrekking op de Josefschool (Amsterdam Buitenveldert), waar Amstelveense kinderen bij aanname een lagere prioriteit krijgen dan voorheen. In de toekomst betekent dit een verdere toename van de druk op de basisscholen in Amstelveen-Noord.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, namens het college van B en W: Herbert Raat wethouder Onderwijs



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.