Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem is op 16 januari 2023 actief

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2022

Op 24 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling 'Een sociale huurwoning zoeken verandert', waarbij de volgorde van toewijzing van sociale huurwoningen gebaseerd wordt op wachtpunten, zoekpunten en situatiepunten in plaats van uitsluitend op basis van inschrijfduur zoals in het huidige systeem het geval is.

Het nieuwe systeem houdt naast inschrijfduur ook rekening met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben. Meer informatie over het voorstel vindt u op: https://socialehuurwoninqzoeken.nl/

Vergeleken met het huidige systeem komen jongeren, starters en huishoudens met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod in het nieuwe systeem. Bij de toewijzing van woningen aan reguliere woningzoekenden wordt straks niet alleen toegewezen op basis van inschrijfduur. Ook intensief zoeken en de omstandigheden van de woningzoekende gaan een rol spelen. Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van drie kenmerken waar een woningzoekende punten voor kan krijgen: 1. Inschrijfduur: wachtpunten; 2. De mate van zoeken: zoekpunten; 3. Omstandigheden: situatiepunten. Wat verandert is dat woningzoekenden met een dringend huisvestingsprobleem meer kansen krijgen door punten voor inschrijfduur te combineren met punten voor omstandigheden en punten voor de mate van zoeken. Om in aanmerking te komen voor situatiepunten gelden scherpe criteria, zodat de omvang van de groep beperkt blijft.Het uitgangspunt is dat eenvoudig kan worden vastgesteld of de omstandigheden van een huishouden vallen binnen de onderstaande drie categorieën: 1. Inwonend met kinderen; 2. Relatiebreuk met kinderen; 3. Problematisch thuiswonende jongeren. De toetsing van de aanvraag van de situatiepunten bestaat uit het screenen van een aantal documenten. Dit wordt belegd bij een centraal punt.

In het Bestuurlijk Overleg van het Regionaal Actie Programma (RAP-regio) van 31 mei 2022 is besloten dat de nieuwe woonruimteverdeling per 16 januari 2023 live gaat en dat iedere gemeente in de RAP-regio deze ingangsdatum van 16 januari 2023 middels collegebesluit vast gaat leggen. Hiertoe hebben wij inmiddels besloten als college. In december 2022 zullen wij u nog nader informeren over de laatste stand van zaken.

Vanaf maandag 26 september 2022 start de regionale informatiecampagne voor woningzoekenden over het nieuwe systeem van woonruimteverdeling. Hierin wordt de ingangsdatum van 16 januari 2023 gecommuniceerd. Daarnaast zal deze ingangsdatum vanaf 26 september 2023 genoemd worden in interne en externe nieuwsbrieven, op gemeentelijke websites en op de website socialehuurwoningzoeken.nl .

Woningzoekenden in de 14 gemeenten die met het nieuwe puntensysteem gaan werken worden daarnaast uitgebreid geïnformeerd met een informatiecampagne. Gemeenten en corporaties verstrekken informatie via hun eigen kanalen. Bij de start van de campagne staat op socialehuurwoningzoeken.nl alle informatie over de nieuwe woonruimteverdeling. Digitaal worden mensen attent gemaakt door inzet van sociale media. In kranten verschijnen advertenties. Daarnaast zijn er posters en informatiefolders beschikbaar en worden verspreid naar bibliotheken, buurtteams, buurthuizen en andere hulporganisaties. Digitaal worden mensen attent gemaakt door inzet van sociale media. In kranten verschijnen advertenties. Daarnaast zijn er posters en informatiefolders beschikbaar en worden verspreid naar bibliotheken, buurtteams, buurthuizen en andere hulporganisaties.

Alle medewerkers van de betrokken 14 gemeenten en 14 corporaties worden voorbereid met E-learnings en workshops, zodat zij voldoende toegerust zijn om vragen van woningzoekenden te beantwoorden. Extra begeleiding is beschikbaar voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn en persoonlijke hulp nodig hebben. De gemeenteraden van de 14 andere gemeenten behorende tot de Regionaal Actieplan- regio Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland (RAP-regio) worden eensluidend geïnformeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.