Bijgewerkt: 2 december 2023

Het verwachte werkgelegenheidsverlies in de zorg is gedaald

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-10-2014

Als gevolg van de extra middelen van het kabinet overeengekomen in het akkoord met de VNG in december 2013 en het begrotingsoverleg met de ChristenUnie, D66 en SGP in het voorjaar van 2014, is het verwachte werkgelegenheidsverlies in de zorg gedaald van ongeveer 27 duizend fte naar ongeveer 12 duizend fte (30 duizend personen). De werkgelegenheidseffecten zijn dus met ongeveer de helft beperkt. Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) over de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Van Rijn: “We zijn ons er heel erg van bewust, dat veel mensen in onzekerheid zitten over hun baan. Daarom laten we dit niet los. Het is hoopgevend om te zien, dat onze extra middelen echt effect hebben voor de werkers in de zorg. Veel minder mensen gaan hun baan verliezen. En hier houdt het niet op wat ons betreft. We blijven er alles aan doen om zoveel mogelijk banen te behouden en mensen van werk naar werk te begeleiden.”

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Huishoudelijke hulp toelage niet meegerekend

De aanvullende maatregelen uit het actieplan ontslagen in de zorg konden niet worden meegenomen in de berekening van de tweede arbeidsmarkteffectrapportage. Al eerder is de Kamer geïnformeerd over de grote interesse bij gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage. Er zijn plannen ingediend, waarmee in totaal (mits goedgekeurd) ongeveer 14 duizend personen langer hun baan kunnen behouden. Het kabinet is er stellig van overtuigd, dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Wijze zorginkoop cruciaal

De tweede AER zet helder uiteen, dat het aantal baan- en/of functiewisselingen in belangrijke mate afhangt van de wijze, waarop gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars invulling geven aan de zorginkoop. Zij hebben volgens de AER een cruciale positie op de arbeidsmarkt en kunnen de arbeidsmarkteffecten beïnvloeden.

Hoe zorginkopers hier precies invulling aan gaan geven is op dit moment nog onzeker. Daarom is het ook nog niet volledig duidelijk, wat de precieze arbeidsmarkteffecten van de stelselwijzigingen zijn. Dat geldt voor de werkgelegenheid op macroniveau, maar ook voor de gevolgen voor huidige instellingen en medewerkers op microniveau. Alles overziend is wel duidelijk, dat het aantal baan- en/of functiewisselingen aanmerkelijk groter zal zijn dan het verwachte werkgelegenheidsverlies.

100 miljoen voor sectorplannen zorg

Niet voor niets hebben sociale partners in de zorg sectorplannen ingediend die voorzien in circa 90.000 van-werk-naar-werk- en scholingstrajecten voor medewerkers in de zorg. Hiervoor stelt het kabinet € 100 miljoen beschikbaar en leggen de sociale partners in de zorg eenzelfde bedrag bij. Mocht vervolgens blijken, dat meer mensen ondersteuning nodig hebben dan vanuit de sectorplannen wordt geboden, dan zal de minister van SZW het UWV vragen aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen aan wie ontslag is aangezegd. Om de behoefte aan extra dienstverlening tijdig te kunnen signaleren, wordt door VWS, SZW, UWV en de uitvoerders van de sectorplannen het aantal mensen dat ontslagen wordt, of gaat worden, het aantal mensen, dat via de sectorplannen ondersteuning krijgt in de vorm van scholing, of een van-werk-naar-werk-traject en het aantal mensen, waarvoor aanvullende dienstverlening gewenst is, nauwlettend in de gaten gehouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.