Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Het woonbeleid van de gemeente Amstelveen kan concreter

Nieuws ->

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2021

De Rekenkamercommissie van Amstelveen heeft het woonbeleid van de gemeente Amstelveen onderzocht. Daaruit blijkt, dat – hoewel het woonbeleid is gebaseerd op een consequente probleemanalyse - de omvang van de woonopgave en de gestelde doelen te weinig concreet zijn.

Om de gestelde doelen te halen, gebruikt de gemeente veel verschillende middelen, maar mist zicht op het effect van deze middelen. Ook is het nog onduidelijk of de uitvoering van het woonbeleid doeltreffend en doelmatig is. De gemeenteraad stuurt actief, maar mist strategische informatie om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen naast de Poel


Dit concludeert de Rekenkamercommissie in het rapport Evaluatie (pdf 47 pagina’s)  woonbeleid. De Rekenkamercommissie adviseert dan ook de bestaande beleidsdoelen toetsbaar te maken, de ontwikkelingen op de woningmarkt goed te volgen en regelmatig het beleid te actualiseren. De gemeente doet er goed aan op korte termijn de gezamenlijke werking van de ingezette middelen in kaart te brengen en naast de mogelijk effecten ook de belangrijkste risico’s te benoemen.

Omdat de Woonagenda begin 2020 is vastgesteld, is het nog te vroeg om nu te kunnen vaststellen hoe doeltreffend en doelmatig het beleid wordt uitgevoerd. Dit moet op een later moment worden vastgesteld. Tot slot adviseert de Rekenkamercommissie om de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad te verbeteren en om het zicht op regionale besluitvormingstrajecten en regionale informatie te vergroten.

De conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek worden aangeboden aan de raad voor bespreking in de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur en besluitvorming in de raad.

Wat doet de rekenkamercommissie en wie zitten er in? De gemeenteraad heeft de plicht om een rekenkamer of een rekenkamercommissie in te stellen. In Amstelveen is gekozen voor een rekenkamercommissie. De hoofdtaak van de rekenkamercommissie is om te onderzoeken of het gevoerde gemeentelijke beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. Met andere woorden, is het gestelde beleidsdoel bereikt en is dat bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen? De rekenkamercommissie controleert niet de boekhoudkundige jaarrekening.

Onderwerpen van onderzoek.
De rekenkamercommissie stelt zelf de onderwerpen vast, waar onderzoek naar wordt gedaan. De gemeenteraad kan wel een verzoek voor een onderzoek indienen bij de rekenkamercommissie, maar deze is niet verplicht dat onderzoek uit te voeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.