Bijgewerkt: 19 januari 2022

Hoe verder met het Stadshart?- een brief aan de bewoners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-07-2013

Een brief die vandaag 4 juli 2013 bezorgd is bij de bewoners van de Schildersbuurt en Buitenplein

Geachte heer, mevrouw,

Ruim vier weken geleden, op 3 juni, heeft de gemeente Amstelveen het nieuws over het initiatief van Unibail-Rodamco (om het winkelcentrum verder uit te breiden dan was voorzien in de Visie Stadshart 2025) naar buiten gebracht. In de communicatie aan de bewoners zijn de nodige fouten gemaakt.

Zo was het, weliswaar onbedoeld, niet duidelijk, dat het plan niet definitief was. Bovendien werd niet goed uitgelegd, wanneer de bewoners betrokken zouden worden. Daarvoor hebben wij de afgelopen weken tijdens de informatieavonden, de commissievergaderingen en in de pers onze excuses gemaakt.

Via talrijke individuele gesprekken en de informatieavonden werd al snel duidelijk, dat tegen het initiatief tot uitbreiding van het winkelcentrum in de Schildersbuurt weerstand bestond. Niet alleen van de bewoners, maar ook van de omwonenden. Veel bewoners gaven aan niet bereid te zijn om te verhuizen en niet bereid te zijn om met Unibail-Rodamco in gesprek te gaan over een regeling.

Aangezien het komen tot een goede minnelijke regeling voor de bewoners een van de belangrijkste voorwaarden uit het raadsvoorstel was, heeft het college op 12 juni besloten, dat voor hen het voorstel in deze vorm van de baan was. In de vergadering van 3 juli heeft de gemeenteraad besloten het voorstel niet te behandelen, aangezien er van een maatschappelijk aanvaardbaar plan geen sprake is (zie bijgevoegde motie).

De Visie Stadshart 2025 van de gemeente (aangenomen november 2012) staat niet ter discussie en blijft zoals die was, inclusief de noodzakelijke vernieuwing en renovatie van het Binnenhof. Wij hopen snel met Unibail-Rodamco in gesprek te kunnen gaan om te onderzoeken, of er alternatieve plannen, of wijzigingen mogelijk zijn, zodat er ook voor de bewoners van het Binnenhof meer duidelijkheid komt.

groot  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot , (CDA) wethouder Economische zaken tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013


Op het moment van schrijven van deze brief worden er overigens al gesprekken gevoerd met Unibail-Rodamco, maar die gesprekken gaan vooralsnog over het herstellen van de relatie. Tot nu toe zijn wij nog niet met Unibail-Rodamco in gesprek over een alternatief plan. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, willen we de bewoners daarover informeren en bij betrekken. In ieder geval organiseren we in september een bewonersavond.

Op de informatieavonden heeft een aantal bewoners gesteld, dat ze schade hebben geleden. Andere bewoners hebben aangegeven, dat ze ontevreden zijn over het achterstallig onderhoud aan hun huurwoning door de eigenaar. Wethouder Jan-Willem Groot heeft zowel op de informatieavonden als tijdens de commissievergaderingen van 18 en 25 juni toegezegd met de bewoners in gesprek te willen over deze onderwerpen. Onderstaand geven wij aan op welke wijze wij deze toezegging invullen.

Aantoonbare schade

Als u van mening bent, dat u door de besluiten van het college rondom de uitbreiding van het winkelcentrum aantoonbare schade heeft geleden, kunt u een brief, of e-mail met onderbouwing sturen naar de burgerraadsman van de Gemeente Amstelveen. U kunt daarvoor ook het bijgevoegde formulier gebruiken. Als u dat wenst, kunt u met hem een afspraak maken als u een nadere toelichting wil geven. Het spreekt vanzelf, dat uw berichten vertrouwelijk worden behandeld.

De burgerraadsman zal uw brieven bekijken en adviezen inwinnen, zo nodig ook bij onafhankelijke externen. Mogelijk zoekt hij tussentijds contact met u voor nadere vragen. Vervolgens brengt hij een advies uit aan het college van B&W van Amstelveen. Het college behandelt vervolgens het advies en neemt een besluit.

Voor de duidelijkheid geven wij hierbij aan dat het college de mogelijkheid heeft te besluiten het advies wel of niet over te nemen. Als u het oneens bent met het besluit van B&W, heeft u uiteraard de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Vanzelfsprekend willen wij uw brieven zo snel mogelijk behandelen. In verband met de komende vakantie periode willen wij echter iedereen voldoende de tijd geven om gedegen te kunnen reageren. Daarom kunt u tot 10 september uw brief indienen.

Deze brief kan gestuurd worden naar: Burgerraadsman Wim Beckers, Raadhuis Amstelveen Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, of Postbus 4, 1180 BA Amstelveen e-mail: w.beckers@amstelveen.nl  Als u een mondelinge toelichting wilt geven kunt u contact opnemen met de burgerraadsman voor een afspraak via de e-mail, of via telefoonnummer 020 540 4911

Achterstallig onderhoud

Op de informatieavond van 13 juni voor de huurders van de Schildersbuurt, hebben veel bewoners aangegeven ontevreden te zijn over het onderhoud aan hun woning. In de eerste plaats is dit een zaak tussen de verhuurder, in veel gevallen een aan Unibail-Rodamco gelieerde rechtspersoon, en de huurder(s).

In uw huurovereenkomst staat, wat de plichten zijn van de verhuurder en wat de plichten zijn van de huurder. De gemeente heeft hier formeel geen rol in, behalve wanneer de gebreken zodanig zijn dat Bouw- en woningtoezicht in moet grijpen. De gemeente is bereid klachten over achterstallig onderhoud, dat de verhuurder moet oplossen te verzamelen en indringend te bespreken met de verhuurder.

Ook over het achterstallig onderhoud kunt u tot 10 september uw klachten sturen naar Burgerraadsman Wim Beckers (voor gegevens zie boven). Ook over dit onderwerp kunt u persoonlijk contact opnemen met de burgerraadsman om meer informatie te verkrijgen of een toelichting te geven.

Binnenhof

De situatie voor de bewoners boven het Binnenhof is wezenlijk verschillend van die van de bewoners in de Schildersbuurt. Ook in de Visie Stadshart 2025 die door de gemeenteraad is aangenomen, wordt gesproken over renovatie van het Binnenhof. Hoe die renovatie vorm moet krijgen is nu nog niet duidelijk. Het is aan Unibail-Rodamco om hierover met een plan te komen. We weten dus ook niet, of en hoeveel woningen daarbij zullen worden betrokken. Zoals eerder gesteld, zijn we momenteel met Unibail-Rodamco in gesprek, waarbij de focus ligt op het herstel van de relatie. Zodra wordt overgegaan tot het ontwikkelen van een plan, zullen we de verschillende betrokkenen zo snel mogelijk informeren. Momenteel spreken we met de VVE van de woningen boven het Binnenhof (adres Buitenplein).

In gesprek met bewoners

In september organiseren we een bewonersavond voor alle bewoners van de Schildersbuurt en het Binnenhof. Op deze avond willen wij graag met u afspreken op welke manier de gemeente met de bewoners in overleg blijft. Eind augustus zullen wij u hiervoor een uitnodiging sturen.

We kunnen ons voorstellen, dat u eerder behoefte heeft aan een gesprek om uw specifieke situatie te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze medewerker Arjan van Rijn via: a.van.rijn@amstelveen.nl of via telefoonnummer 020 540 4911

Een korte samenvatting

Bewoners van Schildersbuurt en Binnenhof die menen aantoonbaar schade te hebben geleden kunnen tot 10 september hun claim indienen bij de gemeente, via Burgerraadsman Wim Beckers. Huurders die klachten hebben over achterstallig onderhoud aan hun woning kunnen hun klacht indienen bij Burgerraadsman Wim Beckers.

In september organiseert de gemeente een algemene informatieavond voor alle bewoners van de Schildersbuurt en het Binnenhof. Hiervoor verstuurt de gemeente eind augustus een uitnodiging. Bewoners op het Binnenhof, of uit de Schildersbuurt kunnen desgewenst een persoonlijk gesprek met de gemeente aanvragen.

Zodra de gemeente meer weet over het vervolgtraject voor de versterking van het Stadshart zal daar zo snel mogelijk over worden gecommuniceerd. Eind deze week begint in deze regio de schoolvakantie voor de basisscholen. Veel bewoners zullen de komende tijd met vakantie zijn. We verwachten niet, dat er binnen twee maanden grote ontwikkelingen rond het Stadshart zullen plaatsvinden. Zodra er zicht is op ontwikkelingen zullen we u opnieuw benaderen met informatie over de voortgang.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,  de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink    mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.