Bijgewerkt: 11 mei 2021

Honorering WH-directeur boven Balkenende-norm

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
18-07-2007

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De honorering van de directeurbestuurder van Woongroep Holland, de heer Jan van den Berg Jeths, ligt boven de zogenoemde 'Balkenende-norm', zoals het kabinet die voorstaat. Inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, vergoedingen en gratificatie bedraagt het fiscaal belastbare inkomen van Van den Berg Jeths over 2006 183.867 euro (2005: 176.800).

Daarnaast werd er voor de directeurbestuurder 48.315 euro aan pensioen afgedragen. De norm voor het honorarium is het gemiddelde fiscale ministersalaris van 158.000 euro. Het salaris van de Woongroeptopman past weliswaar binnen de bandbreedte van de adviesregeling die is opgesteld door de commissie Izeboud, die enige jaren geleden over de bezoldiging van corporatiedirecteuren adviseerde, maar in Den Haag is beroering ontstaan over de in de ogen van de politiek forse honorering die corporaties hun bestuurders en commissarissen toebedelen.

Pols en  Jan van den Berg Jeths Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Remco Pols (links) in gesprek met Jan van den Berg Jeths, directeurbestuurder van Woongroep Holland



„We hebben ervoor gekozen geen variabele componenten op te nemen in het brutosalaris van de directeurbestuurder," aldus Woongroep Holland in het jaarverslag. ,Gezien het integrale beleidsveld van de directeurbestuurder zijn wij van mening dat niet eenvoudig met worden gestuurd op gekwantificeerde targets voor een bepaald beleidsonderdeel. Het resultaat wordt in samenhang gewogen." Woongroep Holland heeft 11.257 zogenoemde verhuureenheden.

Publiek private discussie

Overheidsregels eisen van de corporaties een sobere bedrijfsvoering. Honorering van de directeurbestuurders volgens de Balkenende-norm is daar onderdeel van. Een en ander laat zich verklaren door de innige relatie in het verleden tussen beide. Inmiddels zijn de corporaties op afstand gezet, maar volledig los van de overheid zijn ze niet.

Zo genieten ze op grond van hun kerntaak, het huisvesten van mensen met een smalle beurs, fiscale voordelen. Vorig jaar wilde de Tweede Kamer en toenmalig minister Dekker weten hoeveel geld de corporaties aan hun bestuurders en commissarissen betaalden. Daar is onderzoek naar gedaan, maar de resultaten zijn nog niet vrijgegeven. De Woongroep Holland publiceert de cijfers in het jaarverslag.

„De discussie spitst zich toe op wie de hoogte van de salarissen van de bestuurders bepaalt," aldus de heer Jan van den Berg Jeths, directeurbestuurder van Woongroep Holland. „Het rijk of de raden van commissarissen c.q. de brancheorganisatie van de corporaties." „Het rijk heeft de corporaties op eigen benen gezet en dus zijn het de individuele corporaties zelf die de bezoldiging bepalen. De bandbreedte is enige jaren geleden aangegeven door de commissie Izeboud."

Van den Berg Jeths noemt het „een publiek private discussie." „De corporaties beschouwen zichzelf als private partij, het rijk vindt de corporaties echter een publieke partij." Minister Bos onderneemt momenteel pogingen om 3 miljard euro aan de sector te onttrekken omdat hij van mening is dat het publiek geld is omdat het er als subsidie is ingegaan.

„Het rijk zegt dat toch ook niet van premie C-woningen, waarvan er in het verleden de nodige zijn gebouwd? Ook die premie was publiek geld." De Woongroep-directeurbestuurder vindt het niet rechtvaardig dat het rijk vermogens van corporaties afroomt onder de noemer van het algemeen belang.

Uit een onvolledig overzicht van salariëring door corporaties aan hun bestuurders, dat het ministerie van VROM na lang aandringen NRC Handelsblad toestuurde, blijkt nog een opmerkelijk cijfer met Amstelveense relevantie. Het hoofdstedelijk Rochdale (32.774 verhuureenheden), de aanstaande fusiepartner van Woongroep Holland, betaalt 1.265.359 euro aan zijn twee topbestuurders.

Volgens NRC gaat het hoofdzakelijk om extra pensioenpremies. Van den Berg Jeths verklaart dit bedrag ook deels door kosten bij vertrek door de aanstaande fusie.


 



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.