Bijgewerkt: 9 december 2022

Hoofdredacteur Jan van Galen van RTV-Amstelveen stapt op

Nieuws -> Informatief

Bron: RTVA
21-09-2017

Hoofdredacteur Jan van Galen van RTVA stapt per 1 oktober 2017 op uit onvrede over het gemeentelijk subsidiebeleid. Het college van B en W Amstelveen heeft RTVA onlangs per brief laten weten, dat een aanvraag voor extra subsidie vooralsnog niet wordt gehonoreerd. Er komt eerst een brede enquête naar kijk- luister- en leesgedrag in Amstelveen en daarna moet discussie plaatsvinden in de gemeenteraad.

Van Galen vindt de gebrekkige financiële situatie, waarin RTVA zich al jaren bevindt onhoudbaar. 'De gemeente toont geen oog te hebben voor de taken die een publieke omroep minimaal moet vervullen. Daarbij is RTVA een leer- werkbedrijf en dat kan pas naar behoren functioneren als er geld beschikbaar is voor een paar professionals die de leerprocessen begeleiden. Daar is nu te weinig sprake van'. Het bestuur van RTVA betreurt het vertrek van Van Galen en ontwikkelt nieuwe plannen om RTVA overeind te houden. Van Galen zet zijn journalistieke activiteiten voort in zijn productiebedrijf Morton Hill Media.

Hierbij de inhoud van de brief van burgemeester Van ’t Veld en gemeentesecretaris Winthorst:

Onderzoeksfase in aanloop naar debat over toekomst lokale media

'Geacht bestuur,

Op 10 mei jl. heeft de gemeenteraad de motie "RTV Amstelveen" aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoering en toekomstperspectief van RTV Amstelveen en om daar over in het najaar van 2017 de resultaten te rapporteren.

Op 11 mei jl. heeft wethouder cultuur, Maaike Veeningen, met uw nieuwe bestuur kennis gemaakt. In dit constructieve gesprek bleek, dat u als nieuw bestuur van onze lokale omroep ambities heeft, met de wens deze op langere termijn te realiseren. Ten aanzien van uw ambities gaf u aan, dat de omroep zich nu richt op het voortzetten van het bestaande aanbod van RTV Amstelveen binnen de huidige begroting. Nieuwe initiatieven worden in de toekomst pas ontwikkeld op het moment, dat hiervoor aanvullende sponsorinkomsten beschikbaar zijn.

De gemeenteraad van Amstelveen wil een breder debat voeren over de toekomst van de lokale media in Amstelveen. Hierbij worden onderwerpen als het inrichten van een stimuleringsfonds lokale media, maar ook het bedrijfsplan van RTV Amstelveen betrokken. Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters, griffier en de voorzitter van de gemeenteraad: de burgemeester) heeft aangegeven deze discussie pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te willen voeren.

Momenteel worden de kaders, waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden uitgewerkt. Dit gebeurt in afstemming met uw organisatie. De planning is, dat dit onderzoek door een extern adviseur in het laatste kwartaal van 2017 wordt uitgevoerd. Het college is blij, dat uw bestuur niet afwachtend is, maar proactief scenario's voor een meerjaren bedrijfsplan ontwikkelt. Op 11 september jl. heeft de gemeente een concept met hierin twee uitgewerkte scenario's van u ontvangen. Het eerste scenario is de voortzetting van de huidige activiteiten, passend binnen het beschikbare subsidie. Het tweede scenario is een ambitieus perspectief waarbij er € 100.000,- aanvullende subsidie noodzakelijk is.

Gezien het voornemen van het bestuur van RTV Amstelveen om alleen nieuwe activiteiten te ontwikkelen indien er aanvullende sponsorinkomsten beschikbaar komen, het voornemen van de gemeenteraad om de brede discussie over de toekomst van de lokale media pas na de gemeenteraadsverkiezingen te voeren en het onderzoek naar de bedrijfsvoering en toekomstperspectief van uw organisatie in het laatste kwartaal van 2017, is er nu sprake van een tussenfase.

Het college dringt er bij het bestuur van RTV Amstelveen op aan om zich in deze tussenfase te richten op en te beperken tot het uitvoeren van de huidige activiteiten (conform de begroting behorende bij het scenario "de omroep voortzetten met de huidige middelen"). Voor zover u nieuwe activiteiten voorbereidt, of uitvoert, waarvoor aanvullende gemeentelijke subsidie nodig is, verzoeken wij u dit aan te houden tot na de afronding van het onderzoek en de politieke discussie over de toekomst van het medialandschap in Amstelveen.

Wij wijzen u erop, dat mocht u aanvullende activiteiten ontwikkelen dat deze geheel voor uw rekening en risico zijn. Gezien alle ontwikkelingen zal wethouder Cultuur, Maaike Veeningen, op korte termijn een bestuurlijk overleg met u plannen.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Mien Vermue, voorzitter van het Rode Kruis Amstelveen, Anne-Mieke van der Vet gemeenteraadslid van D66 en Jan van Galen hoofdredacteur RTVA maken op 24 november 2016 het programma van de Amstelveense actie Serious Kerst 2016 bekend op het Stadsplein Amstelveen naast de ijsbaan


Op 30 september 2016 meldde RTV-Amstelveen:

Jan van Galen wordt per 1 november 2016 hoofdredacteur van de lokale tv- en radiozender RTV-Amstelveen. Het bestuur van RTV Amstelveen is bijzonder verheugd over deze benoeming, die met volledige goedkeuring van de Selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan), de redactieraad van de lokale Amstelveense publieke omroep en het bestuur is genomen.

Het bestuur: 'Wij zien in Jan van Galen de gedreven en ervaren professional die RTVA verder kan laten groeien als een semiprofessionele (streek)omroep. Zijn kennis en ervaring zullen naar onze verwachting de permanente ontplooiing van talent en programma’s en de verbreding van de draagwijdte van onze zender verder stimuleren. Een geweldige stap vooruit.'

Jan van Galen: 'Het is een geweldige uitdaging om RTVA te laten doorgroeien als nieuwsmedium van betekenis. Actieve ondernemers, werknemers in het onderwijs, de welzijnssector, de cultuursector, de sportvrijwilligers, ga zo maar door, ze krijgen ruim baan voor hun meningen. Het motto is: wat doen Amstelveners met het leven en wat doet het leven met Amstelveners? De rol van de politiek daarin wordt nauwlettend gevolgd. De focus komt ook te liggen op talentontwikkeling, want daar gaan wij aan slagkracht winnen.'


Foto Amstelveen


Geen geld, geen geluk?

Sinds het begin van de lokale omroep van Amstelveen in 2005 is het vaak een bestuurlijk 'rommeltje' geweest. Het toenmalige bestuur van de gemeente Amstelveen twijfelde aan het functioneren van de Stichting Straal en Maurice van der Bijl, voorzitter die toen de lokale radio- en televisie uitzendingen verzorgde. De gemeente Amstelveen heeft hieromtrent aanvullende informatie gevraagd bij het Commissariaat voor de Media. Naast de bestaande indruk dat het PBO onvoldoende functioneerde, zette de gemeente vraagtekens bij de wijze, waarop het stichtingsbestuur van de omroep is ingevuld. Straal is van het toneel verdwenen.

Het Commissariaat van de Media heeft de Stichting RTV-Amstelveen op 16 oktober 2006 een zendmachtiging verleend tot 24 augustus 2009. 'Omdat de lokale omroep een belangrijke bijdrage kan leveren aan onder meer de lokale informatievoorziening, de maatschappelijke samenhang, de gemeentelijke informatievoorziening en de lokale democratie '- stond in een document op de gemeentelijke website. De nieuwkomer, omroep RTV Amstelveen kreeg toen vanaf 2007 € 40.000 subsidie per jaar.

Op donderdagavond 22 maart 2007 zette de nieuwe omroep RTV Amstelveen haar deuren wijd open voor een 'Open Huis' in het voormalige Eneco kantoorgebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan 15-17. De vele medewerkers, raadsleden en geïnteresseerden mochten bij de nieuw op poten gezette lokale omroep rondkijken. Algemeen manager Fred Foeken maakte met de vele gasten een praatje en vertelde met een eindeloos enthousiasme van alles over 'zijn' missie. Het was niet makkelijk, want de financiële ruïnes van de vorige omroep, moesten eerst worden opgeruimd. Dit lukte met de steun van wethouder Frans Hellendall (VVD)
(€ 40.000) en de Amsterdamse Stichting Global Start.

Maar de omroep heeft geen geluk met haar hoofdredacteuren. Hoofdredacteur René Blankers stopte bij de omroep in 2012 en na Peter Leemeijer die in januari 2013 na een langlopend conflict met een verschil in visie tussen het bestuur, moest opstappen, kwam televisiepresentator Bert Kuizenga in maart 2013 als hoofdredacteur werken. De financiële middelen van de omroep waren niet genoeg om hem zijn salaris te betalen en dus stapte hij ook op. Daarna was het de beurt aan Tim Lechner die per 1 januari 2016 stopte als interim hoofdredacteur. De tot nu toe de laatste hoofdredacteur Jan van Galen stapt ook op om financiële redenen.

Op 10 mei 2017 in een motie door de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA, OCA en ChristenUnie met de titel 'RTV Amstelveen' (M4B) ingediend, wordt het college verzocht om:

• Op korte termijn RTV Amstelveen te voorzien van ondersteuning om onder regie van de gemeente financieel inzichtelijk te krijgen hoe de organisatie redelijkerwijs rond kan komen.

• Medio najaar 2017 hierover te rapporteren, als ook RTV Amstelveen te verzoeken met een toekomstig bedrijfsplan te komen inclusief financiële raming, zodat dit als discussie kan dienen voor de raad.

• Voor 2017 een éénmalig bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor RTV Amstelveen, zodat het behoud van de stageplekken voor de huidige stagiairs niet in het geding komt.

De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.