Bijgewerkt: 21 maart 2023

Horecanota Amstelveen 2008

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-08-2008

Wethouder economische zaken, Jan-Willem Groot (CDA) sprak op dinsdag 14 augustus 2008 tijdens een persbijeenkomst over de nieuwe horecanota van Amstelveen. Het is een beleidsnota samengesteld in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland, met als doel om de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Amstelveense horecasector in beeld te brengen en op basis daarvan een gemeentelijk beleid te formuleren. Het invoeren van de exploitatievergunning brengt in beginsel extra administratieve lasten met zich mee.


Omwille van openbare orde, veiligheid, milieu en leefbaarheid is deze vergunning noodzakelijk. De gemeente doet er echter alles aan om de invoering van de exploitatievergunning te compenseren door klantvriendelijke maatregelen: de vergunning hoeft slechts eens in de vijf jaar te worden aangevraagd, alle formulieren worden gedigitaliseerd, de terrasvergunning wordt geïntegreerd in de exploitatievergunning.

JW Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Han van Wel, hoofd afdeling communicatie (l) en wethouder Jan-Willem Groot tijdens de persbijeenkomst


De verhoging van administratieve lasten worden daardoor zeer beperkt. Bij het verruimen van de horecabestemmingen in genoemde gebieden zal telkens een afweging gemaakt dienen te worden tussen het ondernemersschap en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De gemeente wil:

1. De vestigingsklimaat versterken en verbeteren van de horecaondernemers,

3. Meer ruimte bieden aan bestaande en nieuwe horecavestigingen,

4. De dienstverlening verbeteren aan de horecaondernemers;

5 Knelpunten en belemmeringen wegnemen

Daarnaast willen ze convenanten afsluiten op gebieden, waar veel horeca is, zoals bij Buurt over Ouderkerk, onder andere de restaurants aan de Amstelzijde, Het Jagershuis en Lute. Maar ook Brasserie Paardenburg, die vreemd genoeg op hun website het adres in Ouderkerk aan de Amstel voert, terwijl de Brasserie op Amstelveens grondgebied staat.

Paardenburg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Schizofrenie aan de Amstelzijde. Brasserie Paardenburg beweert ook dat het restaurant in Ouderkerk staat, maar in de werkelijkheid staat de brasserie in Amstelveen


Het evenementbeleid in het Stadshart moet meer worden gestimuleerd en een regionaal toeristisch beleid moet nog ontwikkelen. Ook wordt er vermeld 'In de bestemmingsplannen al de ruimte bieden in het Stadshart, Buurt over Ouderkerk, Bovenkerk en Uilenstede'.

De huidige situatie

De horeca in Amstelveen scoort in vooral in de drankensector lager dan gemiddeld in de regio. In de restaurantsector zijn echter alleen in Amsterdam en Aalsmeer hogere aantallen horeca gelegenheden te vinden. In Amstelveen zijn gemiddeld minder horeca-inrichtingen dan in de buurgemeenten.

In de horecanota is niet nader ingegaan op de hotelsector. Het is de bedoeling op basis van de horecanota een notitie 'hotels' op te stellen. In deze notitie zal nader worden ingegaan op de regionale en plaatselijke hotelmarkt en de implicaties daarvan voor de hotelontwikkelingen in Amstelveen. In dit kader zal ook rekening worden gehouden met het onderzoek van de Stadsregio Amsterdam met betrekking tot de verblijfsaccommodaties in de regio.

Uit onderzoeken is gebleken dat de bewoners en ondernemers van Amstelveen in het algemeen tevreden zijn over de horeca. Toch geven zij wel aan dat zij specifieke uitgaangelegenheden (onder meer voor jongeren) en kwalitatief hoogwaardige restaurants (voor zakelijke lunches en diners) in Amstelveen missen.

BIBOB

De handhaving van de wet- en regelgeving met betrekking tot de horeca zal bij de gemeente op basis van de horecanota een hogere prioriteit krijgen. De wijze waarop de gemeente gaat handhaven, zal jaarlijks worden aangegeven in het handhavingsprogramma.

Met betrekking tot het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorwaarden, die betrekking hebben op de horeca in de gemeente Amstelveen, hebben de politie (Amsterdam-Amstelland) en de gemeente Amstelveen beiden een rol te vervullen.

De politie houdt zich in eerste instantie bezig met het algemeen toezicht in de openbaren ruimte, de openbare orde en veiligheid rondom horeca locaties. Daar waar nodig zal zij handhavend optreden. Een ander punt, dat in dit verband van belang is, betreft de Wet BIBOB (Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). Dankzij deze wet hebben bestuursorganen een instrument om de integriteit van aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen. De Wet BIBOB is een nieuw bestuurlijk instrument dat aansluit bij een heel scala aan instrumenten ter bescherming van de integriteit van de overheid.

Het gemeentelijk horecabeleid is geldig tot 2012 en na deze periode van 4 jaar wordt het beleid weer geëvalueerd en de nodige aanpassingen doorgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.