Bijgewerkt: 18 september 2021

Huisvesting Stichting Villa Randwijck

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-10-2013

Wethouder Herbert Raat (VVD) informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Stichting Villa Randwijck is in 2011 opgericht en bezig met de ontwikkeling van activiteiten voor sociale samenhang, vooral met als doelstelling in een eigen gebouw, ‘Villa Randwijck’, een sociaal centrum te beheren van waaruit activiteiten ontplooid kunnen worden. De stichting zou dat willen doen in het voormalige hoofdgebouw van de Michiel de Ruyterschool aan het Catharina van Clevepark 10.

Het vorige college heeft in 2010 het besluit genomen dit gebouw te behouden voor maatschappelijke doeleinden. Leden van zowel het vorige college als het huidige, hebben mondeling verklaard, dat het gebouw voor de stichting beschikbaar zou zijn na het beëindigen van de onderwijsfunctie.

de ruyterschool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gebouw van de voormalige Michiel de Ruyterschool aan het Catharina van Clevepark 10, waar de Stichting Villa Randwijck zou gehuisvest worden


Stichting Villa Randwijck heeft haar plannen geschreven met het oog op het beheren van dit gebouw. Het beoogde gebouw blijft echter nodig voor het huisvesten van het groeiend aantal leerlingen op de scholen in Randwijck. De gemeente heeft een onderwijshuisvestingsplicht en wil, dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan.

Momenteel wordt het gehele gebouw gebruikt door de Roelof Venemaschool vanwege de geplande nieuwbouw van deze school. De leerlingen zijn inmiddels verspreid over vier locaties. Naar verwachting kan de nieuwe Roelof Venemaschool in het voorjaar van 2015 worden opgeleverd. Dan krijgen alle leerlingen weer in één gebouw onderwijs.

Het ziet er naar uit, dat nadat de leerlingen van de Roelof Venemaschool uit het gebouw aan het Catharina van Clevepark zijn vertrokken, leerlingen van de Michiel de Ruyterschool hier worden gehuisvest. Het huidige schoolgebouw aan de Laan Rozenburg is te klein om alle leerlingen onder te brengen. De gemeente wil zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande schoolgebouwen in plaats te moeten investeren in dure nieuwbouw.

Het pand aan het Catharina van Clevepark is dan ook voorlopig niet beschikbaar voor de stichting Villa Randwijck. Het zoeken naar alternatieve locaties in Randwijck heeft voorlopig niets opgeleverd. De gemeente onderzoekt op dit moment, of leegstaande kantoorruimte een optie is.

De stichting kan wel:

- Ruimte huren in het Go Centrum

- Ruimte huren in Pluspunt

- Ruimte huren in Nifterlake

- Incidenteel lokalen scholen gebruiken/huren

Villa Randwijck is ervan op de hoogte, dat de gemeente op lange termijn geen zekerheid kan geven over het gebruik van de locatie aan het Catharina van Clevepark. In ieder geval is er in 2014 nog geen permanente ruimte beschikbaar. De stichting is hierover zeer teleurgesteld en heeft een handtekeningenactie gestart. Met het oog op een subsidieaanvraag voor 2014 heeft de stichting onderzocht, of zij ook zonder eigen gebouw activiteiten voor de wijk wil blijven organiseren. Het blijkt, dat er animo is om zelfs meer activiteiten in 2014 te ontwikkelen, ook zonder eigen ruimte.

Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.