Bijgewerkt: 26 mei 2024

In 2006 wordt het BurgerServiceNummer ingevoerd

Nieuws -> Overheid

Bron: Programma BSN
20-04-2006

BSN voor de burger

In 2006 wordt het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het BSN is gelijk aan het huidige sociaal-fiscaalnummer (Sofi-nummer). Het BSN bestaat dus ook uit negen cijfers. Waar het Sofi-nummer vooral gebruikt wordt in contacten over fiscale aangelegenheden, krijgt het BSN een breder gebruik.

Het BSN gaat door (overheids)organisaties gebruikt worden in de communicatie met u als burger. Daar waar dat wettelijk is toegestaan, zal het BSN ook gebruikt worden voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen (overheids)organisaties onderling.

Verschillende sectoren (Zorg en Onderwijs) gaan het BSN gebruiken als uniek persoonsnummer. Met dit unieke persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar worden uitgewisseld. Bovendien draag het BSN bij aan de bestrijding van identiteitsfraude.

Oftewel, het BSN leidt voor burgers tot een betere dienstverlening, verlichting van administratieve lastendruk en bestrijding van identiteitsfraude. Daarnaast is het BSN een belangrijke voorwaarde bij de totstandkoming van eenmalige gegevensverstrekking. Eén nummer in de verschillende administraties van de overheid, maakt het onderling uitwisselen van persoonsgegevens (daar waar dat wettelijk is toegestaan) eenvoudiger.

BSN voor de overheid

Het burgerservicenummer (BSN) is een onmisbare bouwsteen als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de (elektronische)dienstverlening van de overheid. De overheid kan, binnen de wettelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld, gegevens betrouwbaar en efficiënter uitwisselen. Dat leidt niet alleen tot een betere dienstverlening, maar ook tot verlichting van administratieve lasten en bestrijding van identiteitsfraude.

Bovendien is het BSN een belangrijke voorwaarde bij de totstandkoming van eenmalige gegevensverstrekking. Immers één nummer in de verschillende administraties van de overheid maakt het onderling uitwisselen van persoonsgegevens (daar waar dat wettelijk is toegestaan) door overheidsorganisaties eenvoudiger.

BSN voor bedrijven

In 2006 verandert het sofi-nummer in het burgerservicenummer (BSN). Overal waar op dat moment het sofi-nummer is gecommuniceerd zal moet dus in 2006 het BSN worden gebruikt. Voor werkgevers zal dit betekenen dat er in personeelssystemen en –formulieren wijzigingen moeten worden aangebracht.

In ieder geval als er wordt gesproken over het sofi-nummer. De regelgeving met betrekking tot het gebruik van het BSN (voorheen sofi-nummer) blijven gelijk aan de huidige wet- en regelgeving. Iedereen die staat ingeschreven in de GBA krijgt automatisch het BSN. Het nummer blijft gelijk aan het sofi-nummer. Het BSN op zichzelf geeft geen rechten. Oftewel, wanneer iemand een BSN heeft wil dat niets zeggen over het feit of iemand wel of geen arbeid mag verrichten.

Invoeringsdatum BSN

Gezien de huidige status van de parlementaire behandeling van de Wet Algemene Bepalingen BSN wordt het BSN niet voor de zomer ingevoerd. De invoering gaat dus over de zomer heen. Er moeten nog de nodige stappen worden gezet in het parlementaire traject. Daarnaast dringen de gemeenten erop aan de invoering niet in of direct na de zomer te laten plaatsvinden. De invoeringsdatum van het BSN zal dus in het najaar van 2006 maar niet later dan op 1 januari 2007 liggen

In mei levert het programmabureau BSN de beheervoorziening BSN op en wordt deze overdragen aan het Agentschap BPR. BPR zal het beheer van de beheervoorziening en van de website: www.burgerservicenummer.nl (voorheen Landkaart) op zich nemen. Op 1 juli houdt het programmabureau BSN op te bestaan, omdat alle producten die het programmabureau levert dan gereed en overgedragen zijn. De voorlichting aan gebruikers en gemeenten, het aansluiten van gebruikers op de BV BSN en de feitelijke invoeringsvoorbereidingen worden dan overgenomen door Agentschap BPR en BZK/Directie IIOS.

Website: Programma BSN

Link: Voor de totstandkoming van het BSN is een speciaal programmabureau ingericht dat is ondergebracht bij Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie van de overheid)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.