Bijgewerkt: 28 januari 2022

Informatie van Zonnehuisgroep Amstelland over de inspectielijst

Nieuws -> Informatief

Bron: Zonnehuisgroep Amstelland/Rijksoverheid
06-07-2016

Petra van Werkhoven, bestuurssecretaris van de Zonnehuisgroep Amstelland meldt, dat: 'Wij gisteren met verbazing zagen, dat Zonnehuisgroep Amstelland op de inspectielijst (pdf 4 pagina’s), die gisteren gepubliceerd is, is ingedeeld in categorie 2: De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. Dit was bij ons niet eerder bekend en wij hadden dit op grond van het enige toezichtbezoek, dat de inspectie ons vorig jaar heeft gebracht, niet verwacht.

Wij hebben meteen om een toelichting gevraagd van de inspectie en vanochtend heb ik de inspectie daar wederom om gevraagd. We blijven echter wachten op een toelichting van hen. Wij vinden het jammer, dat wij onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, relaties en buurtgenoten die vragen hebben, nu niet kunnen uitleggen waarom wij op grond van bijgaand inspectierapport in categorie 2 staan. Indien wij meer informatie hebben, zal ik u daarover informeren. Ik verwijs u graag naar het nieuwsbericht op onze website; http://www.zhga.nl/nieuws/inspectierapport .'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Verpleeghuis 'De Luwte' van de Zonnehuisgroep Amstelland biedt verpleegzorg voor cliënten met een lichamelijke beperking en dementie


Lijst 150 verpleegzorginstellingen

De IGZ heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli publiceerde de IGZ een eindrapport over het toezicht op deze 150 verpleegzorginstellingen. De lijst met de betrokken zorginstellingen wordt aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden. Tegelijkertijd maakt de IGZ deze lijst openbaar op haar website.

In dit eindrapport staan de algemene bevindingen en de conclusies uit het intensief toezicht weergegeven. Het gaat hierbij om het toezicht over de gehele periode van 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. De rapporten van de inspectiebezoeken die in het kader van dit intensief toezicht hebben plaatsgevonden aan locaties van deze verpleegzorginstellingen, zijn al eerder gepubliceerd op www.igz.nl.

Selectie van de verpleegzorginstellingen

In december 2014 is een lijst met 150 verpleegzorginstellingen vastgesteld op basis van een risicoanalyse. De selectie van de verpleegzorginstellingen die op de lijst staan is op basis van een interne analyse die de inspectie jaarlijks uitvoert. Deze lijst wordt gaandeweg het bezoekjaar bijgesteld op basis van nieuwe informatie.

Peildatum 15 maart 2016

Het oordeel van de IGZ op 15 maart 2016 over de betrokken zorginstellingen is gebaseerd op de bevindingen van het toezicht. Deze toezichtresultaten, zoals oordelen uit inspectiebezoeken, calamiteitenrapportages en oordelen op basis van een bestuursgesprek zijn gewogen en vertaald naar vervolgactiviteiten en een indeling in 4 categorieën. Alle ontwikkelingen in de zorginstellingen ná 15 maart 2016, of dit nu een positieve of negatieve ontwikkeling is, maken geen onderdeel uit van het rapport en hebben daarmee logischerwijze geen invloed gehad op de plaats in een van de 4 in het eindrapport opgenomen categorieën.

De inspectie stelt vast dat instellingen niet stil zitten en hard werken om de tekortkomingen aan te pakken en verbetering door te voeren. Ook is de inspectie alweer bij een aantal instellingen op bezoek geweest. Als de inspectie de rapporten met de bevindingen van deze bezoeken klaar heeft, worden ze volgens de gebruikelijke procedure openbaar gemaakt.

Er kunnen grote verschillen bestaan tussen locaties. De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen laat zien. Ook kunnen er op meerdere locaties tekortkomingen zijn. Zoals uit het onderzoek blijkt, stuurde een derde van deze 150 instellingen onvoldoende op kwaliteit en veiligheid van de zorg. In deze situaties heeft de inspectie zorgen over de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de gehéle instelling.

Categorieën

De lijst met 150 instellingen is door de IGZ onderverdeeld in vier categorieën. De samenstelling geeft de stand van zaken weer op 15 maart 2016. Het kan dus zijn dat de situatie inmiddels is gewijzigd. Voor een eventuele zienswijze van de betrokken organisatie wordt verwezen naar de website van de desbetreffende instellingen zelf.

De onderverdeling in categorieën is als volgt:  1. Intensief vervolgtoezicht

  2. Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan.


2. Vervolgtoezicht

De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo, of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4).

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig

De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2).

4. Toezichttraject afgesloten

Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

Update 06-07-2016: de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn verzocht om de lijst met namen van 150 verpleegzorginstellingen openbaar te maken. De inspecteur-generaal van de IGZ zond op 5 juli 2016 deze brief aan de staatssecretaris (pdf-bestand, 99 kB) met de onderstaande lijst met namen als bijlage. Download hier de lijst (pdf 4 pagina’s, 212 kB).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.