Bijgewerkt: 24 maart 2023

Informatieblad woninginbraken in Amstelveen eerste vier maanden van 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-07-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de feiten van woninginbraken en tegenmaatregelen in Amstelveen in de eerste vier maanden van 2018, dus januari t/m april.

'Geachte raad,

Graag bieden wij u hierbij de factsheet woninginbraken aan. In de factsheet treft u een overzicht van het aantal woninginbraken in de eerste vier maanden van 2018 en de maatregelen die worden ingezet in de strijd tegen de woninginbraken.

Hoewel op dit moment nog geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de inbraakcijfers in de rest van dit jaar, lijkt het er op basis van de eerste voorlopige, nog niet geëvalueerde cijfers over mei en juni op dat de inzet van het tijdelijk in-brakenteam van de politie afgelopen voorjaar en extra voorlichtingsinspanningen van de gemeente een drukkend effect hebben op het aantal inbraken.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende van dienst te zijn. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst en de burgemeester, Bas Eenhoorn.

1. Cijfers woninginbraken. De gemeenteraad van Amstelveen wordt periodiek geïnformeerd over de woninginbraakcijfers in de gemeente Amstelveen en de  inspanningen om het aantal inbraken terug te dringen. Hierbij ontvangt u de factsheet over de periode januari 2018 tot en met 30 april 2018. Wij volgen hiermee de eerste van de drie rapportageperiodes van de Regionale Veiligheidsrapportage (RVR) 2018. De inbraakcijfers zijn afgezet tegen dezelfde rapportageperiode 2017.

Foto Amstelveen
Het aantal inbraken in de rapportageperiode ligt weer rond het niveau van 2014 en 2015.

De toename van het aantal inbraken (38%) is opmerkelijk omdat de inbraakcijfers over de gehele eenheid een daling laten zien van 10%. Een duidelijke verklaring voor deze stijging in Amstelveen ontbreekt. De inspanningen van zowel politie als gemeente Amstelveen - inclusief extra inzet tijdens het Donkere Dagenoffensief (DDO) – zijn onverminderd groot, zeker in vergelijking met andere gemeenten binnen de regio. Daarnaast stijgt het aantal woningen, waarbij inbraakwerende maatregelen zijn getroffen gestaag. Ook het aantal Whatsapp buurtpreventiegroepen is behoorlijk gestegen.

De tijdelijke extra inzet van een inbrakenteam van de politie lijkt vruchten af te werpen. Door de extra capaciteit heeft de politie meer onderzoek kunnen verrichten en het net rond de inbrekers strakker aangetrokken. Er loopt een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Zuid-Amerikaanse bendes. Wij verwachten deze effecten terug te zien in de tweede rapportageperiode van de RVR (mei tot en met augustus).

De inbraken doen zich voor in geheel Amstelveen. In vrijwel alle buurten is sprake van een stijging. Een duidelijke hotspot ontbreekt.

Foto Amstelveen
Foto Amstelveen
1 Door een incongruentie (niet passend) in de registratie is er een beperkt verschil zichtbaar in het overzicht pogingen woninginbraak 2017 per subbuurt en het maandoverzicht.

2. De aanpak 2.1. Politie Inbrakenteam. De politie is in het eerste kwartaal gestart met een tijdelijk inbrakenteam. Hoewel op dit moment nog geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de inbraakcijfers in de rest van dit jaar, lijkt het er op basis van de eerste voorlopige cijfers op dat de inzet van het inbrakenteam een drukkend effect heeft op het aantal inbraken.

Capaciteit. De zichtbaarheid van de politie in de wijk is een structureel aandachts- en gesprekspunt met de politie. Er is sprake van een spanningsveld tussen de vraag om extra agenten in de gemeente enerzijds en de regionale en landelijke prioritering anderzijds. Het kabinet heeft besloten dat er extra geld wordt uitgetrokken voor het aantrekken van zo’n 1100 agenten. Hiervan krijgt de Eenheid Amsterdam-Amstelland er 60, terwijl er om 500 extra agenten was verzocht.

Opsporing Technische hulpmiddelen. Tijdens het Donkere Dagen Offensief is ANPR, Automatic NumberPlate Recognition, ingezet. Dit heeft niet direct geleid tot aanhoudingen van inbrekers, wel tot de herkenning en staande houding van potentiele inbrekers met inbrekerswerktuigen bij zich.

Daderregie. Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Buurtonderzoek. Na iedere woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek.

Aandacht voor nazorg. De wijkagenten voeren in de regel nazorg gesprekken met slachtoffers van woninginbraak. Slachtoffers van een woninginbraak worden geïnformeerd over de mogelijkheid een huiskamerproject te organiseren, waarbij de politie aanwezig is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Preventiedagen/avonden. De opzet van de voorlichting is enigszins aangepast en het accent verlegd van algemene naar doelgroep voorlichting.

Burgerparticipatie. Inwoners van Amstelveen spelen een belangrijke rol bij de voorkoming en opsporing van criminaliteit. Met het oog daarop zet de politie met grote regelmaat de tekstkar in. Daarnaast communiceert de politie actief via Facebook en Whatsapp.

Informatiegestuurd Politie Optreden. Bij de inzet van politiecapaciteit wordt actief gebruik gemaakt van predictive policing. Bij deze methode worden gegevens uit het verleden gebruikt omdat zij een redelijk goede garantie kunnen geven voor de toekomst.

2.2. Gemeente Amstelveen. Naast de reguliere activiteiten als •voorlichting, •ondersteuning bij bewonersinitiatieven, • preventiebezoeken en •subsidiering, is de gemeente ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, zoals • Last onder dwangsom inbrekerswerktuig. Aan personen die worden aangetroffen met inbrekerswerktuigen, wordt een LOD opgelegd. Worden zij daarna nogmaals met inbrekerswerktuigen worden aangetroffen, dan wordt de last van € 2.500 verbeurd verklaard. De LOD is 4 x opgelegd. • Er is overlegd met het ministerie van J&V en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit heeft geresulteerd in een vervolgafspraak om als gemeente aan te haken bij een landelijke ‘Harm Alarm’- preventiecampagne. Met politie wordt gesproken over een effectievere inzet van de handhavers bij aanpak woninginbraken.

2.3. Inzet inwoners. De gemeente ondersteunt inwoners van Amstelveen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van Amstelveen. Dat gebeurt door middel van • subsidiëring (hang- en sluitwerk, kleine veiligheidsprojecten), • voorlichting- en informatieverstrekking (onder andere in de vorm van bijeenkomsten, via (digitale) media).

• Preventiebezoek. Met de politie zijn afspraken gemaakt over het delen van informatie. Dit maakt het mogelijk slachtoffers van woninginbraken rechtstreeks te benaderen met het aanbod van een preventiebezoek aan huis. Van deze mogelijkheid wordt beperkt gebruik gemaakt. • Whatsappgroepen. De gemeente besteedt regelmatig aandacht aan de toegevoegde waarde van Whatsapp buurtpreventiegroepen. We zien dat het aantal groepen nog steeds stijgt. •    Pilot WAPA (Whatsapp Politie Applicatie), waarbij whatsappbeheerders rechtstreeks contact kunnen onderhouden met (meldkamer) politie. Met deze pilot wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Investeer in Whatsapp buurtpreventie’ van de gemeenteraad van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.