Bijgewerkt: 11 mei 2021

Investeringsbijdrage parkeervoorzieningen sociale woningbouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-08-2008

B en W van Amstelveen stellen de raad een subsidieregeling voor om de sociale woningbouw een impuls te geven. Dit is nodig om de doelstelling uit de Woonvisie te halen. De Woonvisie beoogt verscheidenheid in de samenstelling van de Amstelveense bevolking te realiseren.

Daarnaast stelt B en W de raad voor om de bouwkavels voor sociale woningbouw in erfpacht uit te geven. Dit met het oog op het behoud van de sociale woningvoorraad en de lage grondprijs voor sociale huurwoningen.

Subsidieregeling

Sociale woningbouw is voor een aanzienlijk deel gepland in bestaand stedelijk gebied. Sociale woningbouw op deze locaties is moeilijk te realiseren door de parkeerproblematiek op binnenstedelijke locaties. Regelmatig zijn projecten waarvan sociale woningbouw een groot onderdeel uitmaakt te weinig rendabel om de bijbehorende parkeervoorzieningen te realiseren.

€ 10.000

B en W stellen voor een investeringsbijdrage van € 10.000.- te verlenen per parkeerplaats bij een sociale huurwoning in een half open parkeervoorziening. Dit gebeurt alleen bij projecten die anders dreigen te stranden op de financiële haalbaarheid. B en W stellen de raad voor deze subsidieregeling een bedrag van 3,5 miljoen euro te reserveren. Dit bedrag is mede gebaseerd op rijkssubsidies die de gemeente verwacht te ontvangen voor stimulering van sociale woningbouw.

Parkeervoorzieningen

Uit de onderzochte mogelijkheden is deze regeling als best denkbare optie naar voren gekomen. Door deze oplossing kunnen voldoende sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Daarnaast kan ook voldaan worden aan het parkeerbeleid en kan de kwaliteit van de buitenruimte worden gewaarborgd. De verwachting is dat deze regeling de benodigde financiële ruimte biedt om sociale woningbouw in bestaand bebouwd gebied te realiseren.

De inpassing van parkeervoorzieningen moet plaatsvinden met behoud van kwaliteit in de buitenruimte. Deze buitenruimte is in de stedelijke gebieden relatief schaars. Daarom moeten vaak parkeervoorzieningen worden gebouwd. De kosten die dit met zich brengt, vormen nu vaak een te hoge drempel om zo’n plan met sociale woningen te kunnen realiseren.

Het bedrag van € 10.000,-- subsidie per gebouwde parkeerplaats is gebaseerd op een norm voor de kosten van een half open parkeerplaats. Deze bedraagt ongeveer € 20.000.-s

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols (PvdA) en wethouder Financiën Frans Hellendall (VVD) tijdens de persbijeenkomst in het raadhuis


Erfpacht

In de huidige situatie maakt de gemeente bij de uitgifte van grond geen verschil in voorwaarden, maar wel in prijs tussen sociale huur en andere woningbouw.

Woningcorporaties en ontwikkelaars betalen bij het huidige beleid voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen in de kernvoorraad voor de (bouwrijpe) grond per woning € 12.000 en € 24.000,- voor overige sociale huur. Ter vergelijking: de grondprijs voor de goedkoopste categorie koopwoningen bedragen ongeveer

€ 40.000,-.

Met het uitgeven van grond in erfpacht speelt de gemeente in op de huidige prijsstijgingen op de grond- en woningmarkt. De voorgestelde erfpachtregeling geldt alleen voor sociale woningbouw en bijbehorende parkeerplaatsen. In de regeling wordt opgenomen dat huurwoningen alleen met instemming van de gemeente aan de sociale huurvoorraad kunnen worden onttrokken (zoals door huurverhoging of verkoop). Dit biedt meer garantie (dan er nu bestaat) op behoud van de sociale huurwoningen. Daarnaast komt bij onttrekking aan de sociale voorraad de waardestijging van de grond toe aan de gemeente.

De gemeenteraad besluit naar verwachting op 10 september 2008 over de voorstellen, na behandeling in respectievelijk de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 26 augustus en de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 28 augustus.

De Vlaardingse aanpak

Vlaardingen was één van de gemeenten die grond alleen in erfpacht uitgaven. In de jaren '90 is er voor gekozen om dit systeem te verlaten, eerst alleen voor bedrijfsterreinen, vanaf 1997 ook voor woningen. Nieuwe bouwkavels worden nu verkocht en bestaande erfpachters kunnen opteren voor verwerving van de grond.

Op dit moment is ongeveer 40% van de destijds bestaande erfpachtcontracten daadwerkelijk omgezet. Een rekensystematiek voor de bepaling van de in rekening te brengen aankoopsom is door de raad vastgelegd waarbij de blote eigendom en het bestaande erfpachtrecht separaat worden gewaardeerd. Ook corporaties hebben kunnen kiezen voor verwerving van de grond, maar zij hebben dit om financiële redenen niet gedaan.

Aankoop volgens bovengenoemd systeem zou voor hen namelijk veel duurder uitpakken dan continuering van de bestaande erfpachtrelatie. Ook nieuwe bouwkavels voor sociale woningbouw worden nog in erfpacht uitgegeven (voor 50 jaar met vijfjaarlijkse canonherziening aan de hand van de renteontwikkeling). Alleen waar corporaties gaan uitponden dient de grond door hen te worden gekocht om vervolgens te worden doorverkocht.

De grondprijzen worden daarbij in zoverre gematigd, dat de bepaling van de grondwaarde zich richt op de waarde bij gebruik voor huurwoningen. Het is daarbij de bedoeling dat dit voordeel aan de eerste kopers ten goede komt. In aanvulling daarop is de afspraak gemaakt dat zowel gemeente als corporaties de opbrengsten van deze verkopen aan de Vlaardingse volkshuisvesting ten goede laten komen. Zo heeft Vlaardingen er dus voor gekozen via erfpacht greep te houden op de grond onder sociale huurwoningen indien daarvoor geen marktconforme prijs wordt betaald.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.