Bijgewerkt: 8 december 2023

Kadernota 2014 van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-06-2013

Anticiperen op beleidsvoornemens Kabinet Rutte II

Hoewel de consequenties en gevolgen van de beleidsvoornemens van Kabinet Rutte II nog niet helemaal duidelijk zijn, houdt het College van Amstelveen er in de Kadernota 2014 zoveel mogelijk rekening mee. Burgemeester en wethouders zetten hiermee de bestaande lijn voort om proactief de financiële situatie te actualiseren en (bij) te sturen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de Kadernota op 3 juli 2013.

Zoals het er nu naar uit ziet, moet Amstelveen door taakoverdracht van het Rijk naar gemeenten (decentralisaties in het sociale domein), kortingen op het gemeentefonds (geld wat de gemeente van het Rijk ontvangt om taken uit te voeren) en stagnatie van de ruimtelijke projecten door de crisis vanaf 2015 jaarlijks 7,5 miljoen euro bezuinigen.

Van de bezuiniging van 7,5 miljoen euro heeft 2 miljoen euro betrekking op de decentralisaties. Voorstel is om dit binnen het domein zelf op te lossen. De gemeente moet het takenpakket zo inrichten, dat uitgaven hierin passen. Uitgangspunt blijft, dat mensen die (tijdelijk) niet zelf voor  hun primaire voorzieningen kunnen zorgen een beroep op de gemeente kunnen doen. Dit vraagt om keuzes in het voorzieningen-aanbod en doet een groot beroep op de zelfredzaamheid en eigen bijdrage van Amstelveners.

raadzaal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen


De budgetten van de harde sector bestaan kortweg uit gelden voor wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, riolen, afval en begraafplaats Zorgvlied. Hier staat 45 miljoen euro voor in de begroting. In de Kadernota is taakstellend een ombuigingsbedrag van  2 miljoen euro voor deze sector opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling van 2014 komt het college met voorstellen om 1,4 miljoen euro te bezuinigen door efficiency en effectiviteitbevorderende maatregelen. De overige 0,6 miljoen euro komt bij de opstelling van een nieuw bestuurlijk programma, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, aan de orde.

Door de economische crisis staan veel ruimtelijke projecten stil of zijn zelfs helemaal afgelast. Hierdoor vallen niet alleen de inkomsten van de verkoop van grond weg, maar ook de dekking voor een substantieel deel van de gemeentelijke organisatie. Het college wil dit oplossen zonder extra budgettaire problemen. Gegeven de omvang van de problematiek, kan dit forse personele en organisatorische consequenties hebben.

Uiterlijk begin 2014 komt het college met een rapportage die inzicht biedt in de meerjarige gevolgen van de ‘krimp’ en de als gevolg daarvan te treffen maatregelen (inhoudelijk, organisatorisch en budgettair). Hiernaast moet er zo’n 2 miljoen euro bezuinigd worden op ondersteunende functies. Efficiency en effectiviteitbevorderende maatregelen moeten hier aan bijdragen.

Overige taken

Er moet nog 1,5 miljoen euro bezuinigd worden op overige taken en producten. In samenhang met afwegingen omtrent nieuw beleid stelt het college voor de keuzes hiervoor te betrekken bij de opstelling van een nieuw bestuurlijk programma na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Nieuw beleid

Het college is terughoudend met nieuw beleid, maar heeft in de begroting 2014 eenmalig 450.000 euro beschikbaar. Momenteel is hiervan 315.000 euro gereserveerd voor zaken als het Energiebeleidsplan, Onderwijskwaliteitsimpuls, RTV Amstelveen, Alcoholpreventie, Jongeren op Gezond Gewicht en Schoolmaatschappelijk werk. De overige 135.000 euro kan in overleg met de gemeenteraad ingevuld worden, of terugvloeien naar de algemene reserve.

A9

Omdat de onderhandelingen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de gemeentelijke bijdrage aan de A9 nog niet zijn afgerond, kan het college dit nog niet meenemen in deze Kadernota  (pdf). Lees ook: Raadsadvies bij Kadernota 2014Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.