Bijgewerkt: 26 februari 2024

Kalfjeslaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-09-2007

Het college van B en W schreef de omwonenden van de avondwinkel aan de Kalfjeslaan een brief naar aanleiding van de onrust na het fatale steekincident op de uitbater.

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 20 augustus jl. heeft naar aanleiding van de overval op de avondwinkel een informatieavond in wijkcentrum De Laagte plaatsgevonden. Deze avond werd door veel (wijk) bewoners bezocht. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende klachten over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt aan de orde gekomen. Bewoners hebben verschillende ideeën en suggesties gedaan om de veiligheid in de buurt te verbeteren.

Voor de gemeente Amstelveen is dit aanleiding geweest om een aantal maatregelen te nemen. De maatregelen worden in samenwerking met het stadsdeel Zuider-Amstel en de centrale dienst advies en beheer van de gemeente Amsterdam uitgevoerd. De aanpak is onderdeel en een nadere invulling van het gemeentelijk veiligheidsbeleid, waarbij een veilige woon-, leef- en werkomgeving in heel Amstelveen het doel is.

In het actieplan veiligheid 2007 staan nog meer acties en maatregelen die de gemeente neemt om de veiligheid in Amstelveen te bevorderen. Voor uw wijk betekent het dat wij op korte termijn de volgende maatregelen nemen. Het toezicht in de buurt Kalfjeslaan/Amsterdamseweg wordt geïntensiveerd. Alles is er op gericht om met ingang van 1 september personen die ongewenst gedrag vertonen daarop aan te spreken. Geüniformeerde toezichthouders van de dienst stadstoezicht zijn op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond gedurende wisselende tijden frequent aanwezig.

Op werkdagen wordt dagelijks door deze toezichthouders toezicht gehouden. Ook is de buurtregisseur altijd bereikbaar via 0900-8844 en surveilleert de politie regelmatig in de wijk. Medio oktober wordt het effect van het extra toezicht geëvalueerd. Ook de openbare ruimte krijgt extra aandacht. Onze inzet concentreert zich op de omgeving Kalfjeslaan/Amsterdamseweg: op 23 augustus jl. is door vertegenwoordigers van deelraad Zuider-Amstel en de gemeente Amstelveen een bezoek gebracht aan de directe omgeving van deze locatie. Binnen enkele weken wordt de bestrating opgeknapt (rechtzetten scheve tegels en dergelijke).

Vanaf 30 augustus wordt extra geveegd in de wijk Randwijck. Op 6 september zullen medewerkers van Stadsdeel Zuider-Amstel de weg ontdoen van onkruid (pleintje westzijde Amstelveenseweg dat toegang geeft tot het Amsterdamse Bos). Verder vindt op 20 september tussen 14.00 en 16.00 uur een wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van politie, opbouwwerk en gemeente Amstelveen lopen gezamenlijk door uw wijk. U kunt aan hen aan­geven wat in uw wijk goed is en wat beter kan. Op de website van de gemeente Amstelveen wordt binnenkort meer informatie over de wijkschouw geplaatst.

Op de informatieavond van 20 augustus is gesproken over problemen rond de kruising Kalfjeslaan/ Amsterdamseweg. Over de mogelijkheden van herinrichting van deze kruising komen wij op een later moment terug. Punt van aandacht zijn ook de verschillende voorzieningen in het gebied waaronder de aanwezige horecavoorzieningen. Voor winkeliers en ondernemers organiseerde de gemeente Amstelveen op 3 september een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over preventieve maatregelen die genomen kunnen worden.

Uw opmerkingen en suggesties over beheer en toezicht zijn van harte welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen: telefoonnummer 020-5404911. Nadere informatie kunt u vinden op onze website www.amstelveen.nl . Sommige bewoners hebben naar aanleiding van de informatieavond van 20 augustus jl. een brief aan de gemeente ge­stuurd. Die brieven worden nog afzonderlijk beantwoord.

Tenslotte wijzen wij u graag op de bijeenkomst van maandag 1 oktober aanstaande. In de bibliotheek op het Stadsplein in Amstelveen vindt vanaf 19.00 uur het jaarlijkse rondetafelgesprek over veiligheid plaats. Bewoners uit Amstelveen kunnen aangeven wat zij vinden van de veiligheid in hun leefomgeving. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J. T. Schurink en burgemeester mr. J.H.C, van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.