Bijgewerkt: 26 mei 2024

Kennis- en netwerktraject ZAAI Amstelveen start in 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-11-2022

Ben jij een startende ondernemer, in Amstelveen gevestigd en korter dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Wil je graag met andere ondernemers sparren over de uitdagingen die je als startende ondernemer hebt? En wil je het gratis kennis- en netwerkprogramma van gemeente Amstelveen volgen. Doe dan mee met het ZAAI traject!

In januari 2023 start er weer een nieuw traject van ZAAI, hét kennis- en netwerktraject voor startende ondernemers in Amstelveen. Het traject duurt zes maanden en bestaat uit:

• Leerzame masterclasses van ervaren trainers, tevens zelfstandig ondernemers

• Inspirerende bedrijfsbezoeken in Amstelveen

• Meerdere intervisiebijeenkomsten met mededeelnemers

• Bijwonen van netwerkbijeenkomsten met het lokale MKB

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken: 'Startende ondernemers zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de Amstelveense economie. Ons ZAAI-programma reikt starters kennis aan om de ondernemersvaardigheden te versterken en door het netwerkcomponent zetten we in op een vergroting van de ondernemerscapaciteit door de starters in contact te brengen met ervaren Amstelveense ondernemers. Met ZAAI bieden we zowel Engelstalige als Nederlandstalige startende ondernemers de kans om zich succesvol te ontwikkelen, te ‘groeien’ en te ‘oogsten.'

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

Samen kom je verder. Al vele jaren helpt de Gemeente Amstelveen startende ondernemers met ZAAI. Samen met partners Ondernemersvereniging Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht is ook dit jaar weer een intensief en gestructureerd programma opgesteld. Zo worden de deelnemers in staat gesteld hun bedrijf stevig te positioneren, kansen in kaart te brengen en hun strategie te bepalen. Bovendien worden de deelnemers actief verbonden aan het lokale MKB. ZAAI is dan ook dé manier om ondernemersvaardigheden te versterken, in contact te komen met andere starters en het zakelijk netwerk snel uit te breiden.

Nederlandse en Engelse groep. Net als het traject 2022 zal ZAAI in 2023 twee groepen starters ondersteunen. Naast een Nederlandstalige groep, zal er ook een Engelstalige groep starters ondersteund worden.

Informatiebijeenkomst. Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 29 november 2022 in P60. Het programma start om 19.30 uur. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen; bovendien kan men zich direct inschrijven voor ZAAI 2023. Na afloop is er een netwerkborrel waar oud deelnemers, de trainers en de partners van ZAAI aanwezig zijn. Aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: www.zaaiamstelveen.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Deelnemers van het Kennis- en netwerktraject ZAAI Amstelveen in 2020

Knowledge and networking program ZAAI Amstelveen starts in 2023

Are you a starting entrepreneur, based in Amstelveen and registered with the Chamber of Commerce for less than 3 years? Would you like to spar with other entrepreneurs about the challenges you face as a starting entrepreneur? And would you like to follow the free knowledge and networking program of the municipality of Amstelveen. Then join the ZAAI program!

In January 2023 a new ZAAI program will start, the knowledge and networking program for starting entrepreneurs in Amstelveen. The program lasts six months and consists of:

• Instructive master classes by experienced trainers, who are also independent entrepreneurs.

• Inspiring company visits in Amstelveen

• Several intervision meetings with fellow participants

• Attending network meetings with local SMEs.

Adam Elzakalai (VVD) Alderman for Economic Affairs: 'Starting entrepreneurs are important for the vitality and modernization of Amstelveen's economy. Our ZAAI program provides starters with knowledge to strengthen entrepreneurial skills and through the networking component we aim to increase entrepreneurial capacity by bringing starters in contact with experienced Amstelveen entrepreneurs. With ZAAI, we offer both English-speaking and Dutch-speaking startups the opportunity to successfully develop, "grow" and "harvest.'

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Adam Elzakalai (VVD) Alderman for Economic Affairs

Together you get further. For many years, the Municipality of Amstelveen has been helping starting entrepreneurs with ZAAI. Together with partners Ondernemersvereniging Amstelveen and Rabobank Amstel en Vecht, an intensive and structured program has been drawn up again this year. This will enable the participants to firmly position their business, identify opportunities and determine their strategy. Moreover, the participants are actively connected to the local SMEs. ZAAI is therefore the way to strengthen entrepreneurial skills, get in touch with other start-ups and quickly expand the business network.

Dutch and English group. Like the 2022 track, ZAAI will support two groups of startups in 2023. In addition to a Dutch-speaking group, an English-speaking group of startups will also be supported.

Information meeting. Have you become enthusiastic and do you want to know more? Then come to the information meeting on Tuesday, November 29, 2022 in P60. The program starts at 7:30 pm. There will be ample opportunity to ask questions; in addition, you can register directly for ZAAI 2023. Afterwards there will be a networking reception where former participants, the trainers and the partners of ZAAI will be present. Registration is required. For more information and registration: www.zaaiamstelveen.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.